Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135  Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Olivova nadace - prezentace činnosti a záměr projektu - ředitel Jan Boček

3.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 14. 1. 2008

4.    GŘ 2008 – návrh udělení grantů na základě jednání grantové komise

5.    Vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

6.    Informace o přípravě transformace FNB na metropolitní nemocnici

7.    Státní dotace na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
    ústavní péče

8.    Různé

Jednání výboru zahájila ve 14.38 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. Michaela Bartáková, přítomno 6 členů, a přivítala zástupce Olivovy nadace MVDr. Ing. Františka Reichela, CSc., předsedu správní rady, a ředitele Olivovy dětské léčebny, o.p.s., Jana Bočka.

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu s přesunem bodu programu 7. Olivova nadace za bod 1 bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byl navržen Pavel Ambrož.

Hlasování ve 14.40 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 2) Olivova nadace - prezentace činnosti a záměr projektu

Předseda správní rady Olivovy nadace MVDr. Ing. Reichel seznámil přítomné s posláním Olivovy nadace a stručnou historií léčebny, která byla v roce 1995 odstátněna, majetek je hl. m. Prahy, nadace má smlouvu o pronájmu na 25 let, v roce 2006 slavila Olivova nadace již 110 let od založení.

S dalším záměrem nadace a léčebny v péči o děti a její rozšíření na další skupiny proti původnímu zaměření na respirační choroby seznámil přítomné ředitel léčebny Jan Boček. Prezentovaný záměr i architektonická studie přestavby původně hospodářského objektu umožní rozšíření služeb o denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením. Adaptace by zabezpečila pobyt včetně rehabilitace, ergoterapie, chráněné dílny i výuky 30 – 35 dětem školního a předškolního věku a 15 dětem starším 15 let.

Pan Žďárský navrhuje výjezdové zasedání a poskytnutí podrobnějších informací z historie
i současnosti, včetně budoucích záměrů a výsledků hospodaření. Problémem je situování objektu mimo území hl. m. Prahy.

Na otázku dopravní dostupnosti pro klienty z hl. m. Prahy odpověděl ředitel Boček, že se kromě individuální dopravy uvažuje též o možnosti svozu klientů.

Radní Mgr. Pešák uvažoval i o tom, zda by nebylo vhodnější vybudovat rehabilitační oddělení. Je nutné se více seznámit s činností zařízení a s názorem městských částí na další využití prostorů léčebny.

V současnosti je cca 60 % klientů léčebny občany hl. m. Prahy.

Mgr. Halová doporučuje seznámit se s plánem Olivovy nadace při výjezdovém zasedání.

 

ad 3) Schválení zápisu z jednání dne 14. 1. 2008

Schválení zápisu bez námitek.

Hlasování ve 15.20 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů

ad 4) GŘ 2008 – návrh udělení grantů na základě jednání grantové komise

Úvodní informaci k průběhu grantového řízení pro rok 2008 podal radní Mgr. Pešák, připomněl disproporci mezi požadavkem, návrhy hodnotitelů a možnostmi rozpočtu určeného pro neinvestiční dotace v oblasti zdravotnictví.

Návrh na udělení grantů v celkové výši 9 milionů Kč projednala dne 30. 1. 2008 grantová komise, její stanovisko zpracované do tabulek podle jednotlivých témat bylo předloženo k posouzení Zdravotnímu výboru.

Pan Žďárský požadoval vysvětlení k rozdílné výši dotací. Výše dotace pro jednotlivá zařízení se stanovuje na základě předkládaných rozpočtů a ročních vyúčtování i na základě reálnosti očekávaných nákladů a příjmů. On i Mgr. Halová požadují doložení počtu pacientů pro mimopražská zařízení – hospice (tato informace byla rozeslána všem členům výboru 13. 2. 2008).

Usnesení:

Zdravotní výbor ZHMP schvaluje rozdělení finančních prostředků pro rok 2008
v celkové výši 9 milionů Kč dle stanoviska Komise Rady HMP pro udělování grantů
v oblasti zdravotnictví bez ponechání rezervy.

Hlasování v 15.41 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 5) Vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

K předloženému informativnímu materiálu o Dotačním programu Ministerstva zdravotnictví ČR – Zdravotnické vzdělávací programy zaměřené na vzdělávání praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost podala vysvětlení ředitelka Ing. Matulová.

Odbor SOC MHMP potvrdil a doporučil k předložení do dotačního výběrového řízení 7 žádostí schválených Českou lékařskou společností J. E. Purkyně a 2 žádosti podané Studentským zdravotním ústavem Praha. Pro rok 2008 bylo možné předložit pouze jednoletý projekt.

Pan Žďárský požaduje doplňující informace k České lékařské společnosti (tato informace byla rozeslána všem členům výboru 13. 2. 2008).

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

ad 6) Informace o přípravě transformace FNB na metropolitní nemocnici

Radní Mgr. Pešák sdělil, že informace bude předložena v písemné podobě po dokončení studie proveditelnosti, kterou na základě výběrového řízení zpracovává firma NEWTON Solutions Focused, a.s.

Pan Žďárský požaduje doplňující informace k firmě Newton (tato informace byla rozeslána všem členům výboru 13. 2. 2008).

ad 7) Státní dotace na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
    ústavní péče

Písemná informace byla předložena na základě požadavku pana Žďárského z lednového jednání výboru..

Zdravotnická zařízení mohou od 1. 1. 2007 poskytovat sociální služby podle § 52 zákona
č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách. Jedná se o pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči. K 31. 12. 2007 je na území hl. m. Prahy zaregistrováno celkem 13 organizací, které poskytují zmíněné sociální služby (celkově je zaregistrováno 154 lůžek).

Pan Žďárský požadoval vysvětlení k rozdílné výši dotací. Výše dotace pro jednotlivá zařízení je stanovena MPSV na základě počtu lůžek a doporučení HMP.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

ad 8) Různé

 

·    Problematika rehabilitace špatně mobilních osob po cévních mozkových příhodách

Pan Žďárský se dotázal na zajištění a možnosti rehabilitace osob ve vlastním prostředí. Tento typ služeb dosud není zajišťován prostřednictvím zdravotnických zařízení.

Pro rok 2008 podalo na tuto službu projekt v rámci grantového řízení v oblasti zdravotnictví Občanské sdružení Logo, projekt „Chceme být s Vámi - Ucelený program pro osoby s poruchami komunikace“. Odbor SOC MHMP poskytne kontakt na sdružení.

 

·    LSPP v roce 2008

K dotazu pana Ambrože sdělil radní Mgr. Pešák, že smlouvy na LSPP jsou uzavřeny a již také chodí hlášení o lednovém provozu.

 

·    Informace o projednávání hospodaření - rok 2007

Ředitelka Ing. Matulová pozvala přítomné k účasti při projednávání výsledků hospodaření za rok 2007 organizací v působnosti SOC MHMP, rozpis projednávání, které proběhne od 21. 2. do 29. 2. 2008 v zasedací místnosti odboru Praha 1, Charvátova 9, ve 4. patře (místnost č. 406). Rozpis projednávání výsledků hospodaření byl rozeslán všem členům výboru elektronicky 13. 2. 2008.

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.02 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

Pavel Ambrož   Ing. Ilona Matulová

   člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP