Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135 Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 9. 3. 2009

3.    Informace k opatřením souvisejícím s výskytem A/H1N1

4.    Generel pražského zdravotnictví – prezentace radní PhDr. M. Pešák,
    MUDr. A. Malina

5.    Změna legislativy v oblasti zdravotnictví – ústní informace
    MUDr. M. Bartáková

6.    Grantové řízení 2009 – souhrnná informace

7.    Grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2010 – záměr, Pravidla

8.    Různé

·    problematika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Jednání výboru zahájila ve 14.40 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. M. Bartáková, přítomno 7 členů.

Jednání byl přítomen redaktor ČTK Š. Pellar a Ing. V. Šenarová, zástupkyně občanské iniciativy Za naši budoucnost, se sídlem v Praze 8, V Holešovičkách 25.

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu po doplnění bodu 3. Informace k opatřením souvisejícím s výskytem A/H1N1 bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byl navržen Pavel Ambrož.

Hlasování v 14.45 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 9. 3. 2009.

Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 9. 2. 2009 bez námitek.

Hlasování v 14.46 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 3) Informace k opatřením souvisejícím s výskytem A/H1N1

Dosavadní průběh jednání v rámci Magistrátu i za účasti zástupců Hygienické stanice hl. m. Prahy shrnul radní PhDr. M. Pešák, členové výboru obdrželi přehled v písemné podobě na začátku jednání. K nejdůležitějším krokům patří ustanovení pracovní skupiny, zřízení bezplatné info linky v Městské poliklinice Praha, příprava infekční ordinace v Městské poliklinice Praha, která bude otevřena do 24 hodin v případě ohlášeného výskytu onemocnění A/H1N1 na území hl. m. Prahy. Rada HMP schválila opatření usnesením č. 567 ze dne 5. 5. 2009.

V následující diskusi radní PhDr. M. Pešák odpovídal na dotazy týkající se výskytu onemocnění v ČR a využití schválených finančních prostředků. 3 mil. Kč budou použity na preventivní opatření – nákup ochranných prostředků, provoz bezplatné info linky, rezerva na provoz infekční ordinace. Info letáky pro zdravotnická zařízení i zařízení poskytující sociální služby jsou realizovány odborem SOC MHMP. Ke dni jednání (11. 5. 2009) nebyl na území ČR potvrzen jediný případ onemocnění. V případě vzniku epidemie budou ve školách chřipkové prázdniny, hygienická ochrana úředníků - počty potřebných pracovníků úřadů jsou v krizovém plánu pro pandemie.

JUDr. Ing. Ludvík považuje zřízení speciální infekční ordinace za nadbytečné vzhledem k tomu, že Praha má hustou síť zdravotnických zařízení a v rámci Fakultní nemocnice Na Bulovce i infekční kliniku.

Pan Žďárský souhlasí s požadavkem předsedkyně MUDr. Bartákové předložit na příštím jednání podrobnou informaci o zajištění, skladování a užití prostředků. Dále požaduje projednání požadavků městských částí Radou HMP a podrobné informování těchto o závěrech jednání Rady HMP, neboť připravenost je nezbytná.

ad 4) Generel pražského zdravotnictví – radní PhDr. M. Pešák, MUDr. A. Malina

Členové výboru obdrželi prezentovaný materiál na CD.

Zatím je zpracováno východisko pro generel – analytická část, kterou přítomným prezentoval MUDr. A. Malina. Praha se v některých ukazatelích liší od celostátního průměru, je však nutno brát v úvahu některá specifika – zdravotní služby jsou nejen v oblasti specializovaných a superspecializovaných poskytovány daleko většímu počtu klientů než je počet obyvatel hl. města (občané Středočeského kraje, týdenní pracovníci z jiných krajů, studenti a cizinci apod.). V celostátním průměru se migrace za zdravotní péčí týká cca 10 % klientů, v Praze cca 40 % uživatelů zdravotních služeb není občanem města/kraje. Dalším specifikem jsou vulnerabilní skupiny – bezdomovci, uživatelé drog, legální i ilegální imigranti. Pokud se počet ambulantních lékařů a lůžek přepočítá dle počtu obyvatel a migrantů, není již příliš odlišný od celostátního průměru. Velikost spádové oblasti pro vyšetřovací techniku je cca 1,7 mil. obyvatel.

Z dat získaných analýzou vyplývá bezprostřední nutnost posílit 1. ošetřovatelskou péči, 2. onkologickou prevenci, 3. geriatrickou a gerontopsychiatrickou péči, při plánování kapacit počítat s fenoménem migrace, zvažovat otázku investic do starých zařízení a otázku udržení pracovní síly (zejména střední zdravotnický  personál) – indexaci úhrady ze zdravotního pojištění dle místních nákladů.

Pan Žďárský v následující diskusi doporučuje zvyšovat úroveň zdravotnictví v Praze a zároveň nastavit pravidla bez omezení možnosti svobodné volby občanů.

V závěru diskuse dostala slovo od předsedkyně MUDr. Bartákové Ing. Šenarová, která přítomným sdělila, že sdružení může poskytnout důležité údaje o zdravotní zátěži občanů, zejména těch v pražské kotlině. Upozornila na zatíženost hlukem a imisemi.

 

ad 5) Změna legislativy v oblasti zdravotnictví – ústní informace MUDr. M. Bartáková

MUDr. M. Bartáková informovala přítomné, že vzhledem ke změně vlády nedošlo v projednávání zdravotnických zákonů k žádnému posunu. Tato tematika bude zařazena na jednání zdravotního výboru v podzimních měsících.

 

ad 6) Grantové řízení 2009 – souhrnná informace

Radní PhDr. M. Pešák shrnul grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2009, o jehož průběhu byl výbor průběžně informován. Celkem bylo podpořeno dotacemi 77 organizací a jejich 112 projektů.

Zdravotní výbor ZHMP bere na vědomí informaci o průběhu grantového řízení, rozdělení finančních prostředků a o rezervě ve výši 287 tisíc Kč.

 

ad 7) Grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2010 – záměr, Pravidla

Radní PhDr. Pešák informoval přítomné o záměru grantového řízení – programy a podprogramy nově formulované pro rok 2009 jsou technicky upraveny podle získaných zkušeností a v Pravidlech. Na základě schválení Zdravotním výborem bude zpracován materiál pro projednání Radou HMP, na základě usnesení Rady HMP pak dojde k vyhlášení pro rok 2010.

V následné diskusi vyslovili členové výboru souhlas se záměrem a též požadavek na navýšení finančních prostředků pro grantovou oblast na 30 mil. Kč. Zdravotní výbor konstatuje, že původní požadavek pro rok 2009 (tj. 30 mil. Kč) byl uspokojen pouze z 50 %.

Usnesení:

ZV ZHMP souhlasí se záměrem a schvaluje Pravidla grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2010.

ZV ZHMP po pečlivém uvážení požaduje pro grantové řízení v oblasti zdravotnictví na rok 2010 v rozpočtu HMP alokovat částku 30 mil. Kč, neboť prostřednictvím podporovaných služeb je zajišťován jinak nedostupný rozsah zdravotní péče a služeb zejména pro osoby ve vlastním sociálním prostředí (např. jinak nedostupné komplexní domácí rehabilitace pro osoby po CMP, komunitní psychiatrické služby apod.).

Hlasování v 15.45 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

 

ad 8) Různé

 

·    problematika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

MUDr. M. Bartáková informovala přítomné o nedávné informaci v tisku, že podle vládního usnesení Ministerstvo zdravotnictví omezí financování VFN – zastaví investice do její obnovy a přesune některé typy péče mimo současný areál v centru. Upozornila též na propojení činnosti nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

V diskusi členové výboru vyjádřili zájem o další existenci VFN v centru města vzhledem k dobré dostupnosti ze spádových částí města i z důvodu zajištění pohotovostní péče.

Usnesení:

ZV ZHMP zásadně nesouhlasí se záměrem omezit investice pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze a trvá na zachování této nemocnice jako nedílné součásti pražského zdravotnictví na stávajícím místě z hlediska rozsahu poskytované péče i umístění.

Hlasování v 16.00 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

 

Jednání bylo ukončeno v 16.07 hodin.

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

    ..................     ................

Pavel Ambrož   Ing. Ilona Matulová

   člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP