Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 430
Nové Radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2 od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1)    Zahájení, vzájemné seznámení se  MUDr. Michaela Bartáková,
předsedkyně výboru

2)    Informace o grantovém řízení HMP v oblasti zdravotnictví pro rok 2007, schválení grantové komise – odd. zdravotní péče

3)    Informace o činnosti odboru – vedoucí pracovníci odboru SOC MHMP

4)    Úvodní informace o LSPP, SWOT analýza, účelová neinvestiční dotace
pro rok 2007

5)    Termíny zasedání a předběžný program na 1. pololetí roku 2007

6)    Různé

Zahájení jednání ve 14.40 hod., přítomno 7 členů.

 

ad 1) Zahájení, vzájemné seznámení se - představení členů ZHMP a hostů

První jednání výboru zahájila předsedkyně MUDr. Michaela Bartáková, poté se všichni přítomní zastupitelé i pracovníci odboru SOC MHMP stručně představili.

 

ad 2) Informace o grantovém řízení HMP v oblasti zdravotnictví pro rok 2007,
    schválení
grantové komise

Pracovnice odboru SOC MUDr. Alena Weberová stručně seznámila přítomné s průběhem grantového řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2007, které bylo vyhlášeno usnesením Rady HMP č. 1132 ze dne 18. 7. 2006. Informace byla členům výboru předložena v písemné podobě přímo k jednání, v elektronické bude zaslána dodatečně.

Radní Mgr. Milan Pešák vysvětlil nutnost schválení složení grantové komise hned na prvním jednání z důvodu dodržení harmonogramu řízení a předložil přítomným návrh v písemné podobě. Návrh byl předem konzultován v klubech.

Usnesení:

ZV ZHMP projednal navržené složení komise RHMP pro udílení grantů v oblasti zdravotnictví pro rok 2007, souhlasí se složením:

předseda:    Mgr. Milan Pešák

členové:    Jiří Janeček, radní HMP

    MUDr. Michaela Bartáková, předsedkyně ZV ZHMP

    Mgr. Petr Štěpánek, radní HMP

    MUDr. Boris Šťastný, poslanec PSP ČR

    JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, člen ZV ZHMP

    MUDr. Marián Hošek, MPSV

    Ing. Kamil Jankovský

    Ing. Ilona Matulová, pověřená řízením odboru SOC MHMP

tajemnice komise: MUDr. Alena Weberová, SOC MHMP

a žádá radního Mgr. Pešáka, aby komisi v tomto složení předložil ke schválení Radě hl. m. Prahy.

Hlasování ve 14.50 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 6 členů, zdrželi se 2

 

ad 3) Informace o činnosti odboru

Vedoucí oddělení zdravotní péče MUDr. Alena Brettschneiderová podala základní informaci o práci oddělení v oblasti samostatné i přenesené působnosti (viz příloha č. 1).

Vedoucí oddělení státní správy ve zdravotnictví MUDr. Lenka Hřebíková informovala o náplni práce oddělení v oblasti přenesené působnosti (viz příloha č. 1).

Ing. Ilona Matulová, pověřená řízením odboru představila odbor jako celek.

V následné diskusi dr. Hřebíková seznámila přítomné s agendou týkající se věcných břemen zdravotnických zařízení (břemen rozsahu poskytované péče) v souvislosti s privatizací zdravotnických zařízení a požádala o vyjádření k dalšímu postupu při vypracování stanoviska Magistrátu hl. města Prahy k případné změně břemena. Mgr. Pešák konstatoval, že jednotlivé případy budou projednávány s městskými částmi - úzká spolupráce s MČ je nezbytná.

Zastupitel Žďárský i Mgr. Halová požadují předkládání materiálu výboru před jednáním.

Závěr: všechny materiály k jednání výboru budou předkládány v předstihu v elektronické podobě.

 

ad 4) Úvodní informace o LSPP, SWOT analýza, účelová neinvestiční dotace
    pro rok 2007

Dr. Brettschneiderová, vedoucí oddělení zdravotní péče informovala přítomné o vývoji v poskytování lékařské služby první pomoci (LSPP) na území hl. m. Prahy za posledních 5 let, zdůraznila rozdíl mezi LSPP a přednemocniční neodkladnou péčí poskytovanou zdravotnickou záchrannou službou (ZZS). LSPP na území hl. m. Prahy zajišťují smluvně MČ, postupně dochází k redukci rozsahu. Provoz je financován z prostředků veřejného zdravotního pojištění výkonově, provozní ztráta hrazena původně jen z rozpočtu MČ, později MČ i HMP v různých variantách a jejich kombinacích. Zajišťování LSPP není upraveno žádným právním předpisem. Jednotlivé městské části jsou každoročně požádány o sdělení údajů o LSPP za předchozí kalendářní rok formou dotazníku, údaje jsou za jednotlivé roky zpracovány do analýz. Členům výboru byly v písemné podobě předloženy základní informativní materiály – Vývoj Lékařské služby první pomoci v Praze v letech 2002 – 2005, SWOT analýza, Minimální standard.

V diskusi vyjádřila Mgr. Halová svůj názor na nedostatečnou kvalitu péče i personální obsazení, pan Žďárský souhlasil, též s možností LSPP v nemocnicích. Dr. Ludvík připomněl, že FNM vykonává LSPP pro čím dál větší území. Financování LSPP je řádově nižší ve srovnání s granty pro sport a kulturu. Dále sdělil, že dosud není uzavřena smlouva o poskytování LSPP na rok 2007 s MČ Praha 16. S přesunem LSPP do nemocnic nesouhlasí. Dr. Kouba sdělil, že od MČ se nedá financování požadovat, nemocnice také nemají finanční ani personální zdroje.

Dr. Brettschneiderová doplnila, že pro rok 2007 nelze měnit systém zajištění LSPP vzhledem k uzavřeným smlouvám. Odborem budou předložena variantní koncepční řešení pro rok 2008 a následující, tak aby mohla být předložena RHMP příp. ZHMP do poloviny roku 2007.

Radní Mgr. Pešák doplnil, že o rozdělení dotací na rok 2007 dle předložených návrhů se bude jednat na únorovém zasedání výboru, koncepční návrhy k tomuto rozdělení je možno posílat ing. Volnému SOC MHMP do 22. 1. 2007 na elektronickou adresu miroslav.volny@cityofprague.cz.

Pro zjištění stanoviska MČ k problematice zpracuje odbor dotazník. Zájem o spoluvytvoření projevil pan Žďárský.

Usnesení:

ZV ZHMP požaduje obeslat následující subjekty kvůli stanovisku „budoucnost LSPP v Praze“ - městské části, ředitele fakultních nemocnic, ředitele ZZS HMP, ministerstvo zdravotnictví a jejich stanoviska předložit k jednání výboru v únoru 2007.

ZV ZHMP požaduje zpracovat a předložit návrhy pro rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP pro zajištění provozu LSPP pro rok 2007 k jednání výboru v únoru 2007.

Hlasování v 15.50 hod., přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů

 

Ad 5) Termíny zasedání a předběžný program na 1. pololetí roku 2007

Předsedkyně výboru dr. Bartáková navrhla přítomným členům stanovení termínů jednání pro 1. pololetí 2007 jako 2. pondělí v měsíci (v případě státního svátku následující), z provozně organizačních důvodů zastupitelů byla místem pro jednání navržena budova Nové Radnice a čas pro jednání v rozmezí 14.30 – 16 hodin.

Radní Mgr. Pešák navrhl progam pro jednání 12. 2. 2007:

  • LSPP
  • Plán činnosti
  • Informace o bezpečnostní situaci – vyhodnocení oslav konce roku 2007 v hl. m. Praze
  • Informace o dotacích pro ZZ na provozování sociálních služeb

Návrhy k programu na první pololetí mohou členové zasílat do 31. 1. 2007 e-mailem
dr. Weberové, SOC MHMP na adresu: alena.weberova@cityofprague.cz.

Usnesení:

ZV ZHMP souhlasí s navrženým místem – Nová Radnice, časem – čas začátku jednání ve 14.30 – i termíny (dle kalendáře) 12. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 11. 6.

Hlasování v 15.53 hod., přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.56 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    Mgr. Milan Pešák    Ing. Ilona Matulová

člen Rady HMP    pověřena řízením odboru SOC MHMP