Zasedání se uskutečnilo v prostředním primátorském salónku Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 13. 10. 2008

3.    Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy - Útvar rozvoje
    hlavního města Prahy

4.    Rozpočet - informace

5.    Změna legislativy v oblasti zdravotnictví – informace, host Mgr. M. Plíšek

6.    LSPP – vyhodnocení I. – III. čtvrtletí 2008

7.    Různé

 

Jednání výboru zahájila ve 14.35 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. Michaela Bartáková, přítomno 7 členů.

MUDr. Michaela Bartáková v úvodu jednání přivítala hosta Mgr. Martina Plíška, vrchního ředitele Úseku legislativního a právního Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu s přesunutím pořadí projednávaných bodů bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byla navržena Mgr. Hana Halová.

Hlasování ve 14.37 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 13. 10. 2008

Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 13. 10. 2008 bez námitek.

Hlasování ve 14.40 hod., přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů.

ad 5) Změna legislativy v oblasti zdravotnictví – informace

Mgr. M. Plíšek seznámil přítomné se stavem projednávání návrhů nových a novelizací stávajících zdravotnických zákonů. Zákon o zdravotních službách, o specifických zdravotních službách, o zdravotnické záchranné službě a novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, již projednala legislativní rada vlády a termín předložení vládě i postup dalšího projednávání závisí nyní na koaličních jednáních.

Zákon o zdravotních službách je koncipován jako střechový s tím, že nahradí stávající zákony, zejména zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, definuje služby, stanovuje práva a povinnosti poskytovatelů všem stejná, bez rozdílů právních forem poskytovatelů. Zákon o specifických zdravotních službách upravuje některé výrazně odlišné výkony zdravotní péče, jejichž zvláštní úprava je výhodná také kvůli snadnější aktualizaci na základě měnících se skutečností. Zákon o zdravotnické záchranné službě je první zákonnou úpravou této oblasti zdravotních služeb. Novela zákona č. 48/1997 Sb. zakotvuje nově možnost úhrady nadstandardu, zavádí ochranný limit pro děti i sociální kompenzace pro osoby trvale žijící v zařízeních sociálních služeb. Schválená podoba návrhů na základě projednání ve vládě bude předložena k projednání Sněmovně, tato verze bude též poskytnuta členům Zdravotního výboru.

V následující diskusi se hovořilo o zakotvení práv pacientů i pozůstalých (již upraveno novelou z. č. 20/1966 Sb.), tzv. řízené péči (není předmětem legislativní úpravy, ale snahou pojišťoven o snížení nákladů a racionalizaci péče), financování zdravotnické záchranné služby, práva na svobodnou volbu versus jistota péče v tzv. spádovém zařízení.

JUDr. Ing. Ludvík zmínil nebezpečí obecné formulace pobyt rodičů s dítětem a mnoha možných výkladů o počtu pobývajících rodičů, dále na hygienickou a bezpečnostní nevhodnost pobytu zvířat ve zdravotnických zařízeních.

Radní PhDr. Pešák konstatoval, že řešení úhrady výkonů záchranné služby je příliš vázáno na ujeté kilometry, což je pro hlavní město znevýhodňující. Proto hlavní město Praha podporuje připomínky senátora Schwarze k zákonu o záchranné službě.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

ad 6) LSPP – vyhodnocení I. – III. čtvrtletí 2008

Radní PhDr. M. Pešák informoval přítomné, že veškeré dostupné informace jsou v předloženém materiálu, stále se však nedá srovnávat z předchozím rokem 2007, neboť odbor nemá k dispozici relevantní data z fakultních nemocnic.

JUDr. Ing. Ludvík doplnil data za rok 2007 pro Fakultní nemocnici v Motole:

počet ošetřených    dospělých     8 798

    dětí    10 815

    dět. zubní    1 431

Pan Ambrož se domnívá, že na základě předložených čísel o počtech pacientů je zubní pohotovost v poliklinice Palackého přetížena. Radní PhDr. Pešák vysvětlil, že přetíženost je důvodem posílení pohotovostní službou stomatologické kliniky ve Všeobecné fakultní nemocnici.

Pan Žďárský v souvislosti s počtem ošetřovaných Středočechů (cca 20 %) připomněl nutnost zabývat se příspěvkem Středočeského kraje na provoz LSPP v Praze.

V závěru diskuse bylo požádáno o vyčíslení průměrných nákladů na 1 ošetřenou osobu na LSPP v Praze tak, aby bylo možné vyčíslit podíl nákladů na LSPP ošetřených občanů Středočeského kraje.

Usnesení:

ZV ZHMP na základě zjištěných faktů (přetížení zubní pohotovosti, vynakládání prostředků na zajištění LSPP) se bude dále zabývat řešením financování zajištění LSPP pro mimopražské (zejména středočeské) občany.

Hlasování v 15.20 hod., přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů.

ad 4) Rozpočet

Radní PhDr. M. Pešák informoval přítomné, že v rozpočtu nedošlo k žádným úpravám oproti stavu projednávanému 13. 10. 2008.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

ad 3) Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy - Útvar rozvoje hlavního města Prahy

Mgr. Stoklasová (ÚRM) seznámila přítomné se  Strategickým plánem hl. m. Prahy a jeho aktualizací. Zdravotnímu výboru byla k projednání předložena oblast týkající se zdravotnictví v kapitole Lidé v Praze. Původní dokument byl schválen v roce 2000, v roce 2004 bylo rozhodnuto o jeho aktualizaci. Ke konci roku 2008 by měl být aktualizovaný strategický plán předložen Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Na schválený aktualizovaný strategický plán by měl navázat formou samostatného dokumentu Program realizace strategické koncepce města na období 2009 – 2015, který by obsahoval rozpracované programy a projekty spolu s jejich garanty. Aktualizace je zpracována a předložena k diskusi na základě konkrétních aktuálních požadavků a připomínek politické reprezentace města, odborů Magistrátu hl. m. Prahy, městských částí, odborných institucí a dalších partnerů.

Na základě podnětu pana Žďárského a radního PhDr. Pešáka byl odborem SOC MHMP zpracován návrh doplňujícího textu, který byl výborem projednán a upraven.

Usnesení:

ZV ZHMP souhlasí s upraveným rozšířením textu v kapitole Lidé v Praze zpracovaným odborem SOC MHMP.

ZV ZHMP doporučuje odboru SOC MHMP a Útvaru rozvoje hl. m. Prahy zvážit možnost samostatné kapitoly pro zdravotnictví.

Hlasování v 16.00 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 8 členů.

ad 7) Různé

 

·    Informace o výskytu virové hepatitidy typu A na území hlavního města Prahy v roce 2008

Radní PhDr. Pešák informoval přítomné o vývoji  epidemiologické situace onemocnění žloutenkou (virová hepatitis typu A). V posledních 2 týdnech již trvale klesá počet nově hlášených případů, a tak již pravděpodobně epidemie nehrozí.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

 

·    Grantové řízení HMP pro rok 2009 v oblasti zdravotnictví.

Členové Zdravotního výboru byli stručně seznámeni s počtem přijatých žádostí v jednotlivých programech a podprogramech a celkovou požadovanou částkou.

Příjem žádostí byl ukončen 10. 10. 2008, formální kontrola, evidence a kompletace žádostí byla ukončena 7. 11. 2008. Bylo přijato 137 žádostí (nárůst o cca 40 % proti loňskému roku),

136 žádostí je připraveno k hodnocení (1 bude pro neodstraněné formální nedostatky navržena k vyřazení). Celkem žadatelé požadují 55 238 222 Kč (nárůst o cca 53,5 % proti loňskému roku).

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.10 hodin.

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    Mgr. Hana Halová    Ing. Ilona Matulová

členka ZV ZHMP tajemnice ZV ZHMP