Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135

Nové Radnice v Praze, Mariánské náměstí 2 od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

 

Program:

1)    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2)    Schválení zápisu z jednání 15. 1. 2007

3)    Granty 2007: Návrh výše dotace pro rok 2007 schválený Komisí RHMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví

4)    LSPP - účelová neinvestiční dotace pro rok 2007

5)    Plán činnosti výboru

6)    Informace o dotacích pro ZZ na provozování sociálních služeb

7)    Informace o bezpečnostní situaci – vyhodnocení oslav konce roku 2006
v hl. m. Praze

8)    Různé

Při zahájení jednání ve 14.30 hod. přítomno 6 členů výboru, od 14.45 přítomno
7 členů výboru, ostatní řádně omluveni. Výbor je usnášeníschopný.

Všechny materiály byly na jednání ZV ZHMP předány i v písemné podobě.

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Jednání výboru zahájila a řídila předsedkyně výboru MUDr. Michaela Bartáková. Po přivítání přítomných byl zvolen ověřovatel zápisu p. Žďárský.

Radní Mgr. Milan Pešák navrhl doplnění programu o bod – „granty 2007: Návrh výše dotace pro rok 2007 schválený Komisí RHMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví“ se zařazením jako bod 3 s posunem dalších bodů programu. Důvodem návrhu je včasné předložení uvedeného materiálu RHMP resp. ZHMP.

Hlasování ve 14.35 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání 15. 1. 2007

Zápis schválen bez připomínek.

Hlasování ve 14.40 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 3) Granty 2007: Návrh výše dotace pro rok 2007 schválený Komisí RHMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví

Radní Mgr. Milan Pešák podal informaci k průběhu zpracování i jednání komise RHMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví.

 

Pan Žďárský požadoval informaci k navrženému grantu pro Farní charitu Neratovice, která působí na území MČ Praha 19 – Kbely, když v letošním roce začal platit nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Ředitelka odboru SOC MHMP Ing. Ilona Matulová vysvětlila, že tato skutečnost byla při jednání komise zohledněna

Mgr. Hana Halová vznesla dotaz, zda výše dotace navržená pro Svaz paraplegiků bude dostačující.

Ředitelka odboru SOC MHMP Ing. Ilona Matulová a radní HMP Mgr. Pešák sdělili, že vzhledem k celkové částce vyčleněné pro rok 2007 na granty v oblasti zdravotnictví jsou všechny dotace nižší oproti loňskému roku.

Pan Žďárský požaduje předložit kopii žádosti Farní charity Neratovice, kterou nechá posoudit nezávislým auditem.

 

Usnesení:

Zdravotní výbor ZHMP schvaluje rozdělení finančních prostředků v celkové výši 9 milionů Kč dle stanoviska Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví bez ponechání rezervy a doporučuje radnímu Mgr. Pešákovi předložit Radě HMP.

Hlasování ve 14.55 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 4) LSPP - účelová neinvestiční dotace pro rok 2007

Z iniciativy pana Žďárského byl v předstihu elektronicky všem členům Zdravotního výboru rozeslán materiál „Zajištění LSPP v Praze pouze návštěvní službou v rámci ZZS HMP – ÚSZS“, předložený ředitelem ZZS MUDr. Z. Schwarzem (přítomen jednání).

Proto byl tento návrh se souhlasem všech členů výboru zařazen na program jednání.

Radní Mgr. Milan Pešák podal vysvětlení k návrhu, připomněl úkoly z minulého zápisu oslovit MČ Prahy i ZZS. Objasnil úkoly LSPP i časté zneužívání této služby.

MUDr. Michaela Bartáková též připomněla situaci v LSPP, která vyžaduje řešení.

Pan Žďárský – uvedl, že myšlenka v návrhu ZZS není nová. Již v roce 2001 byl tento návrh zpracováván. ZZS HMP ani MČ nebyly na tak radikální řešení připraveny, navíc doba před volbami není pro zásadní změny v tak citlivé oblasti vhodná. Doporučil zjistit, jak je LSPP provozována v ostatních krajích - mnohdy byla LSPP zrušena bez náhrady. Sdělil, že proběhlo několik jednání - p. Žďárský, MUDr. Schwarz, MUDr. Bartáková a informaci podal i primátorovi HMP MUDr. P. Bémovi.

Pochválil ředitele ZZS MUDr. Z. Schwarze za iniciativní přístup při řešení této problematiky a zpracování návrhu.

MUDr. Schwarz – LSPP zajišťovaná pouze návštěvní službou bude pro občany lepší, levnější, dostupnější, kvalitnější a efektivnější.

Pan Ambrož – vyjádřil se kladně k návrhu, konečně předložen solidní materiál. Připomínky předal písemně, z nichž za důležité považuje:
- jednotné krátké zapamatovatelné bezplatné telefonní číslo,
- zrušení dopravy nemocných a raněných (dále jen DNR) u ZZS doporučuje vyjmout z materiálu a zařadit jako samostatný koncepční bod na příští jednání zdravotního výboru,
- rozšíření návrhu výjezdových skupin o jedno vozidlo dětské LSPP,
- nezahajovat LSPP od 15 hod, ale od 18 hodin a provozovat do 6. hod. ranní,
- výpočet dle navržených úprav cca 26 milionů Kč, zcela určitě pod 30 milionů Kč.

- zvážit, zda lze stihnout uplatnění návrhu od 1.7.2007, reálnější se zdá termín od ledna 2008,
- požadoval výklad k dostupnosti 60 minut.

MUDr. Schwarz – podrobně vysvětlil potřebu zrušení DNR při zajištění LSPP ZZS, především nedostatkem prostoru a kapacit dispečinku, navíc pro LSPP by byly využívány sanitky sloužící pro DNR. Středočeský kraj zrušil zajišťování DNR ZZS, ordinační hodiny není problém dojednat dle potřeb, v nočních hodinách je minimální počet požadavků ze strany pacientů, v odpoledních hodinách naopak nejsou vesměs k dispozici praktičtí lékaři, dostupnost 60 minut je dána Minimálním standardem MZ a v Praze není problémem.

Mgr. Halová podala vysvětlení k jednáním ke zrušení DNR v ZZS, je názoru, že lze zrušit. V průběhu let bylo několik jednání s VZP, byla vypsána výběrová řízení a další ZZ obdržela smlouvy na DNR. VZP však se zrušením DNR u ZZS nesouhlasí.
Doporučuje též vyčlenit DNR na samostatné jednání ZV ZHMP

Předsedkyně výboru MUDr. Michaela Bartáková pozvala na jednání ZV ZHMP k problematice zajištění LSPP v Praze redaktorku deníku Práva pí. Kudynovou. Ta se otázala MUDr. Schwarze, jaká bude síť LSPP a zda nedojde k nárůstu požadavků na návštěvní službu, když bude snadné si zavolat?

MUDr. Schwarz – uvažuje se o 3 – 4 stanovištích v rámci výjezdových stanovišť ZZS s optimálním rozložením dle potřeb na území Prahy, k nárůstu požadavků určitě nedojde, spíše bude pokles v počtu ošetřených, neboť LSPP je zneužívána a nadužívána, navíc na telefonu bude možnost konzultací s cílem, aby byla výjezdová služba využita jen pro pacienty, kteří potřebují ošetření.

Na dotaz o možné spoluúčasti na úhradě návštěvy sdělil, že v současné době je LSPP bezplatná. Zpoplatnění je možné jen po změně legislativy.

Radní Mgr. Petr Štěpánek požaduje hlavně zajištění dostupnosti ošetření dětských pacientů.

MUDr. Schwarz - ošetření dětí touto formou bude kvalitnější především pro matky samoživitelky, které při péči o více dětí nemohou opustit domov a jet na pohotovost, navíc mnohdy nemají čím. Ošetření dětí bude kvalitnější i s případnou možností odvozu dítěte do nemocnice.

MUDr. Kouba souhlasí s návrhem zajištění ZZS, ale jak to koliduje s návrhem dotace HMP na rok 2007 městským částem?

Radní Mgr. Milan Pešák – termín od 1. 7. 2007 se vzhledem k uzavřeným smlouvám na provoz LSPP nejeví jako reálný.
Problém zrušení DNR též doporučuje nespojovat s přípravou Koncepce zajištění LSPP v Praze.
Začátek provozní doby doporučuje posunout do večerních hodin. Též doporučuje upřednostňovat zajištění dětské LSPP.

Mgr. Halová se dotázala, zda bude možné uplatnit navrženou koncepci zajištění LSPP, i kdyby nebyla zrušena DNR v ZZS?

MUDr. Schwarz sdělil, že není problém ukončit DNR v ZZS, problém je to zdravotních pojišťoven, upozornil, že DNR provozovaná ZZS stojí hl. m. Prahu
20 milionů Kč dotací k hrazení ztrát z provozu, které by se ušetřily.

Pan Ambrož – domnívá se, že lze zajistit souběžně DNR i LSPP dle předloženého návrhu.

MUDr. Schwarz vysvětlil, v jakém časovém úseku je využívána DNR zajišťovaná ZZS, především po 16. hodině, kdy ostatní soukromá zdravotnická doprava nemá zájem.

Pan Žďárský informoval z vlastních šetření, jak probíhá ošetření pacientů a co je účtováno zdravotním pojišťovnám, doporučuje stanovit termín uplatnění změny v rozmezí 7. – 12. měsíc 2007.

Radní Mgr. Milan Pešák – požaduje předložení ekonomické rozvahy návrhu vypracované odborem nebo externí posouzení a konstatuje předpoklad zahájení fungování ve II. pololetí 2007.

Pan Ambrož doporučuje do návrhu usnesení „uplatnění provozu 1 osádky v nepřetržitém provozu 23 - 06 hod.“

MUDr. Schwarz vysvětlil současné účtování ošetření v LSPP a kalkulaci při uplatnění návrhu, předpokládá příjem cca 350 Kč/ ošetření a možnou ziskovost projektu.

Pan Žďárský – navrhuje hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

Usnesení:

Zdravotní výbor ZHMP

  • Schvaluje systém provozování LSPP navržený ředitelem ZZS „Zajištění LSPP v Praze pouze návštěvní službou v rámci ZZS HMP – ÚSZS“.
  • Doporučuje RHMP k projednání s tím, že je nutné dořešit zrušení dopravy nemocných a raněných (DNR) provozované ZZS HMP.

Hlasování v 16.05 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

 

Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem Prahy zajišťujícím provoz lékařské služby první pomoci (LSPP) v roce 2007.

Radní Mgr. Milan Pešák – vysvětlil možnosti přiznání dotace, vzhledem k předpokládaným změnám v zajištění LSPP dle již projednávaného návrhu doporučuje poskytnout MČ dotaci ve stejném poměru roku 2006 pokrácenou o snížení rozpočtu na rok 2007. V roce 2006 byla poskytnuta dotace ve výši 27 028 tis. Kč, která činila 50% požadavku MČ zajišťujících LSPP v Praze. Stomatologickým LSPP byla poskytnuta dotace na pokrytí ztrát ve výši 3 miliony Kč, celkem 30 028 tis. Kč. Rozpočet pro rok 2007 je schválen ve výši 25 milionů Kč. Stomatologickým LSPP je navrhována dotace ve stejné výši jako v roce 2006, tj. 3 miliony Kč. Zbývajících

22 milionů Kč je navrhováno rozdělit ve stejném poměru předchozího roku, jak je uvedeno v tabulce předkládaných návrhů v posledním sloupci pod názvem „rozdělení 2007 procentně dle roku 2006“.

Mgr. Halová navrhuje poskytnout MČ polovinu z 22 milionů na I. pololetí 2006 s přihlédnutím k možné změně v zajišťování LSPP.

MUDr. Kouba upozorňuje, že průchodnost materiálů Magistrátem HMP je v jiných termínech než jsou výpovědní lhůty smluv.

Pan Žďárský sděluje, že starostové MČ obdrží informaci ke změně organizace LSPP.

 

Usnesení:

Zdravotní výbor ZHMP

  • Schvaluje návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2007 městským částem zajišťujícím provoz LSPP uvedený v tabulce návrhů „rozdělení 2007 procentně dle roku 2006“ v celkové výši 22 milionů Kč (viz příloha).
  • Doporučuje uskutečnit převod finančních prostředků na městské části ve výši 75% navrhovaných částek, tj. 16,5 milionů Kč.
  • Doporučuje 25%, tj. 5,5 milionů Kč, ponechat v rezervě pro připravovanou transformaci LSPP pod ZZS HMP. V případě realizace transformace až od 1. 1. 2008 tuto rezervu rozdělit jednotlivým MČ dle stejné metody.

Hlasování v 16.25 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

 

ad 5) Plán činnosti na I. pololetí 2007

Radní Mgr. Milan Pešák upozornil, že pan Ambrož navrhl doplnit plán činnosti na březen či duben o výjezdní zasedání ZV ZHMP - návštěvu PL Bohnice, na duben předložení „koncepce pražského zdravotnictví“.
S přihlédnutím k možné potřebě na příštích zasedáních jednat o LSPP ale radní Mgr. Pešák doporučil odložit výjezdní zasedání na II. pololetí 2007.

Radní Mgr. Štěpánek doporučuje do programu zařadit projednání protokolu „Dopady znečištění prostředí na zdraví pražských obyvatel“.

Mgr. Halová navrhuje přesun „informace o činnosti a výsledku hospodaření příspěvkových organizací HMP“ z dubna na březen a doplnění programu v měsíci dubnu o „projednání investičního fondu ZZS HMP“.

Pan Žďárský vznesl dotaz k návrhu zařazení „koncepce pražského zdravotnictví“.

Radní Mgr. Pešák a radní Mgr. Štěpánek – doporučují upravit jako „Harmonogram tvorby koncepce pražského zdravotnictví“.

 

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje návrh plánu činnosti na I. pololetí 2007 ve znění uvedeném v příloze.

Hlasování v 16.40 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 6) Informace o dotacích pro ZZ na provozování sociálních služeb

Materiál byl předán v předstihu v písemné podobě.

 

Usnesení:

ZV ZHMP bere předložený materiál na vědomí.

Hlasování v 16.45 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 7) Informace o bezpečnostní situaci – vyhodnocení oslav konce roku 2006
    v hl. m. Praze

Pan Žďárský sdělil, že materiál je projednán v bezpečnostním výboru. Zajistí předání členům ZV ZHMP. Současně sdělil, že na Silvestra byl velký nárůst úrazů a jako nejvýhodnější se jeví organizovaná a bezpečnostně zajištěná akce televize NOVA.

Případné dotazy budou projednány na dalším jednání ZV ZHMP.


ad 8) Různé

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

 

Jednání bylo ukončeno v 16.50 hodin.

 

Zapsal: Ing. Miroslav Volný

 

Přílohy:    1. Prezenční listina

    2. Návrh rozdělení účelové neinvestiční dotace na pokrytí ztrát z provozu
LSPP v roce 2007 v celkové výši 22 000 tis. Kč

    3. Plán činnosti na I. pololetí 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    Pavel Žďárský Ing. Ilona Matulová

  člen ZV  ZHMP    tajemnice ZV ZHMP