Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135 Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 10. 11.  a 8. 12. 2008

3.    Informace o Centru krizové intervence (CKI PLB) – host MUDr. Martin Hollý
    – ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice

4.    Schválení termínů a programu jednání na 1. pololetí 2009

5.    Grantové řízení – návrh kontrol pro rok 2009 (OMK, SOC)

6.    Zpráva o činnosti ZV ZHMP za rok 2008 – MUDr. M. Bartáková, Informace
    pro ZHMP (tisk Z-243)

7.    Různé

 

Jednání výboru zahájila ve 14.34 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. Michaela Bartáková, přítomno 6 členů.

MUDr. Michaela Bartáková v úvodu jednání přivítala hosta MUDr. Martina Hollého, ředitele Psychiatrické léčebny Bohnice.

 

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu s doplněním tématu Poplatky ve zdravotnictví do bodu Různé.

Ověřovatelem zápisu byl navržen JUDr. Ing. Miloslav Ludvík.

Hlasování ve 14.36 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 10. 11. a 8. 12. 2008

Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 10. 11. a 8. 12. 2008 bez námitek.

Hlasování ve 14.37 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 3) Informace o Centru krizové intervence (CKI PLB)

Ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice (PLB) MUDr. Martin Hollý seznámil ve své prezentaci přítomné se současností léčebny, která v dubnu 2009 oslaví 100leté výročí právní subjektivity. Na několika číslech dokumentoval velikost areálu i léčebny jako takové –
35 oddělení (z toho 33 lůžkových s 1 340 lůžky), 1 040 zaměstnanců různých profesí, odhadem 1,5 – 2 miliardy Kč investic nutných pro kompletní modernizaci léčebny. Nově je stanovována i vize rozvoje léčebny - nová strategie, která zohledňuje jak pacienty a celou společnost, tak personál i zřizovatele.

Centrum krizové intervence (CKI) popsal nejen v kontextu léčebny, ale i v kontextu žádoucí modernizace a komplexnosti psychiatrické péče na území hl. m. Prahy.

CKI vzniklo již v roce 1991 jako non-stop služba s linkou důvěry (dnes telefonní krizová linka), působilo na různých místech léčebny.

Od r. 2000 působí v samostatných prostorech - ambulance, lůžka i denní stacionář umožňující docházení po 20 dní do programu jako alternativu hospitalizace.

V roce 2007 proběhl útlum činnosti CKI, které pak zabezpečovalo pouze ambulantní pohotovostní službu v běžné pracovní době.

Od 1. 6. 2008 je CKI obnoveno v plném rozsahu – ambulance, 8 lůžek (4 pro ženy, 4 pro muže), noční službu zajišťuje sestra a psycholog, psychiatr je k dispozici na centrálním příjmu léčebny, denní stacionář a telefonní krizová linka. Zajišťuje ambulantní konzultace, denní psychoterapeutický program, krátkodobé hospitalizace (průměrně 4,5 dne) a linku krizové intervence (cca 5 tisíc kontaktů ročně). Telefonní linka zajišťuje návaznost péče a kontinuum služeb, na příchod pacienta se díky kontaktu lze připravit, poskytuje též informace pro chronické pacienty o navazujících zdravotně-sociálních službách. Pod stejný primariát je soustředěno CKI, resocializační programy i ambulance chroniků, primářem je MUDr. Ing. P. Příhoda.

JUDr. Ing. Ludvík navrhuje změnu z kategorie Odborné léčebné ústavy na kategorii velká nemocnice, kdy bude možno lépe využít zdrojů veřejného zdravotního pojištění, a odprodejem části pozemků získat prostředky na rozvoj (pozemky jsou ve vlastnictví státu).

Pan Ambrož se zajímal o rozdíl mezi péčí poskytovanou CKI a RIAPSem. MUDr. Hollý vždy chápal činnost těchto zařízení jako vzájemné se doplňování služeb, neboť klientela je rozdílná (CKI více psychotici), rozdílný je i možný rozsah poskytnuté péče a služeb. Odlišnost cílové skupiny klientů obou zařízení potvrdil také radní PhDr. Pešák.

Mgr. Halovou zajímala v souvislosti s obecným nedostatkem zdravotních sester i ostatního zdravotnického personálu situace v PLB. MUDr. Hollý odpověděl, že stabilizaci zdravotních sester pomáhá personální a vzdělávací politika vedení léčebny, fluktuace mezi nižším zdravotnickým personálem je asi 30 %.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

 

ad 4) Schválení termínů a programu jednání na 1. pololetí 2009

Předsedkyně MUDr. Michaela Bartáková informovala, že předložený program pro jednotlivá jednání výboru bude průběžně doplňován o aktuální informace, projednávaná témata na Ministerstvu zdravotnictví a informace z komise MZ pro pražské zdravotnictví. I nadále budou zváni hosté s jednotlivými diskusními příspěvky. Návrh termínů a programu jednání na 1. pololetí 2009 je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje navržený program v termínech 9. 2., 9. 3., 11. 5. a 8. 6. 2009.

