Zasedání se uskutečnilo v budově Městské nemocnice následné péče v Praze 9, K Moravině 6/343, od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 11. 5. 2009

3.    Informace o zařízení MNNP – ředitelka Ing. Ivana Kyliánová Matoušková

4.    Návrh termínů a programu jednání na 2. pololetí 2009

5.    Příprava rozpočtu v oblasti běžných výdajů a investičních akcí (záměry)
    na rok 2010

6.    Různé

·    Souhrnná informace a fakta k problematice mexické chřipky

Jednání výboru zahájila ve 14.30 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. M. Bartáková, přítomno 6 členů.

ad 3)     Informace o zařízení MNNP – ředitelka Ing. Ivana Kyliánová Matoušková

V úvodu jednání představila ředitelka Ing. Kyliánová Matoušková přítomným příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy, nestátní zdravotnické zařízení Městskou nemocnici následné péče, která funguje zejména jako lůžkové zařízení pro následnou péči. Celkový počet lůžek je 160, z toho 152 následné péče a 8 sociálních. Organizačně je nemocnice rozdělena na 5 stanic, zdravotní péči doplňují 3 ambulance - kardiologická, interní, psychologie. Celkový počet pracovníků je 105, z toho 5 lékařů, 1 psycholog, 1 logoped, 5 fyzioterapeutů, 2 ergoterapeuti, 40 registrovaných sester, 40 sanitářů, 1 zdravotně sociální pracovník, 10 ostatních.

Služby zajišťují 1 lékař, 5 sester a 2 sanitáři.

Klientelu tvoří převážně starší pacienti, průměrný věk je 75 let, s diagnózami ortopedickými, chirurgickými a neurologickými, průměrná doba pobytu je cca 90 dní.

Každému pacientovi, který je přijat k hospitalizaci, je do 24 hodin od přijetí vypracován dle jeho zdravotního stavu ošetřovatelský a rehabilitační plán, podle kterého je postupováno v souladu se zavedenými standardy ošetřovatelské péče. Dodržováním standardů sesterské a ošetřovatelské péče je mj. zaručeno bezpečné prostředí pro pacienta i personál.

Zařízení má smlouvy o poskytování a úhradě péče se všemi zdravotními pojišťovnami kromě nejnověji vzniklé pojišťovny - Zdravotní pojišťovna MÉDIA. MNNP se v současné době účastní výběrového řízení na uzavření smlouvy s výše uvedenou pojišťovnou jak na ambulantní péči (MHMP), tak i lůžkovou (MZ ČR).

 

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byl navržen radní Mgr. Petr Štěpánek.

Hlasování v 14.40 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 11. 5. 2009.

Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 11. 5. 2009 bez námitek.

Hlasování v 14.42 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 4)   Návrh termínů a programu jednání na 2. pololetí 2009

Proběhla diskuse k předloženému návrhu programu jednání Zdravotního výboru ve 2. pololetí roku 2009. Program na září byl doplněn o aktuální informace z významných institucí. Budou pozváni jejich zástupci, např. Mgr. Martin Plíšek, náměstek ministryně zdravotnictví, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ing. Oldřich Petržela, MBA, VZP - ředitel Krajské pobočky Praha. Termíny zasedání jsou opět stanoveny na 2. pondělí v měsíci, doba jednání od 14,30 do 16,30.

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje termíny a program jednání ve 2. pololetí roku 2009 dle harmonogramu, který je nedílnou součástí zápisu.

Hlasování v 14.48 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

 

ad 5)     Příprava rozpočtu v oblasti běžných výdajů a investičních akcí (záměry)
    na rok 2010

PhDr. M. Pešák doplnil písemný návrh rozpočtu o informace o příspěvkových organizacích. Ve všech zdravotnických zařízeních již proběhl personální audit, navrhované změny jsou již uskutečněné. Provozní úspory již tedy není kde hledat. Plánované investiční akce zabezpečí nezbytnou obnovu a rekonstrukci v souladu s předpisy EU, např. v MPP rekonstrukce výtahů a výměna oken, v MNNP rekonstrukce sociálního zařízení, které je součástí pokojů pacientů, a projektová studie, příp. realizace využití zahrady pro pacienty a jejich návštěvy.
MUDr. Bartáková doporučuje správné zadání s ohledem na specifičnost zahradních úprav pro zdravotnické zařízení, výběr by měl probíhat ve spolupráci s odborem SOC.

Finanční prostředky pro FNB jsou určeny na investice do budov, které jsou ve vlastnictví města.

Finanční prostředky na zajištění lékařské služby první pomoci jsou předpokládány ve výši roku 2009, pokud dojde ke zrušení poplatků ve zdravotnictví je třeba počítat s navýšením o cca 9,6 mil Kč.

Mgr. H. Halová se zajímala, proč do rozpočtu není navrženo financování Generelu. Radní Mgr. M. Pešák vysvětlil, že tento by měl být zpracován ještě v roce 2009.

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje navržený rozpočet v oblasti běžných výdajů a investičních akcí (záměry) pro zdravotnictví na rok 2010.

Hlasování v 15.00 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

 

ad 6)   Různé

·    Souhrnná informace a fakta k problematice mexické chřipky

Členové výboru obdrželi souhrnnou aktuální informaci písemně na začátku jednání.

Radní PhDr. M. Pešák doplnil podaný přehled o epidemiologické situaci sdělením, že zvláštní pracovní skupina, která na svých jednáních připravuje preventivní opatření a analyzuje informace týkající se výskytu onemocnění, se bude scházet v potřebných intervalech.

Chřipkový virus A/H1N1 způsobuje nakažlivé respirační onemocnění, které se přenáší z člověka na člověka. Stejně jako sezónní chřipka i mexická chřipka se může individuálně lišit a mít lehký i těžký průběh. Světová zdravotnická organizace vyhlásila v souvislosti s výskytem viru A/H1N1 ve světě pandemický stupeň číslo 5 (z celkové šestistupňové škály), který značí ještě omezené interhumánní šíření, nákaza však již postihla skupiny lidí, což svědčí pro rostoucí adaptaci viru na lidský organismus. Schopnost šíření viru však není dosud plně srovnatelná s běžnými sezónními viry chřipky.

Epidemie se očekává v podzimních měsících, v případě nutnosti je možné zřídit do 24 hodin v prostorách Městské polikliniky Praha specializovanou infekční ordinaci.

V současné době existují k léčbě virové infekce A/H1N1 dva druhy antivirových léčiv, dosud neexistuje vakcína na ochranu člověka proti chřipkovému viru A(H1N1). Mezi obvyklými viry lidské chřipky H1N1, které jsou pokryté sezónní vakcínou, a novým chřipkovým virem A(H1N1) jsou určité podobnosti, takže nelze vyloučit určitou úroveň křížové ochrany, ale je pravděpodobné, že ochrana bude jen částečná. Výzkumy v současnosti probíhají.

V diskusi doporučuje radní Mgr. P. Štěpánek zvážit možnost informační kampaně o očkování proti chřipce jako takové, MUDr. M. Bartáková doporučuje pozvat odborníka k objasnění smysluplnosti očkování plošného nebo pouze pro určité (rizikové) skupiny.

V závěrečné diskusi ke koncepci pražského zdravotnictví doporučil pan Ambrož další jednání s fakultními nemocnicemi, za nezbytnou považuje i spolupráci s NZZ.

MUDr. M. Bartáková také považuje při přípravě koncepce komplexní péče za nutnou komunikaci se všemi potenciálními partnery.

Radní Mgr. P. Štěpánek požaduje též zpracovat informaci o projektech v oblasti zdravotní i zdravotně-sociální, které se ucházejí o finanční podporu v operačním programu Praha – Adaptabilita, který je jedním ze tří programů v České republice využívajících v období let 2007 – 2013 prostředky Evropského sociálního fondu.

.

 

Jednání bylo ukončeno v 15.45 hodin.

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    Mgr. Petr Štěpánek Ing. Ilona Matulová

člen ZV ZHMP, radní HMP    tajemnice ZV ZHMP