Pozvánka

na výjezdní zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná dne 8. 12. 2008  ve 14.30 hodin v Dětském domově Ch. Masarykové, Praha 5 – Zbraslav, U Včely 176

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 10. 11. 2008

3.    Dětský domov Ch. Masarykové – MUDr. Petra Vorlíčková, ředitelka

4.    Návrh termínů a programu jednání na 1. pololetí 2009

5.    Informace o činnosti výboru v roce 2008 – podklad pro tisk - Informace
    pro ZHMP

6.    Územně analytické podklady HMP – informační materiál (CD), OUP MHMP
    Ing. arch. L. Hadravová

7.    Různé

 

MUDr. Michaela Bartáková v.r.
 předsedkyně ZV ZHMP