Hlasování v 15.25 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

 

ad 5) Grantové řízení – návrh kontrol pro rok 2009 (OMK, SOC)

Ředitelka Ing. I. Matulová doplnila předložený materiál sdělením, že organizace, příjemci veřejných finančních podpor, jsou postupně kontrolovány odborem OMK MHMP i SOC MHMP podle stanovených kritérií jednak podle výše poskytnuté dotace, jednak podle podaných vyúčtování. Navržené organizace mohou být doplněny či obměněny na základě vyúčtování a v návaznosti na kontroly poskytnutých grantů v oblasti sociální.

Na dotaz radního Mgr. Štěpánka, proč se kontroluje vícekrát jedna organizace, doplnila, že se jedná většinou o kontrolu všech podpořených projektů najednou, případně probíhá i kontrola čerpání sociálních dotací.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.


 

ad 6) Zpráva o činnosti ZV ZHMP za rok 2008 - Informace pro ZHMP (tisk Z-243)

Členové výboru neměli k předloženému návrhu tisku Z-243 žádných připomínek, ??

Usnesení

ZV ZHMP souhlasí s předložením Zprávy o činnosti Zdravotního výboru ZHMP za rok 2008 (tisk Z-243) Zastupitelstvu na jeho lednovém jednání.

Hlasování v 15.30 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 7) Různé

 

·    Poplatky ve zdravotnictví

V souvislosti s projednávanou úpravou – zrušením poplatků ve zdravotnictví doporučuje JUDr. Ing. Ludvík zjistit výši poplatků v rámci LSPP za rok 2008 a o tuto částku navýšit účelovou rezervu. Ve FNM činily cca 2,65 mil. Kč.

Radní PhDr. Pešák informoval, že ekonomické výsledky budou součástí informace o LSPP. Pokud budou poplatky zrušeny, týká se to i jiných zdravotnických zařízení.

Finanční prostředky jsou na LSPP poskytovány čtvrtletně, první čtvrtletí je beze změny.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

 

·    Neschopenky

JUDr. Ing. Ludvík informoval přítomné, že od 1. 1. 2009 již neschopenky za specialisty nevydávají všeobecní praktičtí lékaři, tím dojde pravděpodobně k prodloužení ošetřovací doby v nemocnicích. Též upozornil, že v rámci trvající pracovní neschopnosti má pacient nárok na dopravu sanitkou, tyto přepravy se mohou po zrušení DNR u ZZS HMP – ÚSZS stát ještě hůře realizovatelnými.

Radní PhDr. Pešák připomněl, že objem přepravy záchrannou službou byl méně než 10 % celkového objemu přeprav DNR.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.45 hodin.

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    JUDr. Ing. Miloslav Ludvík    Ing. Ilona Matulová

   člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP

 

 

 

 

Přehled termínů a programu jednání na 1. pololetí 2009

 

V 1. pololetí roku 2009 bude jednání Zdravotního výboru ZHMP druhé pondělí v měsíci od 14.30 do 16.30 v místnosti číslo 135 v budově Nové radnice, v Praze 1, Mariánské nám. 2 - 1. patro.

 

Termíny + návrh programu:

 

12. ledna

GŘ – návrh kontrol pro rok 2009 (OMK, SOC)

Zpráva o činnosti ZV ZHMP za rok 2008 – MUDr. M. Bartáková, tisk Informace pro ZHMP

Termíny a program jednání ZV pro 1. pololetí 2009

Informace o Centru krizové intervence (CKI PLB) - MUDr. Martin Hollý – ředitel PLB, pozván dr. Bartákovou

 

9. února

Změna legislativy v oblasti zdravotnictví – informace

Zdravotnická záchranná služba – informace z působnosti nám. prim. Mgr. Blažka

GŘ 2009 – návrh na udělení grantů na základě jednání grantové komise

Informace – Fakultní nemocnice Na Bulovce

 

9. března

GŘ 2009 – info o udělení grantů do 200 tisíc Kč RHMP, o návrhu pro ZHMP

Informace o činnosti a výsledku hospodaření příspěvkových organizací HMP za rok 2008

Vyhodnocení LSPP za rok 2008

 

13. dubna - VELIKONOCE

zasedání se nekoná

 

11. května

Generel pražského zdravotnictví

Změna legislativy v oblasti zdravotnictví – informace

GŘ 2009 – souhrnná informace

Grantové řízení pro rok 2010 – záměr

 

8. června

výjezdní zasedání – Městská nemocnice následné péče, Praha 9

Informace o zařízení MNNP

Schválení podkladů pro grantové řízení 2010 – materiál pro RHMP

Plán činnosti na 2. pololetí 2009

Příprava rozpočtu v oblasti běžných výdajů a investičních akcí (záměry) na rok 2010

 

Informace o legislativních změnách v oblasti zdravotnictví budou zařazeny v případě postupu (pokroku) v projednávání nové legislativy.

Program pro jednotlivá jednání ZV bude průběžně doplňován o aktuální informace, projednávaná témata na Ministerstvu zdravotnictví a informace z komise MZ pro pražské zdravotnictví.
Budou zváni hosté s jednotlivými diskusními příspěvky.