Přítomni: (výbor je usnášeníschopný)

Mgr. T.Chalupa

D.Hodek

Mgr. F. Cipro

MUDr. M. Bartáková

M. Reedová

M. Šandová

JUDr. F. Hoffman

RNDr. M. Macek

Ing. Čadilová

 

Přizváni:

Ing. Kárník, KCP

Ing. Kotík, OMICRON-K

Králíček, USM

 

Omluveni:

MUDr. P. Bém

RNDr. J. Ryšlinková

JUDr. M. Jančík

Mgr.L. Šilha

Mgr. P. Štěpánek

JUDr. P. Hulinský

 

Předseda výboru zahájil jednání a přivítal přítomné.

 

Bod 1

Schválení zápisu z jednání 4.schůze ZV ZHMP

Předseda výboru konstatuje, že pro minulý zápis byl zvolen ověřovatelem zápisu Mgr. L. Šilha , který není dnes přítomen, ale svůj souhlas se zápisem ze 4.schůze ZV ZHMP vyjádřil prostřednictvím e-mailu.

 

Pro příští jednání ZV bude ověřovatelem zápisu M.Šandová.

Zápis z jednání 4 schůze ZV ZHMP byl všemi členy jednomyslně schválen.

 

Bod 2

Schválení programu jednání 5.schůze ZV ZHMP

Tento návrh programu byl všemi členy jednomyslně schválen.

 

Bod 3

Informace o fórech Eurocities

Mgr. Cipro představil dokument s přehledem akcí Eurocities pro druhé pololetí 2009.

V prvním pololetí se účastnila kulturního fóra M. Šandová. Ta uvádí, že pro toto fórum byl již odborem kultury a památkové péče ustanoven odborný garant, a to Ing. Petr Diviš, specialista v oblasti cestovního ruchu.

Všichni členové ZV vzali informaci o jednotl. fórech Eurocities na vědomí.

 

Bod 4

Návrh na prodloužení pronájmu nebytových prostor v Pražském domě v Bruselu Českému rozhlasu

Mgr. Cipro představuje návrh smlouvy o nájmu, dle které bude Českému rozhlasu pronajat nebytový prostor v Pražském domě v Bruselu na dobu neurčitou.

USNESENÍ

ZV souhlasí s prodloužením nájmu nebytových prostor Českému rozhlasu na dobu neurčitou a doporučuje postoupit smlouvu odsouhlasenou odborem LEG k podpisu řediteli MHMP.

 

Bod 5

Dny Soulu v Praze - informace

Mgr. Cipro představil stručný dokument informující o přípravě Dnů Soulu v Praze, které se budou konat ve dnech 15.-19. 9. 2009.

ZV bere na vědomí přípravu akce Dny Soulu v Praze.

 

Bod 6

Jednání s KCP ohledně nastavení spolupráce s HMP – informace

Předseda ZV konstatuje, že v KCP proběhla schůzka se zástupci z MHMP.

Ing. Kárník (KCP) představil prezentaci představující možnosti KCP. Uvádí, že v KCP je možnost posadit až 9tis lidí, pořádají 30-40 velkých kongresů ročně, poskytují veškeré služby „na klíč“, KCP patří hotel Holiday In. Vzhledem k velkému zadlužení uvítají další využití.

Mgr. Cipro doplňuje, že v Pražském domě v Bruselu proběhne prezentace Pražského kongresového bureau, kde bude Ing.Kárník také přítomen.

Úkoly

ZV doporučuje OZV, aby na tuto nabídku reflektoval při příštích projektech.

ZV ukládá OZV spolupracovat s KCP ve snahách o konání významných světových kongresů v Praze.

ZV bereme na vědomí využitelnost KCP pro akce pořádané či spolupořádané HMP.

 

Bod 7

Přehled služebních cest úředníků MHMP za I.pololetí 2009

Mgr. Cipro představuje dokument se seznamem všech cest úředníků MHMP za I.pololetí 2009.

Úkoly

Předseda ZV navrhuje, aby na příští jednání ZV byl připraven dokument s přehledem cest za I.pololetí všech členů Zastupitelstva HMP.

ZV bere na vědomí přehled cest úředníků MHMP.

 

Bod 8

Žádost slovenské obce Praha o finanční dotaci na obnovu památek

Mgr. Cipro konstatuje, že se na MHMP obrátilo občanské sdružení „PRAHA SEBE“, které žádá o materiální či finanční podporu pro obec Praha na Slovensku.

Předseda ZV navrhuje symbolický dar 25 – 30 tis Kč.

Mgr. Cipro navrhuje, aby HMP bylo na sponzorované památce uvedeno jako sponzor předmětné opravy.

M. Reedová navrhuje dar ve výši 50 tis Kč, tj. cca 1800,- EUR.

Úkoly

OZV bude kontaktovat obec Praha a informovat jí o rozhodnutí ZV ZHMP.

USNESENÍ

ZV souhlasí s darem ve výši 1800,- EUR na podporu památek v obci Praha na Slovensku.

Všemi členy ZV byl tento dar jednomyslně schválen.

 

Bod 9

Libreville (Gabon) nabídka spolupráce

Ing. Kotík, architekt uvádí, že Gabon jejich ateliér oslovil ohledně stavby stadionu pro MS ve fotbale. Na základě dalších jednání došlo k návrhu možnosti spolupráce HMP a Libreville.

Ing. Kotík dále stručně představil stát Gabon. Uvedl, že HDP mají největší v této oblasti Afriky, stát má 1,5mil obyvatel, Libreville má 750 tis obyvatel, 90% gramotnost. Uvedl, že ČR má v Gabonu velice dobrý zvuk, bohužel zastoupení ČR v Gabonu není.  Chtějí navázat užší spolupráci.

Předseda ZV konstatuje, že nedávno zemřel prezident Gabonu, nový by mohl být stávající starosta Libreville.

Předseda ZV navrhuje postup:

První fáze – vyčkat na výsledky prezidentských voleb v Gabonu.

Druhá fáze - pozvat na návštěvu zástupce Libreville – cca delegaci 3 lidí, nejednat ovšem ve smyslu sesterského partnerství.

Třetí fáze – dle výsledků z návštěvy z Libreville případně uspořádat podnikatelskou misi pražských podniků do Libreville. Poté teprve řešit otázku partnerství.

MUDr. Bartáková – jaký je roční rozpočet Libreville ?

Ing. Kotík – města nedisponují žádnými penězi,nemají tedy svůj rozpočet. Ten má pouze stát.

 

USNESENÍ

ZV schvaluje přijetí delegace z Gabonu s ohledem na výsledek prezidentských voleb.

Všemi členy ZV byl tento postup jednomyslně schválen.

 

Bod 10

Různé

Vzhledem k zájmu primátora hlavního města Moldávie, Kišiněva, navrhuje předseda ZV primátora pozvat do Prahy v rámci balkánské strategie.

Předseda ZV navrhuje termíny jednání ZV ZHMP na II. Pololetí 2009, a to:

6. jednání ZV - 17.září 2009

7. jednání ZV - 26. listopadu 2009

 

Termíny jednání byly jednomyslně schváleny.

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotovila: Petra Ježková