Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135 Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 9. 2. 2009

3.    Stručná informace o projednávání výsledků hospodaření za rok 2008
    organizací v působnosti SOC MHMP, základní údaje o ZZS HMP- ÚSZS

4.    Informace o LSPP v roce 2008

5.    Informace o průběhu grantového řízení

6.    Různé

Jednání výboru zahájila ve 14.40 hod. místopředsedkyně ZV ZHMP Mgr. Hana Halová, přítomni 4 členové.

Jednání byla přítomna redaktorka MEDIAFAX K. Šulová.

Vzhledem k tomu, že výbor není zatím schopen usnášet se, jsou podány nejprve informace k bodu 3. programu jednání.

ad 3) Stručná informace o projednávání výsledků hospodaření za rok 2008 organizací v působnosti SOC MHMP, základní údaje o ZZS HMP-ÚSZS

Radní PhDr. Pešák sdělil, že projednávání výsledků hospodaření příspěvkových organizací za zdravotní oblast v působnosti SOC MHMP za rok 2008 proběhlo dne 23. 2. 2009 v souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č.0077 ze dne 20.1.2009.

Informace je doplněna o základní údaje z podkladů o hospodaření ZZS HMP-ÚSZS v působnosti náměstka primátora JUDr. R. Blažka.

Organizace hospodařily vyrovnaně. Celkový limit počtu zaměstnanců nebyl překročen a limit prostředků na platy byl dodržen. Celkové výsledné hospodaření Studentského zdravotního ústavu (SZÚ) skončilo záporným hospodářským výsledkem, který bude dokryt ziskem v doplňkové činnosti.

V diskusi pan Žďárský zmínil, že organizace obdržely od zřizovatele dostatek finančních prostředků a že úsporná opatření budou dále přijímána na základě plánovaných auditů.

Pan Ambrož připomněl, že SZÚ prodělal v roce 2008 spoustu organizačních změn, které se projeví až v roce 2009. Je možné, že na základě vyhodnocení tohoto roku i v souvislosti se změnou na Městskou polikliniku Praha vznikne potřeba posílení poskytovaných zdravotních služeb.

 

ad 4) Informace o LSPP v roce 2008

V průběhu podání základních informací o zajištění LSPP v roce 2008 radním PhDr. Pešákem se stal výbor usnášeníschopným.

Systém zajištění péče převážně ve fakultních nemocnicích se osvědčil. K relevantnímu porovnání údajů může dojít až v roce 2010, neboť před rokem 2008 nejsou k dispozici údaje o počtu pacientů, kteří vyhledali ošetření přímo v nemocnicích.

 

Pan Žďárský upozornil na skutečnost vyplývající ze statistiky, že cca 25 % pacientů je ze Středočeského kraje, který pohotovosti v minulosti silně omezil. Proto se domnívá, že je potřeba na téma LSPP se Středočeským krajem jednat a požadovat nějakou spoluúčast při jejím financování.

JUDr. Ing. Ludvík poznamenal, že otázka možné spoluúčasti se řeší již více let.

Doporučuje též svolat schůzku ředitelů kvůli optimalizaci péče v rámci LSPP – čekací dobu na ošetření delší než 120 minut považuje za neúnosnou, proto toto doporučuje řešit otevřením druhých ambulancí.

Radní PhDr. Pešák poznamenal, že setkání s řediteli byla a budou, že organizace péče je věcí nemocnic a větší dotace pro LSPP nelze poskytnout, neboť více peněz v rozpočtu není. V případě zrušení poplatků je možné, že vznikne potřeba vykrýt tyto předpokládané příjmy. O schůzku s prof. MUDr. Z. Seidlem, náměstkem hejtmana - radním pro oblast zdravotnictví ve Středočeském kraji, opakovaně žádal; dvakrát byla prof. MUDr. Seidlem odsunuta.

Pan Žďárský je též zásadně proti dalšímu navyšování dotací. Požaduje poskytnout přehled o vytíženosti služby v čase – obdrží elektronicky za LSPP ve FNM.

Mgr. Halová upozornila, že na základě zkušeností s jednáním se Středočeským krajem, považuje jeho finanční spoluúčast za nereálnou. Občané hl. m. Prahy totiž čerpají některou péči či služby, zejména sociální, zase ve Středočeském kraji.

Usnesení:

ZV ZHMP bere na vědomí předloženou informaci o činnosti LSPP za rok 2008.

ZV ZHMP doporučuje radnímu PhDr. M. Pešákovi vstoupit do jednání se Středočeským krajem kvůli možnému spolufinancování LSPP.

Hlasování v 15.10 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 8 členů.

 

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byl navržen Pavel Žďárský.

Hlasování v 15.12 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 6 členů.

 

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 9. 2. 2009.

Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 9. 2. 2009 bez námitek.

Hlasování v 15.15 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 8 členů.

 

ad 5) Informace o průběhu grantového řízení

Dosavadní průběh grantového řízení shrnul radní PhDr. Pešák, návrh projednaný Zdravotním výborem je zpracován jako tisk č. 8400 a připraven k projednání Radou HMP v úterý 10. 3. 2009. (V době pořízení zápisu byl tisk Radou bez připomínek schválen). Návrh dotací převyšujících 200 tisíc Kč a dotací pro příspěvkové organizace městských částí projedná březnové Zastupitelstvo. Díky tomu, že se podařilo schválit navýšení finančních prostředků v rozpočtu, je možno podpořit více potřebných a chybějících služeb.


 

ad 6) Různé

 

·    problematika Letecké zdravotnické záchranné služby

 

JUDr. Ing. Ludvík upozornil na provozní situaci – soukromé letecké služby nesmí létat v noci, neboť jsou obsluhovány pouze jedním pilotem. Pouze vojenské či policejní letecké služby splňují předpisy pro noční lety.

V souvislosti s potřebou zabezpečit i noční přepravu je nutné správné ošetření problematiky v novém projednávaném zákoně o zdravotnické záchranné službě.

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.30 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    Pavel Žďárský   Ing. Ilona Matulová

   člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP