Zasedání se uskutečnilo v budově Studentského zdravotního ústavu Praha (SZÚ) v Praze 1, Spálená 12, od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 9. 6. 2008

3.    Opatření plynoucí z procesního a organizačního auditu ve SZÚ Praha
informace ředitelky Ing. Ivy Merhautové

4.    LSPP – informace a vyhodnocení za 1. pololetí 2008

5.    Grantové řízení pro rok 2009 – informace o vyhlášení

6.    Rozpočet – informace

7.    Různé

Jednání výboru zahájila ve 14.45 hod. místopředsedkyně ZV ZHMP Mgr. Hana Halová, přítomni 4 členové. Výbor není schopen usnášet se.

 

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 9. 6. 2008

Neprojednáno, neboť výbor není schopen usnášet se.

 

Pan Ambrož připomněl, že v programu jednání chybí bod týkající se koncepce zdravotnictví - Informace o vývoji koncepce zdravotnictví, stavu pražského zdravotnictví, který byl schválen v harmonogramu pořadu jednání na druhé pololetí roku 2008. Radní PhDr. Pešák připraví stručnou informaci pro příští jednání výboru.

ad 3) Opatření plynoucí z procesního a organizačního auditu ve SZÚ Praha

– informace ředitelky Ing. Ivy Merhautové

Úvodní informaci o změnách přednesla ředitelka Ing. Merhautová. Některé změny proběhly již v roce 2007 před zahájením auditu – reorganizace provozu menzy, změna v organizaci práce všeobecných sester a snížení jejich počtu (většinou odchod do důchodu). Díky změnám došlo k poklesu v čerpání neinvestičního příspěvku o 5 mil. Kč (z cca 8 na cca 3 mil. Kč).

Personální audit doporučil v oblasti všeobecných sester jen mírné změny, doporučil snížení a zrušení úvazků praktických lékařů na detašovaných pracovištích a redukci pracovníků provozního oddělení včetně outsourcingu služeb IT, celkem tedy zrušení 14,4 úvazků – z toho okamžitě 11,4.

Dosud ukončeno 10,2 úvazků, v jednání je zrušení 2 vrátných, 1 pracovníka IT, 0,6 úvazku lékaře a sestry na detašovaném pracovišti na MPSV. Detašované pracoviště na Hvězdě již zrušeno bylo.

SZÚ nabídne poskytování zdravotní péče, včetně preventivní pro zaměstnance MHMP, závodní péči pro jiné příspěvkové organizace HMP, po dokončení změn i rozšíření nabídky v dalších oborech, např. endokrinologii.

Rozšířeno bude postupně oddělení fyzioterapie tak, aby bylo možno poskytovat žádané služby na přímé platby.

RTG oddělení projde modernizací, digitální RTG přístroj umožní úspory při archivaci RTG záznamů.

Změna názvu zařízení na Městskou polikliniku Praha, kterou bude v září projednávat Zastupitelstvo HMP, zlepší image zařízení, které již nyní ošetřuje vysokoškoláky pouze z cca 50 %.

V zařízení probíhá též projekt vzdělávání praktických lékařů – školenců v přípravě před složením atestační zkoušky ve specializačním oboru praktický lékař pro dospělé, od října se zapojí již druhý lékař.

Od 1. 1. 2009 bude zařízení poskytovat LSPP místo polikliniky Palackého (Nemocnice Na Františku s poliklinikou, příspěvková organizace MČ Praha 1). Probíhá změna v registraci i jednání o možném odkupu zařízení ordinace LSPP.

Elektronické zpracování zdravotnických dokumentací usnadňuje komunikaci s klienty i mezi jednotlivými lékaři a je též přípravou na externí připojení k elektronické síti (E-Health).

Dosud proběhla obnova cca 2/3 zařízení polikliniky.

Stále též probíhají jednání o koupi objektu do vlastnictví hl. m. Prahy, současná výpůjčka končí v roce 2010. Předpokládaná cena budovy je cca 90 mil. Kč, po získání do vlastnictví by část budovy mohla být komerčně pronajímána.

Radní PhDr. Pešák upřesnil, že náklady byly sníženy na základě jeho požadavku z roku 2007. Odkup budovy je schválen Zastupitelstvem již od roku 2006, ale s jinou kupní cenou než je částka požadovaná Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. HMP se snaží o odečet zhodnocujících investic do budovy. Po vypršení současné bezplatné výpůjčky by nájem státu nebyl finančně únosný.

JUDr. Ing. Ludvík se zeptal na plán s lékárnou, která je nyní provozována soukromým subjektem se smlouvou do r. 2011. Ing. Merhautová odpověděla, že audit navrhuje převzetí lékárny zařízením.

Mgr. Halová doplnila, že Zastupitelstvem v roce 2006 schválená kupní cena vycházela z posudku zadaného MHMP jako protiodhad k odhadu předloženému Úřadem pro zastupování státu. MHMP a  Úřad se neshodly na ocenění majetku výnosovou metodou.

 

ad 4) LSPP – informace a vyhodnocení za 1. pololetí 2008

 

Radní PhDr. Pešák na úvod zdůraznil, že meziroční srovnání je zkresleno zejména tím, že za rok 2007 nemá odbor k dispozici údaje o počtech pacientů ošetřených v rámci ústavní pohotovostní služby v jednotlivých fakultních nemocnicích. Nejbližší plánované změny jsou přesun LSPP z polikliniky Palackého do SZÚ Praha od 1. 1. 2009 v souladu se závěry auditu, jejíž provoz nebude nákladnější než dosud, a začlenění stomatologické LSPP provozované VFN Praha do systému LSPP garantované HMP.

Vedoucí oddělení zdravotnictví Ing. Čelikovská doplnila, že součástí předloženého přehledu je i požadovaný přehled LSPP provozovaných jednotlivými městskými částmi. V tomto segmentu dochází i nadále k redukci, k 30. 6. ukončen provoz v MČ Praha 12, koncem září končí provoz v MČ Praha 14 (poliklinika Černý Most).

Na dotaz pana Ambrože, zda je při změně provozovatele z polikliniky Palackého do SZÚ dostatečně zajištěna návaznost služby, zejména stomatologické, odpověděl radní PhDr. Pešák, že lékaři dosud poskytující péči již cca ve ¾ potvrdili další zájem o služby na LSPP stomatologické v rámci SZÚ Praha.

 

ad 5) Grantové řízení pro rok 2009 – informace o vyhlášení

 

Ing. Čelikovská informovala přítomné, že grantové řízení pro rok 2009 schválila dne 15. 7. 2008 Rada HMP usnesením č. 902. Vyhlášení grantového řízení je zveřejněno od 22. 7. 2008 na internetových stránkách hl. m. Prahy - www.magistrat.praha-mesto.cz.

Do grantového řízení se zařazují žádosti podané nejpozději do 10. října 2008 dle schváleného harmonogramu v Pravidlech grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2009.

 

ad 6) Rozpočet - informace

Radní PhDr. Pešák seznámil přítomné s přehledem rozpočtových požadavků v kapitole 05 za oblast zdravotnictví, které budou projednávány na výjezdním zasedání Rady HMP. Předpokládá, že tento požadavek bude krácen s ohledem na možnosti rozpočtu a rozpočtové priority hl. m. Prahy. Návrh rozpočtové rezervy pro LSPP zůstává ve výši roku 2008.

JUDr. Ing. Ludvík v diskusi upozornil na nutnost širšího veřejného projednávání generelu pražského zdravotnictví. K otázce realizace radní PhDr. Pešák vysvětlil, že kompletní zpracování generelu je mimo možnosti odboru, a proto bude zpracovatel vybrán prostřednictvím výběrového řízení. Navíc radní předpokládá nutnost veřejného projednání, což bude vzhledem ke kapacitám odboru též potřeba zajistit dodavatelsky.

JUDr. Ing. Ludvík tedy požaduje předložení parametrů pro výběrové řízení Zdravotnímu výboru, neboť generel je klíčovým pro rozvoj pražského zdravotnictví. Dále upozornil na to, že při 7 % inflaci je rezerva pro LSPP ve výši roku 2008 reálně nižší.

Na jeho další dotaz PhDr. Pešák, že jde o předpokládanou provozní dotaci při možném převzetí nemocnice městem, která odpovídá současným dotacím zřizovatele (tj. Ministerstva zdravotnictví). JUDr. Ing. Ludvík nevyloučil možnost použití finančních prostředků na nové oddlužení FN Na Bulovce.

Pan Ambrož se zeptal na plánované investiční akce pro FN Na Bulovce. Radní PhDr. Pešák odpověděl, že projekty jsou již připraveny, ale k jejich realizaci dojde až při převzetí nemocnice městem.

Mgr. Halová se dotazovala na položku partnerství, duplicitu rozpočtovaných investic pro Domov seniorů v Praze 6 a na současnou ztrátu Zdravotnické záchranné služby.

Na dotazy odpověděl radní PhDr. Pešák. Fond pro partnerství je určen pro dotace na pořadatelství kongresových akcí v oblasti zdravotnictví pod záštitou radního nebo primátora MUDr. Béma.

Duplicita požadavků pro investice Domova seniorů v Praze 6 je způsobena tím, že požadavek odboru MHMP-OMI kopíruje situaci v roce 2008, ale pro rok 2009 bude investice probíhat přes odbor MHMP-OSM. Celý předložený rozpočet je zatím jen souhrnem požadavků.

ZZS HMP – ÚSZS momentálně ztrátu nevykazuje, v pololetí r. 2008 vykázala úspory ve výši 10 mil. Kč.

 

Ad 7) Různé

V závěru jednání navrhli přítomní členové, aby příští zasedání výboru bylo věnováno návrhu rozpočtu, který je vhodnější projednávat v budově MHMP, a proto doporučili přesunutí výjezdního zasedání do Říčan, Olivova dětská léčebna, na  jiný termín.

 

Jednání bylo ukončeno v 15.35 hodin.

 

Po ukončení jednání následovala prohlídka zdravotnického zařízení, která trvala do 16.20 hodin.

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

    ..................     ................

    Mgr. Hana Halová    Ing. Ilona Matulová

místopředsedkyně ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP