Přítomni: (výbor je usnášeníschopný)

Mgr.T.Chalupa

D.Hodek

Mgr.F.Cipro

M.Reedová

M.Šandová

JUDr.F.Hoffman

JUDr.P.Hulinský

Mgr.L.Šilha

Mgr.P.Štěpánek

L.Čadilová

 

Omluveni:

MUDr.P.Bém

RNDr. J.Ryšlinková

JUDr. M.Jančík

RNDr. M.Macek

MUDr.M.Bartáková

 

Předseda výboru zahájil jednání a přivítal přítomné.

 

Bod 1

Schválení zápisu z jednání 3.schůze ZV ZHMP

Předseda výboru konstatuje, že pro minulý zápis byla zvolena ověřovatelem zápisu MUDr.M.Bartáková, která není dnes přítomna, ale svůj souhlas se zápisem ze 3. schůze ZV ZHMP vyjádřila prostřednictvím e-mailu.

Pro příští jednání ZV bude ověřovatelem zápisu Mgr.L.Šilha.

Všemi členy byl zápis jednomyslně schválen.

 

Bod 2

Schválení programu jednání 4.schůze ZV ZHMP

Tento návrh programu byl všemi členy jednomyslně schválen.

 

Bod 3

Prezentace HMP na světové výstavě EXPO

Mgr. Cipro představil připravený TISK č. 8853 s názvem Samostatná prezentace hlavního města Prahy na světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji do Rady HMP.

Tento návrh tisku byl všemi členy jednomyslně schválen.

 

Bod 4

Informace o proběhlém Summitu evropských regionů a měst a street party

Mgr. Cipro stručně shrnul průběh této akce s konstatováním, že obě akce, jak samotný summit v Paláci Žofín a Obecním domě, tak street party, která probíhala v ulicích Prahy, proběhly velmi dobře a bez komplikací.

Předseda ZV vyjádřil poděkování Odboru zahraničních vztahů MHMP a všem spolupracujícím externím firmám za perfektní zvládnutí celé této akce.

Tato informace spolu s poděkováním byl všemi členy jednomyslně schválen.

 

Bod 5

Informace o schůzkách zástupců regionů zemí EU se zástupci městských částí HMP

Předseda ZV sumarizoval bilaterální jednání politických představitelů Prahy. Konstatuje, že se setkal se zástupci Finska, Toskánska a Francie.   Dále se účastnil setkání  se zástupci Sarajeva, Lucemburku, Záhřebu, Varšavy a společného setkání s primátory a starosty partnerských měst Prahy.

Další bilaterální jednání proběhla s primátorem HMP, nám. M.Reedovou a starostou MČ Prahy 9.

Dále konstatuje, že s městem Varšava se připravuje v srpnu letošního roku slavnostní otevření památníku koncentračního tábora v Lodži – zemřelí tvořili z velké části pražští židé.

Všichni členové ZV vzali informaci o schůzkách na vědomí.

 

 

Bod 6

Fóra Eurocities

Mgr.Cipro upozornil na skutečnost, že při 3.jednání ZV byli po dohodě nominováni garanti z řad ZV pro jednotlivá fóra Eurocities. Tato informace byla všem zúčastněným zaslána e-mailem.

Úkoly

Mgr.Štěpánek prosí OZV o zaslání informace o tom, zda je potřebná jeho účast při jednání Fóra pro životní prostředí dne 24.6. v Malmö, nebo zda postačí účast odborného garanta, kterým je v tomto případě  RNDr.Štěpán Kyjovský, vedoucí oddělení integrovaného povolování, OKP.

Všichni členové ZV vzali informaci o jednotl. fórech Eurocities na vědomí.

 

Bod 7

Projekt PÁNÍ

Mgr. Cipro shrnul informace o probíhajícím projektu PÁNÍ s tím, že všichni přítomní členové ZV dostali DVD s filmem o prvních jednáních, která proběhla v Nepálu. Dále byl všem členům ZV předáno konečné vyúčtování I.etapy projektu PÁNÍ.

Všichni členové ZV vzali informaci o probíhajícím projektu na vědomí.

 

Bod 8

Ostatní

A/

Mgr.Cipro konstatuje, že se budou v květnu konat dvě akce a oslovuje členy ZV s dotazem, zda bude mít někdo zájem účastnit se těchto akcí. Informace o těchto akcích byly předány členům ZV předány při 3.jednání ZV. Jedná se o:

14. a 15. května – Helsinky. Akce v Helsinkách se bude ze ZV účastnit D.Hodek, nám.Reedová, Bartáková + zástupce z OZV.

12. a 13. května – Lucembursko. Akce v Lucembursku se bude spolu s předsedou ZV účastnit M.Šandová a F. Cipro.

B/

Mgr. Šilha požádal Odbor zahraničních vztahů MHMP o nastavení spolupráci s Kongresovým centrem Praha s cílem využít synergie v obdobně zaměřených činnostech, zejména v pořádání společenských i jiných akcí.

 

 

Úkoly

OZV nastaví spolupráci HMP s Kongresovým centrem Praha s cílem využít vzájemných činnosti a optimalizovat hospodaření města.

C/

L.Čadilová (PD) konstatuje, že do konce předsednictví ČR v Radě EU se budou v Pražském domě konat tyto větší akce:

- vernisáž ZOO Praha, akce s Czech press photo – sportovní tematika, výbor regionů – koncert v zahradě PD, vernisáž výročí Emy Destinové.

 

 

 

 

Zápis vyhotovila: Petra Ježková