Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135  Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 11. 2. 2008

3.    Informace o činnosti a výsledku hospodaření příspěvkových organizací
    HMP za rok 2007

4.    Vyhodnocení LSPP za leden 2008

5.    Vyhodnocení LSPP za rok 2007

6.    Různé

7.    Zadání územního plánu hl. m. Prahy – odbor OÚP MHMP

Jednání výboru zahájila ve 14.35 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. Michaela Bartáková, přítomni 4 členové, omluveni 2 členové. Výbor není schopen usnášet se.

 

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 11. 2. 2008

Předsedkyně ZV ZHMP MUDr. Michaela Bartáková seznámila přítomné s dodatečným zařazením bodu 7. na program jednání.

Ověřovatelem zápisu byl navržen Pavel Ambrož.

Výbor není schopen usnášet se.

ad 7) Zadání územního plánu hl. m. Prahy – odbor OÚP MHMP

Ředitelka odboru OÚP MHMP Ing. J. Cvetlerová seznámila přítomné s důvody předložení materiálu k návrhu Zadání územního plánu hl. m. Prahy. Podle nového stavebního zákona platného od 1. 1. 2007 je povinnost nahradit stávající územní plán novým do 31. 12. 2011. Rada hl. m. Prahy ve svém programovém prohlášení stanovila termín pro zpracování nového územního plánu do 31. 12. 2009, zpracovatelem nového územního plánu je Útvar rozvoje hl. m. Prahy.

Ing. arch. L. Hadravová doplnila, že návrh zadání ÚP hl. m. Prahy byl v srpnu 2007 předložen k veřejnému projednání, na podzim byly do zadání některé z podnětů zapracovány, jiné, konkrétní, byly předány přímo zpracovatelům. Návrh zadání obsahuje pouze obecné teze pro zpracování plánu.

Ing. arch. K. Szentesiová vysvětlila roli Útvaru rozvoje při zpracování plánu. Konkretizace cílů pro město jako hlavní město republiky vychází z požadavků politiky územního rozvoje ČR, z územně-analytických podkladů na úrovni obce. Současné chápání pojmu občanská vybavenost (dané vyhláškou ke stavebnímu zákonu) je daleko širší než dříve, neboť obsahem veřejného vybavení je kromě dopravní a technické vybavenosti i občanská vybavenost, která zahrnuje jak komerční, tak nekomerční zařízení. V úvahu je brána i ochrana veřejného zájmu - pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření nestavebního charakteru. Dalším kritériem jsou limity území – ochranná pásma, chráněná území. Územní plán bude zpracován s částí textovou - jako výrok + odůvodnění, s částí grafickou, v měřítku 1:10 000. Bude zpracován ve dvou krocích – koncept variantních řešení a vlastní návrh územního plánu.

V následné diskusi pan Ambrož připomněl, aby byla dodržena pravidla pro docházkovou vzdálenost zdravotnických zařízení apod.

Ing. arch. K. Szentesiová zdůraznila, že Územní plán zajistí podmínky pro funkční využití území, ÚP pouze vytváří podmínky pro řešení konkrétních problémů, ale faktickou realizaci výstavby nezaručuje.

ZV ZHMP bere na vědomí informaci o pořizování návrhu Zadání územního plánu hl. m. Prahy.

 

ad 3) Informace o činnosti a výsledku hospodaření příspěvkových organizací HMP
    za rok 2007

Členové výboru měli možnost se osobně zúčastnit projednávání výsledků hospodaření příspěvkových organizací HMP v oblasti zdravotnictví dne 21. 2. 2008 v zasedací místnosti odboru SOC MHMP.

Organizace, Centrum léčebné rehabilitace, Dětský domov Charlotty Masarykové, Městská nemocnice následné péče a Studentský zdravotní ústav Praha, ukončily hospodaření v hlavní činnosti za rok 2007 vyrovnaným hospodářským výsledkem.

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – územní středisko záchranné služby ukončila hospodaření za rok 2007 záporným hospodářským výsledkem cca 16 milionů Kč. Odbor rozpočtu MHMP ve svém stanovisku k finančnímu vypořádání této PO doporučuje pokrytí ztráty z rozpočtu hl. m. Prahy.

Radní Mgr. M. Pešák k uvedeným informacím doplnil, že dříve bylo každoročně rozpočtovým opatřením koncem roku převedeno 20 milionů Kč pro činnost ZZS HMP – ÚSZS. V roce 2007 požadavek na navýšení rozpočtu nebyl akceptován.

Na dotaz, co lze očekávat pro rok letošní, odpověděl, že očekává vyrovnanější hospodaření s ohledem na úspory po zrušení činnosti dopravy nemocných a raněných (DNR).

 

ZV ZHMP bere na vědomí informaci o činnosti a výsledku hospodaření příspěvkových organizací HMP za rok 2007.

 

ad 4) Vyhodnocení LSPP za leden 2008

Materiál obdrželi členové výboru písemně i elektronicky týden před jednáním.

Radní Mgr. M. Pešák doplnil předložená data sdělením, že je nelze srovnat konkrétně s lednem 2007, neboť v předchozím období poskytovaly MČ pouze souhrnné roční informace. Data ovlivňují i počty pacientů v minulosti ošetřované přímo centrálním příjmem nemocnic nebo ústavní pohotovostní službou, o nichž nemáme vůbec žádné údaje. Za delší období bude možno vyhodnotit frekvenci závažnějších stavů ošetřovaných v rámci LSPP.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

 

ad 5) Vyhodnocení LSPP za rok 2007

Materiál obsahující statistické vyhodnocení činnosti LSPP za rok 2007 ve srovnání s roky 2002/2003 - 2006 obdrželi členové výboru písemně i elektronicky týden před jednáním.

Radní Mgr. M. Pešák zdůraznil pokračující trend poklesu ošetřených, cca o 4 tisíce pacientů. Zmínil, že též došlo k nárůstu plateb z veřejného zdravotního pojištění.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.


 

ad 6) Různé

 

Nebyly předloženy žádné náměty k projednání.

 

 

 

 

Radní Mgr. M. Pešák připomněl přítomným, že příští jednání výboru je plánováno jako výjezdní do Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze 8.

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.02 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

Pavel Ambrož   Ing. Ilona Matulová

   člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP