Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135 Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 12. 1. 2009

3.    Zdravotnická záchranná služba – informace z působnosti nám. primátora
    Mgr. Blažka, host MUDr. Z. Schwarz – prezentace ZZS HMP–ÚSZS

4.    Informace Fakultní nemocnice Na Bulovce, prezentace zástupce firmy
    NEWTON Solutions Focused, a.s.

5.    Grantové řízení – návrh na udělení grantů

6.    Různé 

·  Harmonogram projednávání výsledků hospodaření

 

Jednání výboru zahájila ve 14.37 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. Michaela Bartáková, přítomno 6 členů.

MUDr. Michaela Bartáková v úvodu jednání přivítala hosty MUDr. Z. Schwarze, ředitele Zdravotnické záchranné služby HMP – ÚSZS, a zástupce firmy NEWTON Solutions Focused, a.s . Dr. J. Mojžíše a Ing. M. Lindnera. Jednání byla přítomna redaktorka ČTK Š. Dvořáková.

 

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byl navržen Mgr. Petr Štěpánek.

Hlasování ve 14.39 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 10. 11. a 8. 12. 2008

Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 12. 1. 2009 bez námitek.

Hlasování ve 14.40 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 3) Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy – ÚSZS (ZZS)

Ředitel ZZS MUDr. Z. Schwarz seznámil ve své prezentaci přítomné s činností záchranné služby, jejími hospodářskými výsledky, každodenními specifickými problémy, současností
i budoucností.

Na mnoha číslech a v grafech srovnal činnost a vývoj služby v posledních letech.

Zdravotnické operační středisko (dispečink) řídí činnost služby a v roce 2008 přijalo 235 tisíc hovorů na lince 155 (včetně přepojení z linky 112). Záchranná služba disponuje vozy s posádkami rychlé zdravotnické pomoci (RZP) a rychlé lékařské pomoci (RLP), pracuje převážně v systému "rendez-vous", kdy lékař RLP přijíždí na místo události a se skupinou RZP se setkává u pacienta. Cca 81 % zásahů zajišťuje pouze RZP. Výjezdy z důvodu akutního zhoršení zdravotního stavu tvoří cca 65 %, výjezdy k traumatům cca 20 % (4 % jsou výjezdy k dopravním nehodám), 4 % tvoří výjezdy k ohledání zemřelého.

Kamion Golem je modul pro likvidaci hromadných neštěstí. Dále je zajišťována letecká zdravotnická záchranná služba, jejíž leteckou část pro hl. m. Prahu zabezpečuje včetně nočních letů Policie České republiky, zdravotní posádku tvoří pracovníci ZZS.

JUDr. Ing. Ludvík v následující diskusi připomněl problém podfinancování pražského zdravotnictví, které většinou není zřizováno krajem.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

Členům ZV ZHMP bude poskytnut prezentovaný materiál o ZZS HMP-ÚSZS na CD.

ad 4) Informace – Fakultní nemocnice Na Bulovce

Firma NEWTON Solutions Focused, a.s. zpracovala podle požadavku RHMP i jeho pozdějšího doplnění studii proveditelnosti změny Fakultní nemocnice Na Bulovce na Metropolitní nemocnici.

Studie obsahuje jak analýzu nákladovosti současného provozu podle jednotlivých oddělení, tak i vymezení nezbytných budoucích investičních i provozních dotací a naznačuje i několik možných směrů budoucího rozvoje nemocnice.

V navazující diskusi JUDr. Ing. Ludvík požaduje prezentované údaje doplnit o závazky po termínu splatnosti, nákladově odlišit hlavní, vedlejší a doplňující činnosti (zejména outsourcing) a uvést celkové odpisy.

Záměr vybudování metropolitní nemocnice bez zpracované koncepce Ministerstva zdravotnictví pro pražské fakultní nemocnice nepovažuje za rozumný.

Radní Mgr. Štěpánek doplnil, že při rozhodování, které ovlivní vývoj na 20 – 50 let, je třeba znát úkoly nemocnice a zvážit, jakou péči a služby může zabezpečit pro občany města.

Radní PhDr. Pešák připomněl, že myšlenka vytvoření metropolitní nemocnice byla do programového prohlášení Rady začleněna v souvislosti s uvažovanou transformací fakultních nemocnic na území hlavního města; ta však  byla Ministerstvem zdravotnictví pozastavena. Studie zohledňuje další fungování i rozvoj nemocnice, jejíž součástí jsou jak vzdělávací pracoviště, tak i specializovaná nadregionální péče, o jejichž financování je nezbytné jednat s Ministerstvem.

MUDr. Schwarz doplnil, že je třeba komplexně zvažovat zapojení jednotlivých fakultních nemocnic do systému pražského zdravotnictví i v návaznosti na urgentní příjmy prostřednictvím ZZS. Fakultní nemocnice Na Bulovce má v tomto systému nezastupitelné místo, a to zejména pro občany severních částí Prahy včetně dětí.

Pan Žďárský doporučuje zvažovat jakékoliv omezování rozsahu péče v celopražském kontextu. Požaduje též poskytnutí studie k prostudování všem členům výboru.

MUDr. Bartáková navrhla, že se k projednávání výbor vrátí po prostudování podkladů
a stanovení koncepce zdravotnictví v HMP.

Pan Ambrož nedoporučuje vznik metropolitní nemocnice bez vyřešení otázky univerzitních nemocnic jako součásti celé koncepce zdravotnictví v HMP.

 

Usnesení:

ZV ZHMP bere na vědomí předloženou studii o alternativním řešení budoucnosti Fakultní nemocnice Na Bulovce a konstatuje, že k projednání záměru přeměny této nemocnice je potřeba nejprve získat stanovisko Ministerstva zdravotnictví.

Hlasování v 16.25 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 6 členů, zdržel se 1 člen.

 

 

ad 5) Grantové řízení – návrh na udělení grantů

Dosavadní průběh grantového řízení shrnul radní PhDr. Pešák.

Materiál k jednání včetně tabulek s návrhy na výši podpory pro jednotlivé projekty obdrželi členové výboru týden předem v písemné i elektronické podobě.

 

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje rozdělení finančních prostředků pro rok 2009 v celkové výši 14 763 000 Kč dle stanoviska Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví s ponecháním rezervy ve výši 237 000 Kč, o jejímž dodatečném rozdělení může být hlasováno per rollam.

Hlasování v 16.30 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

 

 

ad 6) Různé

 

•    Harmonogram projednávání výsledků hospodaření

Ředitelka odboru SOC MHMP Ing. Matulová pozvala přítomné členy výboru k účasti při projednávání výsledků hospodaření za rok 2008 organizací v působnosti SOC MHMP, které se uskuteční od 23. 2. do 4. 3. 2009 v budově odboru (Praha 1, Charvátova 9, 4. patro zasedací místnost č. 406) podle harmonogramu, který je přílohou zápisu.

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.40 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    Mgr. Petr Štěpánek Ing. Ilona Matulová

člen ZV ZHMP, radní HMP    tajemnice ZV ZHMP

 

 

 

Rozpis projednávání výsledků hospodaření za rok 2008

organizací v působnosti SOC MHMP

 Charvátova 9, Praha 1, 4. patro místnost č. 406

 

Termín

Název příspěvkové organizace

Čas

Místo projednávání

23.2.2009

pondělí

Studentský zdravotní ústav Praha

Centrum léčebné rehabilitace

Městská nemocnice následné péče

Dětský domov Ch. Masarykové

9,00

9,45

10,30

11,15

SOC MHMP

dtto

dtto

dtto

24.2.2009

úterý

DS Háje

DS Elišky Purkyňové

DOZP Lochovice

DOZP Kytlice

9,00

9,45

10,30

11,15

SOC MHMP

dtto

dtto

dtto

25.2.2009

středa

DS Malešice

DS Kobylisy

DS Krč

DOZP Rudné u Nejdku 

DZR Krásná Lípa

9,00

9,45

10,30

11,15

12,00

SOC MHMP

dtto

dtto

dtto

dtto

26.2.2009

čtvrtek

DS Slunečnice

Domov Maxov

DSS Vlašská

Domov Svojšice

9,45

10,30

11,15

12,00

SOC MHMP

dtto

dtto

dtto

27.2.2009

pátek

DS Pyšely

DOZP Leontýn

ICOZP Horní Poustevna

Dětské centrum Paprsek

Centrum sociálních služeb Praha

9,00

9,45

10,30

11,15

12,00

SOC MHMP

dtto

dtto

dtto

dtto

2.3.2009

pondělí

DS Ďáblice

DS Zahradní Město

Jedličkův ústav a MŠ a ZŠ a SŠ

DOZP Sulická

ICSS Odlochovice

9,00

9,45

10,30

11,15

12,00

SOC MHMP

dtto

dtto

dtto

dtto

3.3.2009

úterý

DS Chodov

DS Hortenzie

DZR Terezín

DS Heřmanův Městec

9,00

9,45

10,30

11,15

SOC MHMP

dtto

dtto

dtto

4.3.2009

středa

DS Dobřichovice

Palata – Domov pro zrakově postiž.

Domov Zvíkovecká kytička

9,00

9,45

10,30

SOC MHMP

dtto

dtto