Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135  Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 12. 11. 2007

3.    Připravovaná legislativa MZ. Informace z MZ:

·    o pražském zdravotnictví

·    o univerzitních nemocnicích (host Mgr. Martin Plíšek, vrchní ředitel, Úsek legislativní a právní MZ ČR, MUDr. M. Bartáková)

4.    Návrh termínů a programu pro jednání v 1. pol. 2008

5.    Hospic – ústní informace radního Mgr. Pešáka o záměru HMP

6.    Průběžná informace o rozpočtu (radní Mgr. Pešák)

7.    Zajištění LSPP od 1. 1. 2008 v Praze - informace radního Mgr. Pešáka

8.    Různé

 

Jednání výboru zahájila ve 14.40 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. Michaela Bartáková, přítomno 8 členů. Poté přivítala hosta Mgr. Martina Plíška, vrchního ředitele Úseku legislativního a právního Ministerstva zdravotnictví.

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu bez námitek.

Hlasování ve 14.43 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

Ověřovatelem zápisu byl navržen Miloslav Mihálik.

Hlasování ve 14.43 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání dne 12. 11. 2007

Schválení zápisu bez námitek.

Hlasování ve 14.45 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 3) Připravovaná legislativa MZ. Informace z MZ

Mgr. Martin Plíšek, vrchní ředitel Úseku legislativního a právního Ministerstva zdravotnictví, informoval přítomné o 7 připravovaných zákonech v oblasti zdravotnictví, které jsou ve stádiu připomínkování věcného záměru. Všechny věcné záměry obdrží členové výboru v elektronické podobě. Blíže zmínil připravovaný zákon o univerzitních nemocnicích
a univerzitních pracovištích. Vzhledem k tomu, že forma příspěvkové organizace je nefunkční formou, nevhodná je i dvojkolejnost v řízení i pracovněprávních vztazích, byla zvolena forma akciové společnosti dle obchodního zákoníku bez veřejné nabídky akcií (34 % univerzita, 66 % stát). Účinnost zákonů se předpokládá od 1. 1. 2009, paragrafové znění bude k připomínkování pravděpodobně v květnu 2008.

MUDr. Kouba se dotázal na souvislost situace specializovaných pracovišť, zejména ÚHKT, se změnami statutu nemocnic. Mgr. Plíšek odpověděl, že není přímá souvislost mezi odvoláním ředitele a koncepcí univerzitních nemocnic, některé reorganizační kroky ale budou konány v předstihu.

Mgr. Halová se dotázala na detaily záměru zákona o ZZS a na termín zpracování paragrafového znění. První návrh bude pravděpodobně v únoru 2008 a je možné ho členům výboru poskytnout.

ZV ZHMP bere na vědomí informaci o připravované legislativě.

 

ad 4) Návrh termínů a programu pro jednání v 1. pol. 2008

Na návrh místopředsedkyně výboru Mgr. H. Halové byl předložený program doplněn o bod týkající se proveditelnosti transformace Fakultní nemocnice Na Bulovce na metropolitní nemocnici (únor 2008) a informaci o paragrafovém znění zdravotnických zákonů – zejména o ZZS (březen 2008).

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje plán činnosti (termíny a program jednání) na 1. pololetí roku 2008, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Hlasování v 15.07 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 5) Hospic

Radní Mgr. Pešák informoval o záměru hl. m. Prahy vybudovat lůžkový hospic v objektu bývalých jeslí v Praze 4, Znojemská. Hospicových lůžek je v Praze nedostatek, jediným lůžkovým zařízením je Hospic Štrasburk s 26 lůžky.

Doplňující informaci podal radní Janeček – v rozpočtu pro oblast sociální je vyčleněno na první etapu realizace 20 milionů Kč. Zatím je hotova studie. Vybudovaný objekt se nabídne provozovateli, do úvahy přicházejí sdružení provozující hospicovou péči nebo církevní subjekty.

V diskusi MUDr. M. Bartáková informovala o záměru MČ Praha 4 vybudovat hospic, provozovatelem je předběžně vybráno občanské sdružení Hospic Štrasburk. Je nutné také předjednání smluvních vztahů s pojišťovnami.

Ředitelka SOC MHMP Ing. Matulová doplnila o informaci, že pro objekt Znojemská byla potvrzena změna kategorizace z B na A.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci o záměru vybudovat hospic na vědomí.

ad 6) Průběžná informace o rozpočtu (radní Mgr. Pešák)

Usnesením č. 11/1 ZHMP ze dne 29. 11. 2007 byl schválen návrh rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2008.

Radní Pešák informoval o schválení rozpočtu pro oblast zdravotnictví beze změny v podobě po 3. čtení, který členové výboru obdrželi v písemné podobě před jednáním.

ad 7) Zajištění LSPP od 1. 1. 2008 v Praze – informace (radní Mgr. Pešák)

Radní Mgr. Pešák informoval přítomné o jednání s nemocnicemi na základě doporučení Rady HMP, vysvětlil rozdíl ve financování LSPP a LSPP stomatologické, a tím i rozdíl v dotaci na službu. Přepracovaný Tisk 3631A je připraven k projednání Radou.

V diskusi JUDr. Ing. M. Ludvík namítl k předloženému tisku 3631A, že

·    nový materiál vůbec nebyl projednáván kluby,

·    ponechání rezervy 3 milionů považuje za nevhodné,

·    Ministerstvo zdravotnictví určilo provozní dobu 17.00 – 7.00, nutno zvážit úpravu provozu LSPP navrhovanou HMP,

·    s nemocnicemi nebyly podmínky provozování LSPP dostatečně projednány,

·    otázka výběrového řízení s pojišťovnami – v lednu se asi nestihne, nemocnice nemají nasmlouvané kódy pro odbornost 003, a tak je nebezpečí, že leden nebude hrazen z veřejného zdravotního pojištění,

·    předjímání ztrátovosti – provozní ztráty LSPP nelze uhrazovat z jiných zdrojů nemocnice,

·    materiál považuje za nedostatečný a k projednání by ho nedoporučil.

MUDr. Kouba poznamenal, že může být problém, pokud nebude LSPP navazovat na ordinační hodiny (tedy 17 – 07).

Mgr. Halová též požaduje rozdělit zbylé 3 miliony pro LSPP, v kapitole je ještě jiná rezerva.

Pan Ambrož doporučuje rezervu ponechat pro vyjednávání o smlouvách.

Radní Pešák ke vzneseným požadavkům sdělil, že:

·    ponechání rezervy 3 milionů Kč v situaci zásadní změny systému LSPP považuje za potřebné pro případné korekce systému nebo dofinancování jeho složek, které by se ukázaly jako podhodnocené,

·    doba, kdy mohou být vybírány regulační poplatky za pohotovost (17.00 – 7.00) nemusí být totožná s provozní dobou ambulancí LSPP v nemocnicích, navíc většina krajů provozuje LSPP v kratší době, většinou do 22 případně 23 hodin,

·    projednání podmínek provozu LSPP bylo velmi podrobné, po setkání s řediteli byly některé podněty přímo zapracovány do návrhu smluv, jiné budou řešeny na zvláštním jednání (např. problematika bezpečnosti na jednání s ředitelem Městské policie a náměstkem primátora Blažkem),

·    ředitel Horák přislíbil maximální součinnost VZP při projednávání smluv včetně případného uzavření překlenovacích smluv pro fakultní nemocnice na dobu, než proběhne řádné výběrové řízení,

·    kalkulace provozní ztráty ordinací byla provedena ohleduplně, na jednání s řediteli nemocnic byla dále korigována. Není však možné, aby hlavní město hradilo každou vygenerovanou ztrátu, provozovatelé LSPP mají prostor pro organizační opatření, která ztrátu zkorigují do únosných mezí,

·    finanční prostředky ponechané v rezervě mohou být v případě objektivní potřeby využity na případné dofinancování ztráty z provozu LSPP; rozhodně to však nebude v případě, že ztráta jednoho zařízení se bude vymykat celkovému trendu.

 

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci o zajištění LSPP na vědomí.

 

Zákon č. 261/ 2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění z. č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění …  Část čtyřicátá čl. LXIV

"§ 16a Regulační poplatky

     (1) Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen v souvislosti s poskytováním hrazené péče hradit zdravotnickému zařízení, které zdravotní péči uvedenou v písmenech a) až f) poskytlo, regulační poplatek ve výši: …

e) 90 Kč za pohotovostní službu poskytnutou zdravotnickým zařízením poskytujícím

1. lékařskou službu první pomoci včetně lékařské služby první pomoci poskytované zubními lékaři,

2. ústavní pohotovostní službu v sobotu, neděli nebo ve svátek 27c) a v pracovních dnech v době od 17.00 hod. do 7.00 hod., pokud nedojde k následnému přijetí pojištěnce do ústavní péče …“

ad 8) Různé

§    Situace v gynekologii a porodnictví

MUDr. Kouba upozornil na alarmující situaci v oboru, kdy nastal problém v převzetí do péče pacientek v pražských porodnicích. Mnohde se musejí registrovat již ve 12. týdnu těhotenství, jinak je ani nemocnice ve spádové oblasti posléze nepřijme.

JUDr. Ing. Ludvík doplnil sdělené o informaci o naprosto nerovnoměrném vytížení nemocnic v počtu porodů.

§    Územně analytické podklady hl. m. Prahy – kraj, zpracovaného Útvarem rozvoje hl. m. Prahy

Materiál obdrželi členové výboru v předstihu na CD.

Úvodní informaci sdělila Ing. arch. L. Hadravová (OÚP MHMP) – na základě účinnosti nového stavebního zákona (183/2006 Sb.) od 1. 1. 2007 je tento územně plánovací podklad projednáván zastupitelstvem krajem – v Praze ZHMP, tedy i jednotlivými výbory zastupitelstva a RHMP. Informace z oblasti zdravotnictví v úrovní kraje Hl. m. Prahy jsou uvedeny v kapitole na str. 54. V podrobnějším měřítku bude problematika zdravotnictví popsána v navazujícím materiálu – Územně analytických podkladech obce – Hl. m. Prahy.

Prezentaci materiálu provedl Mgr. J. Čtyroký. V ÚAP kraj Hl. m. Praha bylo zohledněno posouzení 37 základních jevů, ve 2. polovině roku 2008 bude další fáze – ÚAP obce Hl. m. Praha k prezentaci.

Na dotaz pana Ambrože, odkud se čerpaly údaje o zdravotnictví, bylo odpovězeno, že data poskytl ÚZIS, Ministerstvo zdravotnictví i ČSÚ.

ZV ZHMP bere předložený materiál na vědomí.

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.22 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    Miloslav Mihálik    Ing. Ilona Matulová

   člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP