Přítomni: (nadpoloviční většina – výbor je usnášeníschopný)

 

Mgr. Tomáš Chalupa

Daniel Hodek

Mgr.František Cipro

MUDr. Michaela Bartáková

Markéta Reedová

Martina Šandová

JUDr. František Hoffman

RNDr. Milan Macek CSc.

Mgr. Ladislav Šilha

 

Přizváni:

Ing. Lucie Čadilová

Karel Kučera

Zdeněk Zbořil

Eva Kolářová

Michael Romancov

Jiří Plecitý

Šimon Pánek

 

 

Místopředseda výboru zahájil jednání a přivítal přítomné.

 

Bod 1.

Místopředseda ZV Daniel Hodek konstatuje, že zápis ze 3.schůze ZV ZHMP byl jednomyslně schválen.

 

Bod 2.

Místopředseda ZV Daniel Hodek konstatuje, že program 4.schůze ZV ZHMP byl jednomyslně schválen.

 

Bod 3a), 3b)

PhDr. Michael Romancov, PhD., ředitel Šimon Pánek a programový koordinátor  Jiří Plecitý ze společnosti Člověk v tísni představili politicko-geografickou srovnávací analýzu Afriky a prezentaci projektů v Africe.

 

Připomínky a úkoly:

 

Předseda  ZV konstatuje, že ZV ZHMP navrhuje pro dlouhodobou humanitární pomoc HMP Namibii nebo Etiopii.

 

Předseda ZV ukládá OZV, aby pokračoval v jednání se společností Člověk v tísni.

Do příštího jednání ZV připraví OZV ve spolupráci s Člověkem v tísni podrobnější rozpracování rizik a výhod humanitární pomoci u Namibie a Etiopie.

 

Bod 3c)

Ing. Eva Kolářová, PhDr. Karel Kučera a PhDr.  Zdeněk Zbořil ze společnosti SAMSON PRAHA, spol. s r.o. představili možnosti humanitární pomoci v Yogyakartě.

 

Připomínky a úkoly:

 

Předseda ZV  Mgr. Tomáš Chalupa požádal společnost SAMSON PRAHA, spol. s r.o. do příštího jednání ZV připravit podrobnější stanovisko, tj. rizika a výhody pro HMP při humanitární pomoci do Yogyakarty.

 

Postup k bodu 3. byl ZV jednomyslně schválen.

 

Bod 4.

Mgr. František Cipro (OZV) představil analýzu členství HMP v organizacích sdružujících města a regiony.

 

Bod 5.

ZV jednomyslně schválil zprávu o činnosti ZV ZHMP za rok 2007.

 

Bod 6.

Ing. Čadilová představila zprávu o činnosti Pražského domu v Bruselu za 4.kvartál 2007 a program na 1.pololetí 2008.

 

ZV jednomyslně schválil program Pražského domu v Bruselu na 1.pololetí 2008.

 

Bod 7.

ZV jednomyslně schválil usnesení ze 3. schůze ZV, kdy výbor nebyl usnášeníschopný a jednotlivé body byly projednány bez hlasování.

 

Bod 8.

ZV stanovil data termínů jednání ZV v 1.pololetí 2008:

 

Čtvrtek 7.2.2008, v 15:30 hod.

Čtvrtek 3.4.2008, v 15:30 hod.

Čtvrtek 5.6.2008, v 15:30 hod.

 

Bod 10.

Předseda ZV Mgr. Tomáš Chalupa poděkoval přítomným členům v rámci celého roku za spolupráci při jednáních Zahraničního výboru ZHMP a dnešní jednání ZV ukončil.

 

 

 

 

Zápis vyhotovila: Petra Ježková – OZV MHMP