Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135  Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 10. 12. 2007

3.    Grantové řízení – návrh kontrol pro rok 2008

4.    Zpráva o činnosti ZV ZHMP za rok 2007 – MUDr. M. Bartáková

5.    Různé

•   Střednědobý plán sociálních služeb – informace ředitelka SOC MHMP

 

Jednání výboru zahájila ve 14.40 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. Michaela Bartáková, přítomno 7 členů, a přivítala Ing. Michala Kopeckého, asistenta radního Mgr. Pešáka

 

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byl navržen Pavel Žďárský.

Hlasování ve 14.42 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání dne 10. 12. 2007

Schválení zápisu bez námitek.

Hlasování ve 14.45 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 3) Grantové řízení – návrh kontrol pro rok 2008

Doplňující informace k předloženému materiálu podala ředitelka odboru SOC Ing. Matulová.

Návrh odboru SOC pro plán kontrol na rok 2008 zahrnuje ty, které budou realizovány odborem OFK (odborem finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření), i kontroly odborem SOC zaměřené na hospodaření s finančními prostředky poskytnutými formou grantu z rozpočtu HMP v roce 2007 a na úroveň realizace projektů v roce 2007 i 2008.

Organizace byly vybrány podle kritérií stanovených odborem OFK i podle potřeby postupného provedení kontrol u všech organizací čerpajících dotace HMP.

Na dotaz pana Žďárského byl sdělen počet organizací podpořených v roce 2007 (60 organizací, 70 projektů), z nichž bylo 6 vybráno pro kontrolu OFK (6 projektů) a 6 (8 projektů) pro kontrolu SOC.

Radní Mgr. Štěpánek se dotázal na kritéria výběru pro odbor SOC. Subjekty jsou kontrolovány postupně, přednostně ty, které čerpají dotaci vyšší než 200 tisíc Kč, ostatní tak, aby byly zastoupeny různé činnosti. Též jsou do plánu kontrol zahrnuty organizace podle podaného vyúčtování.

ZV ZHMP bere na vědomí formaci o vybraných subjektech k provedení kontrol hospodaření s finančními prostředky poskytnutými formou grantu z rozpočtu HMP v roce 2007.

ad 4) Zpráva o činnosti ZV ZHMP za rok 2007 – MUDr. M. Bartáková

Členy výboru s materiálem, přehledem činnosti i jeho přílohami, seznámila předsedkyně MUDr. Bartáková. Zpráva je zpracována se zaměřením na jednotlivá témata a uvádí závěry a přijatá usnesení v průběhu roku. Samostatnou přílohou je Zpráva o projednávání tématu a vývoji koncepce lékařské služby první pomoci na území hlavního města Prahy zpracovaná radním Mgr. Pešákem.

JUDr. Ing. Ludvík s potěšením konstatoval, že účast členů při jednáních výboru je vysoká (tabulka je přílohou Zprávy o činnosti).

K tématu zajištění a financování LSPP v roce 2008 se rozvinula diskuse.

Pan Ambrož požádal o informaci k uzavírání smluv s nemocnicemi.

Radní Mgr. Pešák poskytl podrobnou informaci k průběhu jednání o obsahu smluv. Uvedl, že pro HMP je nepřijatelný požadavek FNM na úhradu dalších finančních prostředků jednotlivým ZZ po vyčerpání dotace HMP v průběhu roku.

Při jednání se zástupci nemocnic bylo dohodnuto, že předloží případné požadavky ke smlouvám, v současné době jsou k dispozici právničce odboru.

JUDr. Ing. Ludvík uvedl, že při jednání ve FNM ministr zdravotnictví vyjádřil svůj nesouhlas se zajišťováním LSPP ve fakultních nemocnicích. Dále uvedl, že rozdílné požadavky na výši úhrady ztráty vyplývají z rozdílných podmínek. Např. FN Na Bulovce dostává ročně příspěvky na investice od HMP. Rovněž uvedl, že LSPP ve FNM zajišťují vlastními zaměstnanci s rozdílnou mzdou a nelze tedy dopředu kalkulovat s hodinovou sazbou personálu.

Pan Žďárský k příspěvku uvedl, že jde spíše o vyjádření ředitele FNM. Je třeba brát v úvahu, že o radikální změně v zajišťování LSPP v Praze rozhodla skupina odborníků, kde bylo zastoupení vrcholových manažerů Ministerstva zdravotnictví, Všeobecné zdravotní pojišťovny, Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, za účasti primátora HMP MUDr. Béma a dalších. Dlouhodobě projednávaný návrh zajištění návštěvní služby LSPP prostřednictvím ZZS HMP- ÚSZS a v ordinacích LSPP byl odložen.

Radní Mgr. Pešák doplnil, že náměstek ministra zdravotnictví Bc. Šnajdr se výše uvedeného jednání zúčastnil.

JUDr. Ing. Ludvík poznamenal, že HMP zadalo nemocnicím službu, stanovilo výši dotace bez přihlédnutí ke skutečným nákladům

Na závěr diskuse pan Žďárský doporučil jasnější propojení Zprávy o činnosti s přílohou radního Pešáka.

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2007 a její předložení Zastupitelstvu.

Hlasování v 15.17 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 8 členů.

 

ad 5) Různé

 

·    Střednědobý plán sociálních služeb – informace ředitelka SOC MHMP

Ředitelka odboru SOC Ing. Matulová seznámila přítomné se zdravotnickými zařízeními, která si nechala zaregistrovat sociální lůžka i s částkou ze státní dotace čerpanou v roce 2007 na poskytování sociálních služeb a organizacemi i částkou požadovanou pro rok 2008.

Poskytování sociálních služeb zdravotnickými zařízeními je součástí Střednědobého plánu sociálních služeb.

Pan Žďárský požaduje předložit informaci i v písemné podobě znovu na únorovém jednání výboru. Mgr. Halová poznamenala, že při projednávání plánu v Sociálním výboru bylo málo času na připomínkování. Pan Ambrož považuje informace z oblasti sociální za potřebné, neboť právě poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních je styčnou oblastí.

·    ZZS HMP - ÚSZS

Mgr. Halová požádala o informaci k předběžně ohlašované ztrátě vyšší o cca 18 milionů Kč. Ředitelka odboru SOC Ing. Matulová informovala o probíhajících jednáních u nám. primátora Mgr. Blažka. Úsporná opatření budou řešena po auditu hledáním dalších opatření.

 

·    Pan Ambrož vznesl dotaz ke zrušení infekčních převozů

Ing. Čelikovská sdělila, že Ministerstvo zdravotnictví v závěru roku bez jakéhokoliv předjednání zrušilo činnost infekčního převozu, dosud zajišťovanou Zdravotním ústavem Praha. I přes to se MHMP (registrující orgán zdravotnických zařízení na území hl. m. Prahy) snažil jednat s provozovateli DNR o zajištění infekčních převozů, ale neúspěšně.

V lednu 2008 již bylo vyhlášeno výběrové řízení (podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) na výše zmiňované převozy.

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.32 hodin.

 

 

Další jednání výboru v roce 2008 jsou plánována na každé druhé úterý v měsíci.

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    Pavel Žďárský   Ing. Ilona Matulová

   člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP