Zasedání se uskutečnilo v budově ředitelství Psychiatrické léčebny Bohnice, Praha 8, Ústavní 91, od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 11. 2. a 10. 3. 2008

3.    Psychiatrická léčebna Bohnice – ředitel MUDr. Ivan David, CSc.

4.    Péče o duševně nemocné

Jednání výboru zahájila ve 14.35 hod. místopředsedkyně ZV ZHMP Mgr. Hana Halová, přítomni 4 členové, omluveno 6 členů. Výbor není schopen usnášet se.

 

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 11. 2. a 10. 3. 2008

ad 4) Péče o duševně nemocné

Neprojednáno, neboť výbor není schopen usnášet se.

 

ad 3) Psychiatrická léčebna Bohnice – ředitel MUDr. Ivan David, CSc.

V prezentaci „Historie, organizace a ekonomika psychiatrické péče – leden 2008“ ředitel léčebny MUDr. Ivan David, CSc., zrekapituloval vývoj v psychiatrii od středověku po dnešek. Specializované psychiatrické ústavy se začaly budovat v 1. polovině 19. století, jejich provoz byl odjakživa nákladný, ačkoliv část nákladů nesli sami pacienti. Ústavy se postupně přeplňovaly, a tak se standard zhoršoval. V USA postupně narůstá i počet vážně duševně nemocných osob ve vězení v souvislosti s uzavíráním ústavů. Mezi bezdomovci trpí cca 20 – 30 % psychózami.

Následující diskuse se týkala obnovení provozu Centra krizové intervence (CKI), momentálně přislíbené finanční prostředky (MZ, HMP) pokryjí pouze provozní ztrátu denního stacionáře a krizové telefonní linky, nikoliv již provoz lůžek v rámci centra. Původně CKI provozovalo denní stacionář s ambulancí, 8 lůžkové oddělení a linku důvěry, obložnost dosahovala cca 21 %, roční ztráta činila cca 3,5 milionů Kč. Často nahrazovalo azylová lůžka lidem bez objektivní potřeby hospitalizace (pouze cca 15,5 % pacientů bylo s dg schizofrénie). Uzavřená smlouva se zdravotními pojišťovnami zajišťuje pouze minimální úhradu linky důvěry a částečnou úhradu denního stacionáře z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Dalším vážným problémem současnosti je nedostatek zařízení, která by poskytovala sociální pobytové služby osobám s duševním onemocněním. Záměr vybudování zařízení ve Svojšicích neznamená zařízení navíc, ale pouze vyřeší návaznost péče při opuštění stávajícího objektu z důvodu restitucí.

Na dotaz pana Ambrože na procentuální podíl občanů HMP mezi pacienty léčebny bylo sděleno, že se jedná o více než 80 %.

Nyní je cca ½ pacientů ubytována v 6 a více lůžkových pokojích, optimálním počtem by bylo cca 1 000 lůžek léčebny s možností předat pacienty podle stavu dále – domů, do chráněného bydlení či do jiných zařízení sociálních služeb.

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.

 

 

 

Po ukončení jednání následovala prohlídka 2 pavilonů, č. 10 a 14, která byla ukončena v 18.30 hodin.

 

Pavilon 10 – po rekonstrukci otevřen v roce 2007

Oddělení následné péče pro ženy nad 65 let. Přízemí má 32 lůžek pro chodící pacientky, I. patro je určeno pro 32 imobilních nemocných, pokoje jsou 2 – 4 lůžkové s moderním vyhovujícím zázemím.

 

Pavilon 14 – pavilon dosud nerekonstruován

Mužské oddělení následné péče s 50 lůžky, určené převážně pro nemocné s mentálním postižením kombinovaným s psychiatrickým onemocněním. V přízemí jsou prostory pro denní pobyt, v I. patře průchozí vícelůžkové ložnice (pouze pro pobyt v noci) a terapeutické místnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    Mgr. Hana Halová    Ing. Ilona Matulová

místopředsedkyně ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP