Zasedání se uskutečnilo jako výjezdní do zdravotnického zařízení Dětský domov Charlotty Masarykové, Praha 5 – Zbraslav, U Včely 176

Bylo zahájeno ve 14 hodin společným odjezdem od budovy Nové radnice.

Přítomní: viz. prezenční listina

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 10. 11. 2008

3.    Dětský domov Ch. Masarykové – MUDr. Petra Vorlíčková, ředitelka

4.    Návrh termínů a programu jednání na 1. pololetí 2009

5.    Informace o činnosti výboru v roce 2008 podklad pro tisk - Informace pro ZHMP

6.    Územně analytické podklady HMP – informační materiál (CD), OUP MHMP Ing. arch. L. Hadravová

7.    Různé

Jednání výboru řídil z pověření předsedkyně ZV ZHMP MUDr. Bartákové radní PhDr. Pešák, přítomni 3 členové.

Výbor není usnášeníschopný.

 

ad 3) Dětský domov Charlotty Masarykové – MUDr. Petra Vorlíčková, ředitelka

Hlavním programem byla prohlídka domova a seznámení s jeho činností. Přítomné prováděla paní ředitelka MUDr. P. Vorlíčková.

Dětský domov Charlotty Masarykové je příspěvkovou organizací zřízenou hlavním městem Prahou, je registrován MHMP jako zvláštní dětské zařízení s druhy poskytované péče: dětské lékařství, všeobecná sestra – dětská sestra a klinická logopedie.

Dětský domov, jehož hlavním účelem je poskytování léčebné, preventivní, výchovné a sociální péče dětem zpravidla od 1 do 3 let věku, je zřízen pro zajištění zdravotní i výchovné péče, je-li ohrožen vývoj dětí vrozenou slabostí, vrozenými vývojovými vadami, proběhlou nemocí, nesprávnou výživou nebo nevhodným domácím prostředím, dětem, o které nemá kdo pečovat nebo kterým nemůže být v rodině poskytována řádná péče nebo vhodné zdravotní prostředí. Další činností je poskytování zdravotně-poradenské, výchovné, diagnostické, léčebné, ošetřovatelské, rehabilitační nebo zdravotně-sociální péče, poskytování sociálně-právní ochrany dětí a výkon zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Dětský domov je rozdělen na jednotlivá oddělení pro max. 6 dětí s ložnicemi a denními místnostmi s hernami. Současný počet klientů je 20 dětí, ročně cca 4 – 5 dětí odchází do náhradní rodinné péče, jiné děti jsou přijímány dle potřeby a volné kapacity.

Součástí zařízení je velká zahrada s hřištěm, krytým bazénem a zahradním domkem.

Nově dokončené oddělení rehabilitace je situováno ve druhém nadzemním podlaží s odděleným vstupem včetně výtahu. Součástí jsou i pracovny lékaře, psychologa a logopeda. Propojeno, s možností uzamčení, je také s oddělením pro malé děti. Oddělení zbývá vybavit některými přístroji pro fyzioterapii a nábytkem. Rehabilitace bude na základě změny registrace provozována přímo domovem, dopoledne pro vlastní klienty, v odpoledních hodinách i pro ambulantní klienty, předpokládá se také uzavření smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami.

 

ad 4) Návrh termínů a programu jednání na 1. pololetí 2009

Členové výboru obdrželi návrh termínů a programu jednání na 1. pololetí 2009 předem v písemné i elektronické podobě.

V diskusi při jednání byli přítomní seznámeni s tím, že na základě pozvání předsedkyně MUDr. M. Bartákové bude hostem lednového jednání ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice MUDr. Martin Hollý.

V únoru bude podána informace o situaci v jednání o převodu Fakultní nemocnice Na Bulovce na město.

 

Termínový kalendář s programem bude znovu projednáván v lednu 2009, příští jednání se uskuteční 12. 1. 2009.

 

ad 5) Informace o činnosti výboru v roce 2008 – podklad pro tisk - Informace pro ZHMP

Členové výboru obdrželi návrh zprávy o činnosti Zdravotního výboru ZHMP za rok 2008 předem v písemné i elektronické podobě.

K předloženému materiálu odbor SOC MHMP neobdržel ani písemné, ani ústní připomínky.

Tisk – Informace pro ZHMP bude předložen na lednovém jednání ke schválení.

 

ad 6) Územně analytické podklady HMP – informační materiál (CD), OUP MHMP Ing. arch. L. Hadravová

Členové výboru obdrželi návrh materiál předem v písemné i elektronické podobě, včetně CD.

 

Zdravotní výbor ZHMP byl seznámen s Územně analytickými podklady HMP a materiál bere na vědomí.

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17.15 hodin návratem k budově MHMP v Charvátově ulici, Praha 1.

 

 

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

   PhDr. Milan Pešák    Ing. Ilona Matulová

radní HMP, člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP