Přítomni: (výbor je usnášeníschopný)

D.Hodek

Mgr. F. Cipro

MUDr. M. Bartáková

M. Reedová

M. Šandová

JUDr. F. Hoffman

JUDr. P. Hulinský

RNDr. M. Macek

Ing. Čadilová

 

Přizváni:

Ing. Doležalová, URM

Ing. Pechlát, URM

 

Omluveni:

Mgr. T. Chalupa

MUDr. P. Bém

RNDr. J. Ryšlinková

JUDr. M. Jančík

Mgr.L. Šilha

Mgr. P. Štěpánek

 

Místopředseda výboru zahájil jednání a přivítal přítomné.

 

 

 

Bod 1.

Schválení zápisu z jednání 5.schůze ZV ZHMP 2009

Místopředseda výboru konstatuje, že pro minulý zápis byla zvolena ověřovatelem zápisu M.Šandová, která svůj souhlas vyjádřila prostřednictvím e-mailu i nyní osobně.

Pro příští jednání ZV bude ověřovatelem zápisu opět M.Šandová.

Zápis z jednání 5.schůze ZV ZHMP byl všemi členy jednomyslně schválen.

 

Bod 2.

Schválení programu jednání 6.schůze ZV ZHMP

Tento návrh programu byl všemi členy jednomyslně schválen.

 

Bod 3.

Projednání programu realizace strategické koncepce hl.m.Prahy za období 2009-2015

Ing. Doležalová z URM představila prezentaci týkající se realizace strategické koncepce hl.m. Prahy za období 2009-2015.

ZV bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu HMP ke schválení.

 

Bod 4.

PD v Bruselu – informace o akcích za I.pololetí 2009 + o plánovaných akcích do konce roku 2009

Ing. Čadilová stručně zhodnotila průběh akcí za I.pololetí 2009 v Pražském domě v Bruselu s tím, že podrobně se jim ZV již věnoval v předchozích jednáních, a to vzhledem k průběhu předsednictví ČR v Radě EU. Upozornila na vypracovanou „brožuru“ Aktivity Zastoupení Prahy při EU v období českého předsednictví 2009, který Pražský dům zpracoval. Tuto brožuru mají všichni členové ZV v podkladech.

Dále představila nejdůležitější akce, které v Pražském domě proběhnou v průběhu II. Pololetí 2009. Akce jsou vyjmenované v přiloženém dokumentu. 

Na dotaz D. Hodka: Proběhne změna plánované akce Dny Prahy 6 v Bruselu ?

Ing. Čadilová odpovídá:  Ano, změna termínu plánované akce po dohodě se starostou Prahy 6 T. Chalupou proběhne. Akce se bude konat místo 29. září 2009 až na konci tohoto roku.

ZV bere na vědomí všechny proběhlé i plánované akce v Pražském domě v Bruselu.

 

 

Bod 5.

Informace o Dnech Soulu v Praze

Mgr. Cipro představil akci, která dnešního dne končí. Upozornil na galakoncert v Obecním domě a na další nejdůležitější akce.

M. Šandová pochválila průběh večera v Obecním domě.

ZV bere na vědomí průběh Dnů Soulu v Praze.

 

Bod 6.

Informace o přípravách světové výstavy EXPO 2010 v Šanghaji

Mgr. Cipro představil průběh příprav světové výstavy EXPO 2010 v Šanghaji. V současné době proběhla veřejná zakázka na realizaci EXPO 2010 v Šanghaji po dobu 6ti měsíců. Výběrové řízení bylo ukončení 7.září, přičemž byly podány 2 nabídky. Návrh hodnotící komise bude předložen Radě HMP ke schválení.

ZV bere na vědomí průběh příprav světové výstavy EXPO 2010 v Šanghaji.

 

Bod 7.

Informace o uskutečnění daru pro slovenskou obec Praha

Mgr. Cipro připomněl, že  na 5. jednání ZV ZHMP bylo rozhodnuto, že bude obci Praha (Slovenská republika) poskytnut dar ve výši 50tis Kč. Dne 5.8.2009 byla tedy zaslána na základě vystavené faktury  slovenské obci Praha částka 1799,97 EUR = 48293,20 Kč. Částka byla vyfakturována přímo firmou, která bude provádět opravy na kostele v obci Praha. Ze strany obce Praha přišlo jménem starosty poděkování hlavnímu městu Praze.

ZV bere na vědomí uskutečnění daru obci Praha ve Slovenské republice.

 

Bod 8.

Seznam zahraničních cest členů Zastupitelstva HMP za I.pololetí 2009

Mgr. Cipro připomněl, že na 5.jednání ZV ZHMP si členové ZV vyžádali vypracovat seznam zahraničních cest členů Zastupitelstva HMP za I.pololetí 2009. Nyní je členům ZV tento seznam předložen.

ZV bere na vědomí seznam cest členů Zastupitelstva HMP.

 

 

 

 

Bod 9.

Pozvánka na koncert „Slovanský Jih přátelům českým“ – Goran Bregovič

Mgr. Cipro pozval všechny členy ZV ZHMP na koncert Gorana Bregoviče, který se uskuteční dnes na Staroměstském náměstí. Koncert vznikl na popud občanského sdružení Lastavica, které uspořádalo koncert ze soukromých zdrojů. Koncert se uskuteční kromě záštity primátora HMP za podpory velvyslanectví Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Makedonie a Slovinska. HMP pomohlo organizátorům s organizací koncertu a mediální podporou.

ZV bere na vědomí a děkuje za pozvání na dnešní koncert.

 

Bod 10.

Různé

a) Libreville, Gabon

Mgr. Cipro v návaznosti na 5.jednání ZV shrnul současný stav spolupráce s Libreville (Gabon) s informací, že dne 4.8. byl odeslán dopis předsedy zahraničního výboru T. Chalupy 1. náměstkovi starosty hlavního města Gabonu Librevillu. V současné době OZV čeká na odpověď ze strany Librevillu.

b) Kišiněv, Moldávie

Mgr. Cipro uvedl, že OZV MHMP je v kontatku s OZV města Kišiněv, pan starosta má zájem přijet do Prahy, v současné době se čeká na vyjádření ze strany města Kišiněv, kdy by se tato návštěva mohla uskutečnit.

c) Eurocities

M. Šandová se účastnila setkání kulturního fóra Eurocities. Uvedla, že  po politické stránce není účast tak nutná, ale odborný zástupce nutný je. Eurocities bere HMP jako velmi kulturní město. Toto fórum je navázáno na cestovní ruch = veškerá tato kulturní města mají problém s propadem turistů. Shodli se na stejných problémech.

MUDr. Bartáková navrhuje vždy od odborného garanta po každé cestě na určité fórum Eurocities požádat o zprávu.

 

 

Zápis vyhotovila: Petra Ježková