Přítomni: (nadpoloviční většina – výbor je usnášeníschopný)

Mgr.Tomáš Chalupa

Daniel Hodek

Mgr.František Cipro

MUDr.Michaela Bartáková

Markéta Reedová

Martina Šandová

JUDr.František Hoffman

RNDr.Milan Macek CSc.

Mgr.Petr Štěpánek CSc.

 

Omluveni:

RNDr.Jana Ryšlinková CSc.

MUDr.Pavel Bém

JUDr.Petr Hulinský

JUDr.Milan Jančík

Mgr.Ladislav Šilha

 

Místopředseda výboru zahájil jednání a přivítal přítomné

 

 

Bod 1.

Schválení zápisu jednání 4.schůze ZV ZHMP

 

Předseda výboru konstatuje, že zápis ze 4.schůze ZV ZHMP byl jednomyslně schválen.

 

 

Bod 2.

Schválení programu jednání 5.schůze ZV ZHMP

 

Předseda výboru navrhuje z programu 5.schůze vyjmout bod 9 – Informace o projektu vybudování Indonéského kulturního centra v Praze, a to z toho důvodu, že předkladatelé projektu Indonéského kulturního centra v Praze jsou zatím ve fázi hledání vhodných prostor pro sídlo centra. V tuto chvíli tedy HMP nemůže dle zákona o HMP vyjít vstříc.

 

Tento návrh byl jednomyslně schválen.

 

 

Bod 3.

Projekt humanitární pomoci HMP v Etiopii

 

Mgr. František Cipro představil materiál – upravenou prezentaci

 

Bod I dokumentu - Proč právě Etiopie?

 

Předseda ZV konstatuje, že je třeba do připravovaného tisku do Rady HMP vypsat, proč byla vybraná Etiopie, dle kterých konkrétních kritérií.

 

Bod II dokumentu – Teritoriální vymezení

 

J.Plecitý podrobně popsal teritoriální vymezení kraje Gamo Goffa se spádovým městem Arba Minch.

 

Připomínky a úkoly:

 

Předseda ZV

Konstatuje, že toto není jeho představa o místě, kam by měla směřovat pomoc HMP. Navrhuje vybrat v této části nějakou část země.  Pomoc HMP by měla přímo směřovat na jedno místo. Navrhuje vybrat nějakou nejzaostalejší část a tam směřovat cílenou pomoc HMP.

 

Nám.Reedová

Nesouhlasí s předsedou ZV. Navrhuje naopak pomoc rozšířit do většího území. Pomoci ve větší oblasti.

 

D. Hodek

Navrhuje více na mapě specifikovat, jak by byly rozvrženy jednotlivé školy v oblasti. Jakou oblast školy pokryjí.

 

Na dotazy odpovídá J. Plecitý

Je naplánováno směřovat postavení škol do venkovských a odlehlých oblastí. Zmiňované město je hlavní z hlediska managementu, zázemí celé organizace, monitoring projektu. Samostatné intervence nejsou navrženy přímo do města, ale do venkovských oblastí.

 

Předseda ZV

Navrhuje vypsat konkrétní místo pomoci, kde bude škola, nemocnice atd. Na základě návštěvy přímo na místě bude rozhodnuto rozmístění postavení jednotlivých škol a směřování finančních prostředků. Zatím se zaměřujeme na oblast.

 

Bod III dokumentu – organizační zajištění

 

    Připomínky a úkoly

 

Předseda ZV

Upozorňuje, že je třeba doplnit, že v organizační skupině bude určitou roli hrát ZV. Předseda ZV by byl rád členem této skupiny.

 

Bod V dokumentu – publicita projektu, varianty loga

    

   Po představení tří listů verzí log se jednotl.členové vyjadřují k těmto návrhům:

   

RNDr.  Macek

V logu by měl figurovat český jazyk.

 

Předseda ZV

Ani jedno z log nehovoří o konkrétním místě. Není z toho znatelné, že se jedná o Etiopii. Je potřeba do loga zakomponovat určení oblasti? V logu by mělo figurovat slovo Afrika. Považuje za nezbytné, aby figurovalo logo a barvy HMP.

 

 

Mgr. Cipro

Navrhuje zadat vyhotovit logo pražským školám.

 

MUDr. Bartáková

Navrhuje vybrat jednoduché, výstižné a symbolické logo. Dětské kresby jsou vhodnější využít na plakáty apod.

 

RNDr. Macek – nesouhlasí s využitím škol k vytvoření loga. Logo musí být jednoduché, výstižné.

 

Shrnutí – ZV se shodl na použití některého z log na straně 3, na straně 1 některý s kontinentálním obrysem.

 

ZV doporučuje zahrnout do loga symboly Prahy, logo Prahy. Není nutné vyjádřit přímo Etiopii, stačí obecně Afrika. Měl by být uveden africký symbol – obrys kontinentu, v barvách Prahy.

 

ZV doporučuje Radě HMP schválit předložený materiál s připomínkami dle zápisu .

 

Tento návrh byl členy ZV jednomyslně schválen.

 

 

Bod 4.

Představení projektu PÁNÍ/VODA

 

RNDr. Zuzana Boukalová představila projekt včetně prezentace.

 

Připomínky a úkoly:

 

Předseda ZV

Prosí o vysvětlení 1. a 2. etapy.

Na dotaz odpovídá RNDr.Boukalová

V 1.etapě - PÁNÍ I – se jedná o částku 450tis Kč – jedná se o přímou finanční pomoc HMP.

 

RNDr. Macek

Jak se v tom projektu projeví HMP – nebude jen jako neznámý investor ?

Na dotaz odpovídá RNDr.Boukalová

Praha je v Nepálu velmi dobře známa, určitě nebude jako neznámý investor. Tímto se bude nadále rozvíjet spolupráce a nastartuje proces pomoci v Nepálu.

 

RNDr.Macek

Jak se bude propagovat, že tento projekt podporuje HMP ?

Na dotaz odpovídá RNDr.Boukalová

Chystají se dva dokumentární filmy. Měly by dokumentovat vědeckotechnické aspekty a zdokumentování toho, jak by přímo HMP pomáhala – okamžiky, setkávání atd.

 

Doc.Hrkal  doplňuje

Partnerem HMP  bude hl.m.Nepálu. Praha je prvním hlavním městem EU.

Navrhuje účast jednoho zástupce z HMP přímo na místě při začínání celého projektu.

 

D. Hodek

Prosí o specifikaci, co se po ZV chce.

 

Nám.Reedová

HMP by si měla sama říct, jak by chtěla být prezentována.

 

MUDr. Bartáková

Pokud HMP vstupuje jako partner, musí mít nějakou zpětnou vazbu.

 

RNDr. Boukalová doplňuje

Předností je transfer pražských firem, přenos zkušeností a možností. Dále připravit na další spolupráci.

 

ZV doporučuje Radě HMP:

 

a) Podpořit projekt PÁNÍ, a to fázi 1 - PÁNÍ I – tj. příprava projektu, monitoring. Tato 1.fáze je vyčíslena finanční podporou 450tis.

 

b) Podpora fáze 2 -  PÁNÍ II -  proběhne pouze za předpokladu, že bude dopracovaná část propagace a prezentace HMP.

 

Tento návrh byl členy ZV jednomyslně schválen.

 

 

Bod 5.

Zpráva o činnosti PD v Bruselu

 

Lucie Čadilová představila proběhlé a plánované akce v Pražském domě v Bruselu.

 

ZV vzal dokument na vědomí.

 

 

Bod 6.

Informace o větších akcích OZV

 

Mgr. Cipro představil plánovanou akci Dny Moskvy v Praze, očekává se návštěva pana starosty Moskvy v Praze.

 

ZV bere na vědomí akce OZV.

 

 

Bod 7.

Spolupráce s organizacemi

 

P.Štěpánek představil připravené dokumenty. Žádá ZV o radu, jak postupovat.

 

 

Připomínky  a úkoly:

 

Mgr.Cipro

OZV nemůže dát stanovisko – domnívá se, že to je čistě politická věc.

 

Předseda ZV

Nedoporučuje účastnit se multilaterálních projektů.

 

P.Štěpánek

Doporučuje cca 2x za rok zařadit do jednání ZV projednání multilaterálních záležitostí.

 

ZV navrhuje, aby se 2x za kalendářní rok – na podzim a na jaře  - připravil dokument s vyhodnocením všech organizací, včetně těch nových, ve kterých je HMP zapojeno.

 

ZV navrhuje, aby první z těchto přehledů byl vypracován na další jednání ZV. Dokument bude mít dvě části

a) vyhodnocení stávajících organizací

b) nové organizace, kde bude povinnou součástí vyjádření příslušného radního a odboru s rozpracování, zda je v rámci městské strategie

 

Tyto návrhy byly členy ZV jednomyslně schváleny.

 

 

Bod 8.

Obnova Sarajevské radnice

 

Nám. Reedová představila úmysl přispívat na obnovu staré sarajevské radnice.  Jedná se o morální gesto vůči Budapešťské radnici, na jejíž popud bude dar Sarajevské radnici věnován. Připojila se Vídeň a Istanbul.

 

ZV doporučuje Radě HMP schválit přímou finanční podporu ve formě daru Sarajevské radnici.

 

Tento návrh byl členy ZV jednomyslně schválen.

 

Bod 9.

Tento bod vypuštěn.

 

Bod 10.

Různé

 

Předseda ZV navrhuje další jednání ZV 6.11.2008 v 15:30 s tím, že týden před tímto datem budou všichni členové dotázáni, zda se budou moci v tento termín jednání ZV zúčastnit.

 

 

    Zápis vyhotovila: Petra Ježková