Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135  Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 17. 10. 2007

3.    Model péče o duševně nemocné (Mgr. Barbora Wenigová, MUDr. Zdeněk Bašný,
    Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví)

4.    Grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2008, úvodní informace
    o přijatých žádostech

5.    Průběžná informace o rozpočtu

6.    Různé

·    Pravidla pro opatřování listin HMP doložkou

 

Jednání výboru zahájila ve 14.45 hod. místopředsedkyně ZV ZHMP Mgr. Hana Halová, přítomno 7 členů. Poté předsedkyně MUDr. Michaela Bartáková přivítala a představila hosty
Mgr. Barboru Wenigovou a MUDr. Zdeňka Bašného z Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví.

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu bez námitek.

Hlasování ve 14.50 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

Ověřovatelem zápisu byl navržen Mgr. Milan Pešák.

Hlasování ve 14.51 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání dne 17. 10. 2007

Pan Ambrož navrhl doplnění zápisu v bodě 6) Koncepce LSPP a jako přílohu k zápisu vlastní návrh „3 varianty řešení lékařské pohotovosti…“.

Po úpravě druhý odstavec zní takto:

„Při minulém jednání byli členové vyzváni k připomínkování tohoto návrhu, jediné stanovisko zaslal pan Ambrož (viz příloha č.1 k zápisu).

Navrhl 3 varianty řešení plně hrazené městem a pojišťovnami, nikoliv městskými částmi (finančně varianty respektují současnou celkovou dotaci LSPP cca 55 mil. Kč):

A: 5 míst, ale ne v nemocnicích, vždy se 2 ambulancemi, středové místo i se zubní ambulancí a non-stop lékárnou;

B: 1 místo s ambulancemi (včetně 1 zubní) a non-stop lékárnou a návštěvnický systém u pacientů s možností okamžitého odvozu do zdravotnického zařízení; dispečink.

C: 1 místo s ambulancemi (včetně 1 zubní) a non-stop lékárnou a návštěvnický systém u pacientů s možností odvozu do zdravotnického zařízení následně přivolanou sanitkou; dispečink.

Nyní předkládaná koncepce rámcově odpovídá variantě B kromě rozsahu ordinačních hodin (pan Ambrož navrhl v pracovní dny od 18 do 6 hodin, ve volných dnech non-stop) a počtu posádek (pan Ambrož navrhl 8 posádek, od půlnoci do rána 2).“

Schválení doplnění zápisu včetně přílohy bez námitek.

Hlasování ve 14.55 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 3) Model péče o duševně nemocné
(Mgr. Barbora Wenigová, MUDr. Zdeněk Bašný, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví)

Mgr. B. Wenigová, klinická psycholožka a ředitelka Centra, seznámila stručně přítomné s projektem, který vznikl na základě potřeby urychlit realizaci koncepce psychiatrie z roku 2001 díky vytvoření modelu péče v hl. m. Praze. Členové výboru obdrželi Situační analýzu zpracovanou Centrem. Do řešení problematiky byly zapojeni odborníci z řad lékařů – psychiatrů, lékaři podílející se na přípravě reformy zdravotnictví, uživatelé služeb, zástupci veřejné správy, oponenty byly Psychiatrická společnost ČLS JEP a celostátní organizace rodičů SYMPATHEA, o.p.s. V radě projektu jsou i členové ZHMP MUDr. M. Bartáková, předsedkyně Zdravotního výboru, a J. Janeček, radní hl. m. Prahy.

Východiskem k projektu je politika péče o duševní zdraví stanovená v Koncepci oboru psychiatrie (2001), Evropské deklaraci duševního zdraví (2005). Model péče o duševní zdraví v regionu hl. m. Prahy představuje žádoucí kvalitativní i kvantitativní změny v systému péče, obsahuje také ekonomickou analýzu a nástin realizačních opatření změn. Vše podmiňuje informovanost veřejnosti - odborné i veřejné správy a její zapojení do realizace. Statistika evropských zemí ukazuje, že cca 30 % lidí by potřebovalo psychiatrickou intervenci alespoň 1x ročně.

MUDr. Bašný prezentoval průběh řešení projektu: odhad potřeb prostřednictvím focus groups, srovnání výsledků – disproporci požadavků na jednotlivé typy služeb (s orientováním nejen na diagnózu, ale i stupeň funkčního postižení jednotlivce) a stávajících možností. Jednoznačným závěrem je potřeba komplexního propojení služeb. Ověřování akceptovatelnosti navrženého modelu probíhá formou dotazníků, osloveno bylo cca 200 odborníků.

