Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135  Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 12. 5. 2008

3.    Rozpočtové priority na rok 2009

4.    Plán činnosti výboru na 2. pololetí 2008

5.    Grantové řízení pro rok 2009

6.    Různé

Jednání výboru zahájila ve 14.35 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. Michaela Bartáková, přítomno 6 členů. Jednání je přítomna redaktorka ČTK  Š. Dvořáková.

 

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byl navržen Miloslav Mihálik.

Hlasování ve 14.36 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 12. 5. 2008

Schválení zápisu bez námitek.

Hlasování ve 14.37 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 3) Rozpočtové priority na rok 2009

Radní Mgr. M. Pešák doplnil uvedl předložený materiál k rozpočtovým prioritám v oblasti zdravotnictví pro rok 2009, které vycházejí z priorit daných programovým prohlášením Rady. Za důležité považuje začlenění investičních prostředků na výstavbu Centrálního sídla Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy - ÚSZS. Dalším cílem je projekt Městské nemocnice Na Bulovce, Ministerstvo zdravotnictví dosud dotuje Fakultní nemocnici Na Bulovce (FNB) hlavně investičně. Neinvestiční náklady rozpočtu jsou plánovány jednak na zpracování generelu pražského zdravotnictví, jednak na zabezpečení potřebných služeb dotovaných v rámci grantového řízení. Další finanční prostředky jsou vyčleněny pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SOC MHMP. Studentský zdravotní ústav Praha prošel auditem, na jehož základě a po dohodě s primátorem dojde ke změně názvu zařízení a k organizačním změnám tak, aby poliklinika plnila i další funkce potřebné pro město – např. LSPP.

Pan Ambrož požaduje předložit výboru v září informaci o stavu zpracování analýzy a generelu pražského zdravotnictví s nutností zajistit pro obyvatele Prahy zdravotní péči v potřebném rozsahu. Myšlence vzniku Metropolitní nemocnice z  FNB není nakloněn. Pozitivně hodnotí navýšení finančních prostředků pro grantové řízení.

Pan Žďárský navrhuje další navýšení finančních prostředků pro granty na 20 – 25 mil. Kč. Pro zpracování generelu pražského zdravotnictví je nezbytná dohoda s Ministerstvem na zajištění navazující péče. Zajištění LSPP hodnotí kladně, neboť zde nedošlo ke zhoršení péče ani zvýšení finanční náročnosti. Za nezbytné považuje doplnit audit ve FNB stanovením odhadu investic do nemocnice nutných pro zabezpečení evropské úrovně. Investiční dluh je pravděpodobně několik miliard Kč.

Pan Ambrož navázal s požadavkem na zjištění výše dotací na provoz tohoto zdravotnického zařízení.

Radní Mgr. M. Pešák potvrdil, že navýšení finančních prostředků pro granty je potřeba též z důvodu hrazení krizové psychiatrické péče, kterou poskytuje znovuotevřené Centrum krizové intervence v Psychiatrické léčebně Bohnice. Letos byl jeho provoz uhrazen mimořádnou dotací města i Ministerstva zdravotnictví.

V návaznosti na předchozí diskusi navrhujeí členové Zdravotního výboru navýšení rozpočtu pro granty v návaznosti na předchozí diskusi na 30 mil. Kč na 30 mil. Kč.

Radní J. Janeček k problematice Metropolitní nemocnice uvedl, že některé analýzy jsou již hotové.

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje navržené priority rozpočtu v kapitole 05 v oblasti zdravotnictví
a žádá

   1) navýšení pro oblast grantové politiky na 30 milionů Kč

   2) doplnění v rámci přípravy projektu Metropolitní nemocnice o předpoklad výše

    nezbytných investičních nákladů a o výši předpokládané roční provozní dotace.

Hlasování v 14.54 hod., přítomno 9 členů, pro hlasovalo 8 členů, zdržel se 1 člen.

ad 4) Plán činnosti výboru na 2. pololetí 2008

Plán činnosti byl doplněn o požadovanou informaci o vývoji koncepce zdravotnictví a stavu pražského zdravotnictví. Doplněný program je přílohou č. 1 zápisu.

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje termíny a program jednání Zdravotního výboru pro 2. pololetí 2008.

Hlasování v 14.55 hod., přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů.

ad 5) Grantové řízení pro rok 2009

Radní Mgr. Pešák vysvětlil, že navržená pravidla vycházejí ze schváleného koncepčního záměru grantového řízení pro rok 2009, který byl výborem schválen 12. 5. 2008. Navržené programy a podprogramy napomáhají k dosažení dostupnosti zdravotní péče a služeb, zejména v oblasti domácí a paliativní péče, ucelené rehabilitace a v oblasti vyrovnávání příležitostí a integrace osob se zdravotním postižením.

Pan Žďárský upozornil na některé formální chyby a nejasné formulace pro program III.

Pan Ambrož požaduje zkrácení termínů řízení a upřesnění harmonogramu.

Všechny doporučené úpravy budou zapracovány do tisku 6753, který bude předložen Radě k projednání. Po schválení Radou bude materiál k vyhlášení grantového řízení členům výboru rozeslán elektronicky.

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje návrh grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 a doporučuje radnímu Mgr. M. Pešákovi předložit Radě ke schválení.

Hlasování v 15.00 hod., přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů.

 

 

Po odchodu předsedkyně převzala řízení jednání místopředsedkyně Mgr. H. Halová.

 


 

ad 6) Různé

 

·    provozování LSPP v roce 2008

Radní Mgr. M. Pešák informoval přítomné o poradě s řediteli nemocnic provozujících LSPP.

Městská část Praha 1 v souvislosti s reorganizací příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku s poliklinikou uvažuje o ukončení provozování stanoviště LSPP. Tuto službu výhledově převezme Studentský zdravotní ústav Praha. Pro optimální zabezpečení stomatologické služby v letošním roce je potřeba podpořit její provoz ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Radní Mgr. Štěpánek se domnívá, že i jiné městské části budou postupně upouštět od zajišťování vlastní LSPP, a proto navrhuje, aby v budoucnu všechna stanoviště zajišťovala péči LSPP pro dospělé, děti a dorost i stomatologickou.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.10 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    Miloslav Mihálik    Ing. Ilona Matulová

   člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP