Přítomni: (výbor není usnášeníschopný)

 

Mgr.Tomáš Chalupa

RNDr.Jana Ryšlinková CSc

Mgr.František Cipro

MUDr.Michaela Bartáková

Martina Šandová

JUDr.František Hoffman

Mgr.Petr Štěpánek CSc.

 

 

Omluveni:

 

Daniel Hodek

MUDr. Pavel Bém

Markéta Reedová

JUDr. Petr Hulinský

JUDr. Milan Jančík

RNDr. Milan Macek CSc

Mgr. Ladislav Šilha

 

 

Místopředseda výboru zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že výbor není vzhledem k malé účasti usnášeníschopný. Jednotlivé body se však projednají a na 1.jednání ZVZHMP v roce 2009 se projednají s chybějícími členy a odsouhlasí.

 

 

Bod 1.

Schválení zápisu jednání 5.schůze ZV ZHMP

 

Předseda výboru konstatuje, že zápis z 5.schůze ZV ZHMP bude schválen na příštím jednání ZV ZHMP.

 

 

Bod 2.

Schválení programu jednání 6.schůze ZV ZHMP

 

Předseda výboru konstatuje, že program 6.schůze ZV ZHMP bude schválen na příštím jednání ZV ZHMP.

 

 

Bod 3.

Aktualizace Strategického plánu hl.m.Prahy

 

PhDr. M. Turba konstatoval, že strategický plán byl schválen Zastupitelstvem HMP dnes, tj. dne 11.12.2008.

 

 

Bod 4.

Členství HMP v mezinárodních organizacích

 

Mgr. František Cipro představil dokument členství HMP v mezinárodních organizacích a představil jednotlivé organizace.

 

ECAD – ZV doporučuje ukončit členství

Eurocities – předseda ZV požaduje s předstihem informovat ZV o datech, kdy bude Eurocities zasedání

Global Cities Dialogue – ZV doporučuje požádat náměstka primátora pro oblast právní a bezpečnostní,oblast legislativní činnosti JUDr. Rudolfa Blažka, o sdělení, zda by HMP měla být členem a jaké je jeho doporučení. Politická záštita ?

Metrex – ZV navrhuje vystoupení

Mozart Ways – ZV navrhuje vystoupení

POLIS – v tématech se kryje s organizací Metrex. V roce 2009 ZV doporučuje zvážit členství.

Aner – OKP doporučil stát se pozorovatelem v této organizaci.

OWHC –  předložit ZV podrobnější analýzu, co může HMP z tohoto členství čerpat

Les Rencontres – OKP nedoporučuje v tuto chvíli členství. Pouze se stát pozorovatelem.

Sdružení secesních měst – předseda ZV doporučuje členství v organizaci

 

 

Návrhy a připomínky:

 

RNDr. Ryšlinková

Vzhledem k tomu, že organizace Les Rencontres má francouzské kořeny, stálo by za to si udržet kontakty

 

Předseda ZV

Spíše navrhuje účast ve Sdružení secesních měst. Požaduje na příští jednání ZV bližší informace o organizaci Les Rencontres, tj. srovnání těchto dvou organizací.

 

RNDr.Ryšlinková

Navrhuje prostudování a sledování obou organizací, jak Les Rencontres, tak sdružení secesních měst. Po bližším prostudování se rozhodne, které z těchto organizací se HMP stane členem.

 

Shrnutí, návrhy usnesení pro příští jednání ZV ZHMP:

 

ZV navrhuje ukončit členství:

ECAD

Metrex

Mozart Ways

 

ZV navrhuje stát se pozorovatelem:

Aner

 

ZV navrhuje podrobnější prostudování a zvážení členství v organizacích:

Global Cities Dialogue

POLIS

OWHC

Les Rencontres

Sdružení secesních měst

 

 

    Zápis vyhotovila: Petra Ježková