Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135  Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 11. 2., 10. 3. a 14. 4. 2008

3.    LSPP – vyhodnocení I. čtvrtletí 2008

4.    Grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2008 souhrnná informace

5.    Grantové řízení pro rok 2009 - záměr

6.    Různé

Jednání výboru zahájila ve 14.37 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. Michaela Bartáková, přítomno 7 členů. Jednání je přítomna redaktorka ČTK  Š. Dvořáková.

 

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byl navržen radní Jiří Janeček.

Hlasování ve 14.38 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 11. 2., 10. 3., 14. 4. 2008

Předsedkyně ZV ZHMP MUDr. Michaela Bartáková seznámila přítomné s potřebou schválit zápisy z předchozích tří jednání.

Hlasování ve 14.39 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 3) LSPP – vyhodnocení I. čtvrtletí 2008

Radní Mgr. M. Pešák vyhodnotil poskytování LSPP v prvním čtvrtletí 2008 novým systémem, převážně prostřednictvím fakultních nemocnic, jako bezproblémové. Došlo k mírnému poklesu pacientů, kteří službu vyhledali, o cca 4 – 14 %. Upozornil ale na ne zcela průkaznou srovnatelnost údajů, neboť za rok 2007 nebyla k dispozici data o počtech pacientů ošetřovaných přímo v nemocnicích (centrálním příjmem nemocnic nebo ústavní pohotovostní službou). Vzestup pacientů za uvedené období vykazuje pouze dětská LSPP ve FN v Motole zřejmě v souvislosti se zrušením péče poskytované MČ Praha 6 v poliklinice Pod Marjánkou. Také zmínil podíl pacientů ze Středočeského i jiných krajů – cca 24 – 40 % (LSPP stomatologická).
Informace o poskytování LSPP v 1. čtvrtletí byla předložena též Radě HMP.

V jiných krajích došlo k většímu poklesu ve srovnání s rokem 2007.

V nejbližší době se uskuteční setkání radního Mgr. M. Pešáka s řediteli nemocnic, kde se vyhodnotí dosavadní fungování služby a přijmou se případné úpravy (s navýšením dotace však počítat nelze). Např. Všeobecná FN provozuje bez dotace stomatologickou pohotovost již od roku 2007.

JUDr. Ing. Ludvík upozornil na to, že ve FN v Motole je ošetřováno cca 40 % pacientů, což by mělo být vzato v úvahu při přidělování dotace. Dále považuje za vhodné oslovit Středočeský kraj, případně i kraje jiné (Ústecký), kvůli možnému podílu na financování pohotovostní služby.

Pan Žďárský doporučil upravit v tabulkách v procentech hodnoty poklesu či nárůstu. Přítomné informoval, že nový systém funguje, neboť nepřinesl nárůst urgentních převozů Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy – ÚSZS. Nynější zavedení původně plánované návštěvní služby by mohlo mít na vývoj v návštěvnosti pohotovostí opačný efekt než k jakému došlo při změně systému a uplatnění regulačních poplatků. Též soudí, že vymáhání spoluúčasti na obcích či krajích je problematické. Doporučil přesto předložit přehled o skladbě pacientů podle krajů jako informaci na blížícím se jednání obcí.

Radní Mgr. Štěpánek doporučil překontrolovat informační systém o poskytování LSPP, zejména informace o péči o děti. Pan Žďárský navrhl novou informační kampaň i prostřednictvím tisku MČ. JUDr. Ing. Ludvík v kampani nedoporučuje užívat spádovost, neboť vždy jde o možnost svobodné volby lékaře, tedy i zdravotnického zařízení. Pro lepší informovanost veřejnosti by sloužilo i poskytování kontaktních telefonních čísel na telefonní informační lince. Radní Mgr. Pešák souhlasil s obnovením informační kampaně a s aktualizací kontaktních čísel.

Pan Žďárský dále doporučil oslovit MČ kvůli poskytnutí informací o jimi provozovaných LSPP včetně počtu a struktury pacientů, dále i počtu osob odeslaných k další péči do nemocnic.

Usnesení:

ZV ZHMP ukládá odboru opětovně provést informační kampaň o LSPP.

ZV ZHMP prosí MČ o sdělení dat o počtech pacientů z provozovaných LSPP za období 1. 1. – 31. 3. 2008, tj. počet ošetřených a počet odeslaných k dalšímu ošetření v nemocnici.

Hlasování v 15.10 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 8 členů.

ad 4) Grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2008 – souhrnná informace

Radní Mgr. M. Pešák doplnil předložená data sdělením, že Zdravotní výbor byl o grantovém řízení průběžně informován a že postupně schvaloval podklady dle harmonogramu.

Grantové řízení pro rok 2008 je ukončeno, na jednotlivé projekty byl rozdělen celkový objem finančních prostředků, tj. 9 milionů Kč.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

ad 5) Grantové řízení pro rok 2009 - záměr

Radní Mgr. Pešák vysvětlil východiska koncepčního záměru grantového řízení pro rok 2009, zdůraznil návaznost na programové prohlášení Rady HMP a národní program Zdraví 21. Navrhované programy a podprogramy napomáhají k dosažení vytyčených cílů v oblasti dostupnosti zdravotní péče a služeb, v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a to zejména v oblasti domácí a paliativní péče, ucelené rehabilitace i podpory a informovanosti.

Koncepce pro další období vychází z cílů a po projednání ve výboru bude zpracován materiál k vyhlášení grantového řízení pro rok 2009 pro projednání Radou HMP.

Pan Žďárský zmínil potřebu podpořit nedostatkové služby, zejména oblast komplexní domácí rehabilitace osob po centrální mozkové příhodě. Radní Mgr. Pešák potvrdil, že tato péče není dosud řešena sítí zdravotnických zařízení.

Radní Janeček informoval přítomné o projektu pro přepravu osob, který doplní současnou možnost přepravy osob s postižením autobusy MHD o přepravu speciálními auty s plošinou a asistentem. Předpokládá se také řízení těchto vozidel osobami se zdravotním postižením.

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje záměr grantového řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2009.

Hlasování v 15.30 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

 

ad 6) Různé

 

Nebyly předloženy žádné náměty k projednání.

 

V závěru jednání pan Žďárský doporučil při případné další návštěvě Psychiatrické léčebny Bohnice návštěvu pavilonů určených pro léčbu závislostí. Upozornil i na právě vycházející knihu – Jan Jílek „Ze Závislosti do Nezávislosti“.

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.35 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

   Jiří Janeček    Ing. Ilona Matulová

člen ZV ZHMP, radní HMP    tajemnice ZV ZHMP