Přítomni: (výbor je usnášeníschopný)

MUDr.P.Bém

Mgr. F.Cipro

Mgr. T.Chalupa

M.Reedová

JUDr.F.Hoffman

M.Šandová

Mgr.L.Šilha

MUDr.M.Bartáková

Přizvání:

Ing.L.Kopecká

V.Jukl

Mgr.J.Voborníková

Mgr.P.Drtina

 

Omluveni:

JUDr.M.Jančík

RNDr.M.Macek

Mgr.P.Štěpánek

 

Předseda výboru zahájil jednání a přivítal přítomné.

Bod 1.

Schválení zápisu jednání 2.schůze ZV ZHMP

Předseda výboru konstatuje, že ZV navrhl, aby před každým začátkem jednání ZV jeden z přítomných členů „ověřil“ zápis z předchozího jednání. V dnešním případě je ověřovatelem zápisu Martina Šandová.

Martina Šandová konstatuje, že nemá žádné připomínky k zápisu z 2. jednání ZV.

Pro příští jednání ZV bude ověřovatelem zápisu MUDr.Bartáková.

Tento návrh byl jednomyslně schválen.

 

Bod 2.

Schválení programu jednání 3.schůze ZV ZHMP

Tento návrh byl jednomyslně schválen.

 

Bod 3.

Střední školy a české předsednictví v Radě EU

PhDr.Mgr.P.Drtina představil připravený dokument s tabulkou funkční zahraniční spolupráce všech středních škol. Jedná se o cca 52tis. studentů.

V případě partnerských pobytů se jedná o cca 2400 studentů + jazykové pobyty.

Konstatuje, že 36 středních škol projevilo zájem o nějakou spolupráci v rámci předsednictví.

Návrhy a připomínky:

Mgr. Cipro navrhuje vzít priority jednotl. škol a oslovit VV aby vytipovali konkrétní region a školu. Poté oslovit naše partnerská města.

Předseda ZV s tímto návrhem nesouhlasí. Navrhuje postupovat obdobně jako u MČ, tj. pokusit se v rámci výboru regionů oslovit regiony, kde to vypadá na nějakou spolupráci.

Mgr. Cipro upozorňuje, že si myslí, že vyšší váhu by měl dopis primátora na VV.

Předseda ZV na základě svých předchozích zkušeností s tímto nesouhlasí.

M. Reedová souhlasí s Mgr. Chalupou.

Předseda ZV navrhuje postup v rámci bilaterální agendy Summitu.

Primátor HMP – nemile ho překvapilo, jak málo škol funguje ve vztahu k jazykům – zahraniční stáže. Navrhuje, aby ZV doporučil, aby se školy tímto více zabývaly. Vyhotovit návrh, aby se toto změnilo. Tomuto by se měl věnovat odbor školství. Primátor oslovuje přítomného ředitele Drtinu.

Úkoly

OZV zajistí zkontaktování zástupců regionů zemí Evropské unie se zástupci škol HMP, které projevily zájem o navázání kontaktů s regiony vzhledem k využitelnosti konkrétního cizího jazyka.

Pokud nebude možné tyto schůzky uskutečnit, obrátí se OZV s dopisy na jednotl. velvyslanectví v ČR s žádostí o součinnost.

OZV podá informaci na dalším jednání ZV o výsledku těchto jednání.

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

Bod 4

Summit regionů a měst – informace o stavu příprav

Ing. Kopecká informuje o konečné verzi programu Summitu evropských měst a regionů. 

Předseda ZV konstatuje, že kromě ČR je ze zemí EU celkem 12 zemí , Dále Moldávie, Turecko, Slovinsko. Vypadá to, že by se měl ještě někdo ozvat ?

Mgr. Cipro – ano, Srbsko. Polsko se neozvalo a neprojevilo zájem.

Mgr. Cipro odpovídá na dotaz předsedy ZV, že rozdělení zemí bude podle produktů na stáncích do určitých sekcí.

Předseda ZV – kolik je akreditovaných ?

Ing. Kopecká – potvrzených účastníků cca 580. Není to konečné číslo. Připravují se seznamy na OZV.

Mgr. Cipro odpovídá na dotaz M.Reedové, že byla obeslána statutární města ČR + dalších 6 měst.

ZV vzal na vědomí informaci o Summitu regionů a měst.

Úkoly

OZV podá na ZV informaci o výsledku těchto jednání.

ZV vzal tento postup na vědomí a jednomyslně ho schválil.

 

Bod 5

a) priority MČ

Předseda ZV navrhuje tento postup:

První fáze - priorita by měla být, pokusit se nalézt partnery pro 6 MČ, které projevily zájem. Najít pro ně vhodného partnera (podle toho, kdo je registrován).

Druhá fáze – když nezafunguje první fáze, přijdou na řadu partnerská města + podpůrná podpora VV.

MUDr. Bartáková – MČ by měla specifikovat, jaké okruhy nabízí.

Úkoly

OZV zajistí bilaterální schůzky během průběhu Summitu evropských regionů a měst se zástupci regionů zemí Evropské unie se zástupci těch městských částí HMP, které projevily o tato setkání zájem (vhodné regiony budou konzultovány s předsedou ZV).

Pokud nebude možné tyto schůzky uskutečnit, obrátí se OZV s dopisy na jednotl. velvyslanectví v ČR se žádostí o součinnost.

OZV podá informaci na dalším jednání ZV o výsledku těchto jednání.

ZV tento postup jednomyslně schválil.

 

b) prezentace Prahy v zahraničí

Mgr. Cipro představil dvě plánované akce.

Prezentace HMP v Lucemburku, výstava Zapomenutá Praha II. Ve spolupráci s Domus Pragensis.

ZV nominuje jako zpravodaje  projektu v Lucemburku MUDr. Bartákovou.

ZV jednomyslně odsouhlasil.

Prezentace HMP v Helsinkách, předběžný návrh programu

ZV nominuje jako zpravodaje projektu v  Helsinkách předsedu ZV.

ZV jednomyslně odsouhlasil.

 

Obou akcí by se měl účastnit primátor HMP.

 

Bod 6.

Ostatní

Předseda ZV konstatuje, že se nyní projedná bod, který byl na minulém jednání ZV odložen k projednání na toto 3. jednání. Na 1.jednání ZV byl uložen OZV tento úkol:

Předložit na jednání ZV doporučení, zda by se některých akcí organizovaných organizací EUROCITIES měl účastnit někdo z MHMP či přímo ze ZV.

Předseda ZV navrhuje, že by měl být primátorovi HMP zaslán materiál, kde by bylo specifikováno, ve kterých mezinárodních organizacích HMP je členem, kde není a kde je pouze pozorovatelem.

Předseda ZV navrhuje, aby byl z členů ZV určen tzv. politický garant k jednotl. fórům, který by komunikoval s odborným garantem z řad úředníků. Tento politický garant by se mohl účastnit jednol.fór a následně podávat informace členům ZV.

Po dohodě byli nominováni tito garanti pro jednotlivá fóra:

Fórum pro znalostní společnost – MUDr. Bartáková

Fórum pro ekonomickou spolupráci – Mgr. Šilha

Fórum pro životní prostředí – Mgr. Štěpánek

Sociální fórum. – D. Hodek

Mobility fórum – JUDr.Hoffman

Kulturní fórum – M.Šandová

Zasedání výkonných výborů EUROCITIES by se měla zúčastnit M.Reedová nebo předseda ZV.

Úkoly

Předseda ZV navrhuje, aby OZV zkontaktoval jednotlivé pol.garanty shora a podal jim informaci, který úředník MHMP je odpovědný za konkrétní fórum, informoval je o jednotl.zasedáních. Odborný a politický garant spolu budou komunikovat a spolupracovat.

ZV vzal tento bod na vědomí a jednomyslně schválil nominování garantů.

 

 

Zápis vyhotovila Petra Ježková