V závěru byli členové výboru pozváni k účasti na konferenci „Model péče o duševně nemocné v regionu hlavního města Prahy“ dne 22. 11. 2007, která se koná pod záštitou primátora MUDr. Pavla Béma ve Velké zasedací síni Nové radnice.

ZV ZHMP bere na vědomí informaci o modelu transformace péče o duševně nemocné.

 

ad 4) Grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2008, úvodní informace o přijatých
    žádostech

Ředitelka odboru SOC MHMP Ing. I. Matulová informovala členy výboru o průběhu grantového řízení - formální posouzení žádostí provedlo grantové pracoviště odboru SOC MHMP.

V termínu bylo doručeno 98 žádostí, což představuje nárůst o téměř 30 % proti roku minulému. Písemně zpracovaný přehled obdrželi členové výboru před jednáním.

Z celkového počtu 98 podaných projektů 4 projekty (od 3 žadatelů) nebyly doplněny ani po opakovaném vyzvání, proto jsou navrženy k vyřazení.

ZV ZHMP bere předložený materiál na vědomí.

 

ad 5) Průběžná informace o rozpočtu

Radní Mgr. Pešák informoval o stavu rozpočtu po 3. čtení.

Radní Mgr. Pešák vysvětlil, že došlo k úpravě – navýšení o položku E. Odbor městského investora Projektová příprava – ZZS - 10 milionů Kč. Jedná se o novou projektovou přípravu v souvislosti se začleněním ZZS HMP – ÚSZS do integrovaného záchranného systému a původně zpracovaný projekt je příliš nákladný.


 

Mgr. Halová se zajímala o to, zda se stále uvažuje o výstavbě v areálu FN Na Bulovce. Radní Mgr. Pešák poznamenal, že se hledá i nový pozemek, neboť náklady na sanaci svahu na původně vybraném místě jsou velké.

Zdravotní výbor ZHMP bere na vědomí předložený rozpočet (stav po 3. čtení).

 

ad 6) Různé

·    Pravidla pro opatřování listin HMP doložkou

Ředitelka odboru SOC MHMP Ing. I. Matulová informovala členy výboru o usnesení RHMP č. 1398 ze dne 11. 9. 2007 - schválení „Pravidel pro opatřování listin HMP doložkou podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze“.

Podle těchto pravidel v případě smluv o poskytnutí finančního daru, příspěvku (grantových smluv) v oblasti zdravotnictví podepisuje doložku jako první předseda Zdravotního výboru Zastupitelstva HMP a jako druhý místopředseda tohoto výboru. Odbor SOC MHMP nechá vyrobit razítka k podpisu těchto doložek.

Změna těchto pravidel byla iniciována k urychlení zpracování uzavíraných smluv a následné zaslání poskytnutých finančních prostředků organizacím.

ZV ZHMP bere předložený materiál na vědomí.

 

·    Informace o LSPP

Radní Mgr. Pešák informoval přítomné o postupu v projednávání tisku k LSPP (3631), který předložil Radě HMP. V rámci projednávání bylo doporučeno svolání pracovní skupiny odborníků se zastoupením MZ ČR, VZP, PSP ČR, IPVZ, ZZS HMP – ÚSZS, předsedkyně Zdravotního výboru ZHMP, radního a dalších.

Výsledkem jednání je doporučení odložit zapojení ZZS HMP – ÚSZS do systému LSPP v Praze nejméně o půl roku vzhledem k připravovaným změnám ve zdravotnické legislativě.

Pro rok 2008 (od 1. 1. 2008) zapojit do systému pražské fakultní nemocnice (FN), Nemocnici Na Františku s poliklinikou (NNFsP).

Jednotlivé městské části budou provozovat LSPP podle vlastního uvážení a bez dotace HMP.

Pan Žďárský vyslovil obavy z prodražení systému při zapojení všech 5 fakultních nemocnic i stávající ambulance v Praze 1, Palackého (NNFsP). Dočasné řešení v přechodném období nesmí být dražší, musí být jednodušší. Návrat ke koncepci zajištění prostřednictvím ZZS HMP – ÚSZS bude až po uzákonění problematiky a přijetí dalších připravovaných zákonů v oblasti zdravotnictví.

Mgr. Halová připomněla, že podobnou koncepci se začleněním fakultních nemocnic navrhovala již v roce 2003. K nyní navrhovanému řešení připomněla otázku zajištění návštěvní služby.


 

·    Informace o bezpečnostní akci v sobotu 10. 11. 2007 v Praze

Pan Žďárský, předseda Bezpečnostního výboru, podal informaci o vysoké profesionalitě všech složek zapojených do akce. Hovořil o svých bezprostředních zkušenostech při kontrole zásahů, ocenil práci městské policie, ZZS, policie ČR i dalších. Dále seznámil přítomné s kladným hodnocením akce Bezpečnostním výborem jako ukázkové spolupráce všech složek doporučené primátorovi MUDr. P. Bémovi k ocenění.

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.45 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    Mgr. Milan Pešák    Ing. Ilona Matulová

    radní HMP    tajemnice ZV ZHMP

 

3 varianty řešení lékařské pohotovosti plně hrazené městem a pojišťovnami, nikoliv městskými částmi:

 

Rok 2008 bude mít 253 dní pracovních a 113 dnů volna ( soboty, neděle a svátky ).

 

Provozní doba pohotovosti:    pracovní den 0 až 6 hodin a 18 až 24 hodin

dny volna    0 až 24 hodin

 

Maximální úhrada za:    lékaře           500 Kč/hod.

        zdravotní sestru, řidiče       300 Kč/hod.

 

Každá varianta obsahuje 1 místo  ve středu města se 3 ambulancemi – pro děti, pro dospělé a zubní.

 

Non-stop lékárna zajištěná mimo rozpočet lékařské pohotovosti.

 

Varianta A: 5 míst, ale ne v nemocnicích, vždy se 2 ambulancemi ( pro děti a pro dospělé ), z toho středové místo i se zubní ambulancí a non-stop lékárnou

 

Místa ambulancí by měla být rozmístěna u uzlů městské osobní dopravy, tedy u vybraných stanic metra, ve středu, v SZ, JZ, JV, SV části města.

 

                11 lékařů       31 614 000 Kč/rok

                11 zdravotních sester   18 968 400 Kč/rok

           

celkem        50 582 400 Kč/rok

 

Dalším větším provozním nákladem by bylo nájemné.

 

Varianta B: 1 místo s ambulancemi a non-stop lékárnou a návštěvnický systém u pacientů s možností okamžitého odvozu do zdravotnického zařízení

 

1 místo s ambulancemi          3 lékaři     8 622 000 Kč/rok

                3 zdravotní sestry 5 173 200 Kč/rok

 

                celkem          13 795 200 Kč/rok

 

Sanitky s posádkou lékař a řidič

    pracovní den od 18 do 24 hodin        8 sanitek    9 715 200 Kč/rok

    pracovní den od 0 do 6 hodin        2 sanitky    2 428 800 Kč/rok

    den volna od 6 do 24 hodin        8 sanitek      13 017 600 Kč/rok

    den volna od 0 do 6 hodin        2 sanitky    1 084 800 Kč/rok

 

                celkem          26 246 400 Kč/rok

 

Dispečink obsluhovaný po celou provozní dobu    lékař            2 874 000 Kč/rok

zdravotní sestra        1 724 400 Kč/rok

 

celkem            4 598 400 Kč/rok

 

                celkem     44 640 000 Kč/rok

 

Varianta C: 1 místo s ambulancemi a non-stop lékárnou a návštěvnický systém u pacientů s možností odvozu do zdravotnického zařízení následně přivolanou sanitkou )

 

1 místo s ambulancemi          3 lékaři     8 622 000 Kč/rok

                3 zdravotní sestry 5 173 200 Kč/rok

 

                celkem          13 795 200 Kč/rok

 

Auto ( velikosti Smart až Twingo ) s lékařem

    pracovní den od 18 do 24 hodin        10 lékařů    7 590 000 Kč/rok

    pracovní den od 0 do 6 hodin    2 lékaři        1 518 000 Kč/rok

    den volna od 6 do 24 hodin        10 lékařů       10 170 000 Kč/rok

    den volna od 0 do 6 hodin    2 lékaři            678 000 Kč/rok

 

                celkem          19 956 000 Kč/rok

 

Dispečink obsluhovaný po celou provozní dobu    lékař            2 874 000 Kč/rok

zdravotní sestra        1 724 400 Kč/rok

 

celkem            4 598 400 Kč/rok

 

                celkem     38 349 600 Kč/rok

 

Pavel Ambrož, člen zdravotního výboru ZHMP