Přítomni: (nadpoloviční většina – výbor je usnášeníschopný)

RNDr. Jana Ryšlinková

Daniel Hodek

Mgr.František Cipro

Markéta Reedová

Martina Šandová

JUDr.František Hoffmann

Mgr.Petr Štěpánek

Mgr. Tomáš Chalupa

 

Omluveni:

MUDr.Pavel Bém

RNDr. Milan Macek

Mgr.Ladislav Šilha

MUDr.Michaela Bartáková

JUDr.Milan Jančík

 

Místopředseda výboru zahájil jednání a přivítal přítomné.

 

 

Bod 1.

Schválení zápisu z jednání 3. schůze ZV ZHMP

 

Předseda výboru konstatuje, že zápis ze 3.schůze ZV ZHMP byl jednomyslně schválen.

 

Bod 2.

Schválení programu jednání 4. schůze ZV ZHMP

 

Předseda výboru konstatuje, že program 4.schůze ZV ZHMP byl jednomyslně schválen.

 

 

Bod 3.

Projekt humanitární pomoci HMP v Etiopii

 

Mgr. František Cipro představil připravený tisk č. 6756 k projednání Radě HMP včetně záměru HMP podpořit projekt humanitární pomoci HMP na území afrického kontinentu.

Upozorňuje, že tento dokument je zatím pracovní verze.

 

Připomínky a úkoly:

 

Předseda ZV - navrhuje vybrat pouze jednu konkrétní oblast.

Martina Šandová – navrhuje se soustředit na střední školy

Daniel Hodek – navrhuje ještě jednou přizvat zástupce z Člověka v tísni

Markéta Reedová, Mgr.Petr Štěpánek – navrhují předložit záměr Radě HMP s tím, že určení oblasti, kam by měla být směřována pomoc, bude specifikována

 

 

ZV navrhuje doplnit materiál do Rady HMP o:

- nástin formy PR

- otázku zapojení soukromého sektoru

- určení jednoho koordinátora na MHMP

- otázku zapojení dalších organizací (např. Junák)

 

ZV navrhuje předložit takto upravený materiál včetně záměru Radě HMP s tím, že určení konkrétní oblasti, kam by měla být směřována pomoc HMP, bude specifikována později.

 

ZV navrhuje na příští jednání ZV přizvat zástupce z Člověka v tísni.

 

Tyto návrhy byly členy ZV jednomyslně schváleny.

 

 

Bod 4.

Informace o průběhu Dnů Prahy v Budapešti

 

Markéta Reedová  seznámila přítomné členy ZV o průběhu Dnů Prahy v Budapešti. Uvedla, že v budoucnu by se měly konat Dny Budapešti v Praze – v průběhu roku 2009.

 

ZV vzal průběh Dnů Prahy v Budapešti na vědomí.

 

 

Bod 5.

Návštěva starostů afghánských měst v Praze

 

Mgr.František Cipro představil plánovanou akci návštěvy starostů afghánských měst v Praze.

 

Připomínky a úkoly:

 

JUDr. Hoffmann

V jakém hotelu budou ubytováni?

Na dotaz odpovídá Mgr. František Cipro

V hotelu Černý Slon.

JUDr. Hoffmann

Proč se nevyužívá hotel Holiday In, když ho HMP vlastní, jsou tam dostatečné prostory, krásné umístění.

Na dotaz odpovídá Mgr. František Cipro

Ubytování v Hotelu Černý Slon je vhodný zejména z hlediska umístění v centru města.

 

ZV vzal na vědomí program připravované akce.

 

 

Bod 6.

Konečná verze dokumentu Aktivity Zastoupení Prahy v Bruselu v první polovině 2009

 

Ing. Lucie Čadilová představila připravený dokument.

 

ZV vzal dokument na vědomí a souhlasí s jeho zněním.

 

Bod 7.

Zpráva o činnosti PD v Bruselu

 

Ing. Lucie Čadilová  představila dokument Činnost Zastoupení Prahy za období duben – červen 2008.

Uvedla, že k výročí dvou svátků (28.října a 21.srpna) jsou připraveny tyto akce:

21.srpna - výstava fotografa Jana Kratochvíla

28.října – výstava Zapomenutá Praha

 

ZV vzal na vědomí všechny proběhlé a plánované akce.

 

Bod 8.

Informace o setkání s poslancem Parlamentu státu Jižní Austrálie

 

RNDr.Jana Ryšlinková  seznámila přítomné členy ZV s průběhem návštěvy poslance v Praze.

 

ZV vzal návštěvu poslance na vědomí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda výboru poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

 

 

Zápis vyhotovila: Petra Ježková – OZV MHMP