Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135  Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 9. 6. a 8. 9. 2008

3.    Rozpočet

4.    Informace o vývoji koncepce zdravotnictví, stavu pražského zdravotnictví

5.    Zajištění LSPP pro rok 2009, rozdělení finanční částky 18 mil. Kč

6.    Různé

Jednání výboru zahájila ve 14.39 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. Michaela Bartáková, přítomno 6 členů. Po zahájení jednání přišla Ing. V. Šenarová, zástupkyně občanské iniciativy Za naši budoucnost, se sídlem v Praze 8, V Holešovičkách 25.

 

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byl navržen Mgr. Petr Štěpánek.

Hlasování ve 14.40 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 9. 6. a 8. 9. 2008

Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 9. 6. a 10. 9. 2008 bez námitek.

Hlasování ve 14.41 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 3) Rozpočet

Radní PhDr. M. Pešák doplnil předložený materiál k aktuálnímu stavu rozpočtu v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 sdělením, že personální audit ve SZÚ potvrdil provedená personální opatření, která vedla k zefektivnění provozu. Příspěvek pro rok 2009 je navýšen o dotaci na zajištění LSPP od 1. 1. 2009, k témuž datu dojde také ke změně názvu na Městská poliklinika Praha, neboť zdravotní péče je již delší dobu poskytována všem pacientům, nikoliv jako dříve pouze vysokoškolským studentům.

Potřeba zefektivnění provozu se týká i MNNP, kde proběhne personální audit ještě do konce roku 2008, proto se předpokládá i nižší potřeba dotace pro rok 2009.

JUDr. Ing. Ludvík se domnívá, že procentní nárůst na dotace, zejména pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy – územní středisko záchranné služby, neodpovídá očekávanému nárůstu mezd ve zdravotnictví ani inflačnímu nárůstu v energiích. Při přetrvávajícím nedostatku zdravotnického personálu nelze redukovat platy. Požaduje proto na příští jednání doplnit vysvětlení k rozpočtu pro ZZS HMP – ÚSZS ve spolupráci s náměstkem primátora Mgr. Blažkem, do jehož kompetence toto zdravotnické zařízení spadá.

Radní PhDr. M. Pešák doplnil o vysvětlení, že inflační nárůst o 3,6 % je stanoven odborem rozpočtu, ředitel ZZS HMP - ÚSZS Praha MUDr. Schwarz byl výjezdního zasedání, na němž bylo projednáváno 1. čtení rozpočtu, účasten a s navrženým rozpočtem ZZS souhlasil.

Důvodem k rozpočtování výdajů pro Fakultní nemocnici Na Bulovce je vlastní majetek města a možné převzetí nemocnice a částky jsou stanoveny na základě studie proveditelnosti.

Ing. Kopecký seznámil přítomné s tím, že výsledky Studie proveditelnosti převodu FN Na Bulovce na město byly prezentovány při hodnocení plnění Programového prohlášení Rady. Studie ovšem neurčuje, zda má město zařízení převzít.

Mgr. Halová se domnívá, že budoucnost FN Na Bulovce, jejíž provozní ztráta stále roste, musí řešit zejména její zřizovatel, tj. Ministerstvo zdravotnictví ČR, a že toto není úkolem Zdravotního výboru. Požaduje proto stanovisko Ministerstva a také písemně podrobnosti o opravách plánovaných OSM MHMP v celkové výši 10 mil. Kč.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

ad 4) Informace o vývoji koncepce zdravotnictví, stavu pražského zdravotnictví

Radní PhDr. M. Pešák informoval přítomné, že došlo k posunutí termínů tvorby generelu pražského zdravotnictví, jehož zpracování souvisí s koncepcí Ministerstva týkající se pražského zdravotnictví a transformace fakultních nemocnic. Zdůraznil rovněž, že generel bude před schválením v radě procházet odbornou diskusí uvnitř i vně magistrátu.

Ing. Kopecký doplnil předložený materiál informací o připravované struktuře generelu.

Předsedkyně výboru MUDr. Bartáková zmínila i možnost začít zpracovávat pražskou koncepci s vyřazením velkých nemocnic. Informovala přítomné, že komise MZ pro pražské zdravotnictví se sejde v listopadu 2008.

JUDr. Ing. Ludvík se domnívá, že pro tak závažné dokumenty jako je generel zdravotnictví, je nezbytná široká diskuse a podpora odborníků i politiků.

Pan Ambrož se také domnívá, že generel nejsou jen velké nemocnice, ale především také ambulantní a komunitní zařízení. Pokud bude analýza stavu i potřeb důsledná a důkladná, bude východiskem k racionálnímu zpracování budoucích zdravotních služeb na území města.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

ad 5) Zajištění LSPP pro rok 2009, rozdělení finanční částky 18 mil. Kč

Radní Pešák k předloženému materiálu doplnil, že lékařská služba první pomoci (LSPP) bude v roce 2009 zajišťována hlavním městem Prahou v obdobném rozsahu a struktuře, jako v roce 2008, tedy v 5 fakultních nemocnicích a Studentském zdravotním ústavu Praha (od 1.1. 2009 se mění název tohoto zdravotnického zařízení zřizovaného hl. m. Prahou na Městská poliklinika Praha). LSPP bude v roce 2009 finančně zajištěna z rozpočtu hlavního města Prahy, a to poskytnutím účelové neinvestiční dotace jednotlivým fakultním nemocnicím ve výši 2 miliony Kč na jedno stanoviště LSPP pro dospělé a LSPP pro děti a dorost a ve výši 1 milionu Kč na jedno stanoviště stomatologické LSPP, celková výše dotace hl. m. Prahy na zajištění LSPP bude v roce 2009 činit 18 milionů Kč s tím, že v rozpočtu je plánována rezerva 2 mil Kč na krytí případných výpadků přijmů v souvislosti s legislativními změnami.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

ad 6) Různé

·    Informace o výskytu virové hepatitidy typu A na území hlavního města Prahy v roce 2008

Radní PhDr. Pešák informoval přítomné o vývoji  epidemiologické situace onemocnění žloutenkou (virová hepatitis typu A). Pravidelně probíhá hodnocení situace v hl. m. Praze s hygieniky Hygienické stanice hl. m. Prahy. Situace je stále hodnocena jako zvýšený výskyt, s maximem ve věkové kategorii od 15 do 34 let, není to jako poslední epidemie v 70. letech. Ke zvýšenému výskytu dochází i v souvislosti s dovolenými. V posledním týdnu mírně poklesl počet nově hlášených onemocnění, celkově je k 13. 10. hlášeno v hl. m. Praze 618 případů. Také již nejsou hlášena nová onemocnění v komunitě injekčních uživatelů drog a bezdomovců, pravděpodobně i jako pozitivní důsledek očkování jedinců z ohrožených komunit, které ve spolupráci s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a neziskovými organizacemi zajišťovalo Centrum sociálních služeb Praha. Inkubační doba činí 14 až 50 dní, nejčastěji 30 dní. Zpočátku se nemoc projevuje jako chřipka. Nekomplikovaná virová hepatitida typu A trvá dva až čtyři týdny, rekonvalescence několik týdnů. Izolace na infekčním lůžku je u nás povinná. Rada je o průběhu epidemie informována průběžně každý týden.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

·    Grantové řízení HMP pro rok 2009 v oblasti zdravotnictví. Návrh hodnotitelů projektů, návrh finanční odměny za hodnocení projektů.

Radní PhDr. Pešák informoval o návrhu hodnotitelů podle Pravidel grantového řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2009. Hodnotitelé splňují kritéria odbornosti i nezaujatosti pro vypsané grantové programy.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

·    Vystoupení Ing. V. Šenarové – občanské sdružení Za naši budoucnost

Předsedkyně Zdravotního výboru MUDr. M. Bartáková vyzvala v závěru jednání, v souladu s jednacím řádem výborů ZHMP (čl. 4 odst. 3), Ing. Šenarovou, aby výboru přednesla sdělení jménem občanského sdružení.

Ing. Šenarová přítomné seznámila s tím, že občanské sdružení od roku 2005 usiluje o zohlednění zdravotního i ekologického dopadu na člověka i prostředí při přípravě návrhů dopravních staveb na území hl. m. Prahy, zejména v lokalitě údolí Vltavy a okolí Bulovky (ulice V Holešovičkách). Sdružení se účastní jednání výborů ZHMP, jednání s představiteli městských částí a oslovuje i orgány činné ve stavebních řízeních s cílem ovlivnit přijímání rozhodnutí se zásadním dopadem na ekologickou zátěž v hl. m. Praze a z toho vyplývajícího zdravotního ohrožení velkého počtu jejích obyvatel.

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.00 hodin.

 

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    Mgr. Petr Štěpánek Ing. Ilona Matulová

radní HMP, člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP