Zasedání se uskutečnilo od 14,30 hod. v zasedací místnosti č.135 budovy Nové radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha zápisu).

 

Program:

  Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 8. 6. 2009 1. lékařská fakulta a možnosti jejího rozvoje v rámci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 1. - prof. MUDr. T. Zima, DrSc., MBA - děkan 1. LF UK v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA

  Chřipka, pandemický plán
 1. - MUDr. Z. Jágrová, HS HMP
 2. Návrh Programu realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009 - 2015 
 3. - P. Gibas, MSc., ÚRM
 4. Grantové řízení pro rok 2009 v oblasti zdravotnictví LSPP – informace a vyhodnocení za 1. pololetí 2009 Informace o vyhlášení grantů v oblasti zdravotnictví pro rok 2010 Různé

Jednání výboru zahájila ve 14.30 hod. předsedkyně ZV ZHMP, MUDr. M. Bartáková, přítomno 6 členů.

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byl navržen radní Mgr. Petr Štěpánek.

Hlasování v 14.35  hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP ze dne 8. 6. 2009

Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 8. 6. 2009 bez námitek.

Hlasování v 14.40 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 3) 1. lékařská fakulta UK a možnosti jejího rozvoje v rámci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze - prof. MUDr. T. Zima, DrSc., MBA - děkan 1. LF UK v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA - zástupce

ředitelky VFN v plném rozsahu pravomocí statutárního zástupce organizace

 

Na jednání ZV ZHMP se v 14.45 hod. dostavil JUDr. Ing. Ludvík, přítomno 7 členů.

 

Diskuse k prezentacím:

Zastupitel p. Žďárský vznesl k přednášejícím několik dotazů týkajících se zdrojů zpracované analýzy, plánu aktivit v oblasti výzkumu Všeobecné fakultní nemocnice (VFN), zdravotní péče a další vzájemné spolupráce mezi VFN a 1. lékařskou fakultou UK (1. LF UK).

MUDr. Bříza k dotazu sdělil, že analýza byla zpracována smíšenými zdroji, tj. prvotní sběr dat uskutečnila VFN vlastními silami, následné zpracování bylo zadáno jako veřejná zakázka. K části týkající se vzájemné spolupráce mezi VFN a 1. LF UK sdělil, že oboustranná kooperace umožňuje jednak aplikaci nových léčebných postupů
a vyšetřovacích metod, jednak lepší předvídatelnost dalšího rozvoje v oblasti medicíny
a vyšší kvalifikaci pracovních týmů.

Prof. Zima doplnil, že v případě krizového stavu, konkrétně epidemie prasečí chřipky, je
1. LF UK schopna na situaci flexibilně reagovat a bude možné využít zdejší síly a prostředky včetně výzkumných pracovišť a laboratoří.

Oba přednášející shodně potvrdili smysluplnost a praktické využití úzké spolupráce mezi oběma institucemi a to, že se do budoucna s takto nastavenou spoluprací počítá.

 

Radní Štěpánek požádal o podrobnější informace k projektu „Kampus Albertov“.

Prof. Zima sdělil, že projekt vzniká ve spolupráci 1. LF UK, Matematicko-fyzikální fakulty UK a Přírodovědecké fakulty UK. V rámci projektu se plánuje výstavba nových objektů – jedna budova v oblasti staré menzy a dvě budovy v oblasti Revmatologického a Purkyňova ústavu, ve kterých bude i biocentrum a zázemí pro studenty (kavárna a restaurace).

 

MUDr. Michaela Bartáková a radní Pešák podporují vzájemnou spolupráci obou institucí včetně jejího významu pro hlavní město Prahu. Navrhují ZV ZHMP ocenit tuto spolupráci, podporovat obě instituce a doporučit využití kapacit VFN a 1. LF UK v případě krizových situací.

 

Usnesení:

ZV ZHMP vzal s uspokojením na vědomí zprávy o stavu a spolupráci VFN a 1. LF UK
a konstatuje, že:

  VFN je nedílnou součástí pražského a středočeského zdravotnictví, celorepublikově je významným poskytovatelem specializované
  a superspecializované péče
  1. LF UK je vzdělávací institucí celoevropského významu 1. LF UK a VFN mají ve stávající lokalitě na Karlově náměstí v rámci výzkumu významné celoevropské postavení

Hlasování v 15.30 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 4)     Chřipka, pandemický plán - MUDr. Z. Jágrová, HS HMP

MUDr. Jágrová připravila prezentaci k problematice chřipky A/H1N1. Následně proběhla diskuse k tomuto tématu:

Zastupitel p. Žďárský navrhnul ZV ZHMP usnést se na doporučení k proočkování vyššího počtu osob zajišťujících chod státu.

JUDr. Ing. Ludvík upozornil na skutečnost, že vakcína proti viru A/H1N1 není dosud registrována u SÚKL a na neochotu zdravotníků podrobit se očkování. Vakcinace je dobrovolná a každý zaměstnanec ji může dle své vůle odmítnout. S tímto odůvodněním doporučil o návrhu zastupitele p. Žďárského nehlasovat.

MUDr. Jágrová připojila informaci, že protilátky proti viru se vytváří 2-3 týdny po očkování.

JUDr. Ing. Ludvík na uvedené reagoval, že vzhledem k časové prodlevě mezi očkováním
a vytvořením protilátek by byla smysluplnější léčba antivirotiky Tamiflu a Relenzou než samotné očkování. Dále vznesl obavu, že s příchodem sezónní chřipky bude drtivá většina občanů považovat jakoukoli chřipku za prasečí a i díky tlaku médií bude vznikat panika.

Zastupitel p. Žďárský doporučil důraznější postup při přípravách na epidemii chřipky A/H1N1 včetně úprav  pracovních smluv zdravotnických pracovníků tak, aby nemohli očkování odmítat. Zároveň nesouhlasil s plánovaným rozdělováním vakcín proti prasečí chřipce
a požadoval zabezpečení vakcín pro subjekty důležité pro chod města.

MUDr. Jágrová informovala, že rozdělování vakcín je plně v kompetenci Ministerstva zdravotnictví ČR a nikdo jiný o tomto nerozhoduje. Vzhledem k nízké proočkovanosti obyvatel ČR Hygienická stanice HMP občanům jednoznačně doporučuje nechat se očkovat alespoň proti běžné sezónní chřipce.

JUDr. Ing. Ludvík v akademické debatě polemizoval o složitosti návrhu úpravy pracovních smluv dle pana Žďárského – právo občana odmítnout očkování vyplývá z Listiny základních práv a svobod.

Zastupitel p. Žďárský předčasně opustil jednání ZV ZHMP v 15.55 hod., přítomno 6 členů.

Diskusi k bodu 4) ukončila MUDr. Bartáková návrhem na usnesení ve znění: ZV ZHMP bere na vědomí zprávu o připravenosti na prasečí chřipku a doporučuje, aby očkování proti chřipce A/H1N1 bylo umožněno většímu počtu osob kritické infrastruktury.

Ještě před zahájením hlasování diskusi znovu otevřel zastupitel p. Ambrož, a to dotazem
na zajištění LSPP v době epidemie pandemické chřipky včetně rizika rozšíření tohoto onemocnění z ambulancí LSPP do lůžkové části zdravotnických zařízení.

Reagoval JUDr. Ing. Ludvík, který k dotazu sdělil, že ve Fakultní nemocnici v Motole bude LSPP fungovat normálně (počítá se s posílením personálu), nicméně i tak se dá předpokládat její silná přetíženost a nedostatečné prostory vzhledem k možnému počtu pacientů. Doporučil finančně motivovat praktické lékaře, aby prodloužili v době epidemie ordinační hodiny a zmenšili tak nápor pacientů v ambulancích LSPP.

Radní Pešák tento návrh odmítnul s poukazem na jeho nerealizovatelnost z důvodu značného počtu lékařů, jichž by se týkal, a naprosté ekonomické bezbřehosti. Dále dodal,
že ordinace LSPP jsou většinou umístěny hned na začátku areálu fakultních nemocnic (např. Fakultní Thomayerova nemocnice) nebo mají zvláštní vchod z vnějšího prostředí (např. Fakultní nemocnice Na Bulovce) a potencionální kontakt nakažených, kteří vyhledají LSPP, s jinými pacienty nemocnice bude minimální.

Předsedkyně ZV ZHMP zahájila hlasování o usnesení (dříve navrženého).

Hlasování v 16.02 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 5 členů, zdržel se 1 člen.

Usnesení v tomto znění nebylo přijato.

JUDr. Ing. Ludvík navrhnul doplnit usnesení ve smyslu, že ZV ZHMP žádá praktické lékaře
na území hl. m. Prahy v případě chřipkové pandemie o spolupráci a prodloužení jejich ordinačních hodin.

Usnesení:

ZV ZHMP bere na vědomí zprávu o připravenosti na možnou pandemii prasečí chřipky a doporučuje, aby očkování proti chřipce A/H1N1 bylo umožněno většímu počtu osob kritické infrastruktury. V případě chřipkové pandemie žádá ZV ZHMP praktické lékaře na území hl. m. Prahy o spolupráci a v nutnosti o prodloužení jejich ordinačních hodin.

Hlasování v 16.05 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

Usnesení bylo přijato.

ad 5) Návrh Programu realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009 -2015 - P. Gibas, MSc., PhDr. N. Machačová, ÚRM

Členové ZV ZHMP obdrželi prezentovaný materiál na CD.

P. Gibas z Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, odbor strategické koncepce MHMP, stručně seznámil členy ZV ZHMP s předloženým materiálem. Zmínil především oblast spolupráce s jednotlivými odbory MHMP a výbory ZHMP. Jednotlivé strategické cíle jsou převzaty ze schváleného Strategického plánu hl. m. Prahy, aktualizace 2008, který formuluje dlouhodobé cíle rozvoje hlavního města a byl schválen dne 11. 12. 2008 ZHMP usnesením č. 22/42.

 

Diskuse k bodu 5):

Zastupitel p. Ambrož vznesl dotaz ke kapitole Lidé v Praze, bod L 1. C, který se týkal možností hlavního města Prahy ovlivňovat síť zdravotnických zařízení na území hlavního města Prahy (rovnoměrnost a účelnost rozmístění). Ing. Čelikovská z odboru SOC MHMP k dotazu sdělila, že MHMP nemůže dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, problematiku rozmístění zdravotnických zařízení v návaznosti na jejich specializaci a využití v konkrétní lokalitě ovlivňovat.

Členové ZV ZHMP se shodli na tom, že s materiálem jsou seznámeni, poděkovali
za informaci a schválili usnesení:

Usnesení:

ZV ZHMP bere na vědomí informaci o návrhu Programu realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009 - 2015.

Hlasování v 16.13 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

 

ad 6)     Grantové řízení pro rok 2009 v oblasti zdravotnictví

Radní Pešák informoval členy ZV ZHMP o návrhu na navýšení grantů pro rok 2009 v oblasti zdravotnictví.

Na základě obdržených žádostí projednala Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví návrh na dorozdělení finančních prostředků v celkové výši 287 000 Kč, a to pro 3 žádající organizace, v celkovém počtu 4 žádostí. Jedná se organizace ŠKOLA SPMP MODRÝ KLÍČ, ESET-HELP, o.s. a Hospic Štrasburk.

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje dorozdělení finančních prostředků pro rok 2009 v celkové výši
287 000 Kč dle stanoviska komise RHMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví.

Hlasování v 16.18 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

 

ad 7)   LSPP – informace a vyhodnocení za 1. pololetí 2009

Tento bod přeložen na říjnové jednání ZV ZHMP.

 

ad 8)     Informace o vyhlášení grantů v oblasti zdravotnictví pro rok 2010

Tento bod přeložen na říjnové jednání ZV ZHMP.

 

ad 9)   Různé

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.20 hodin.

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

    ..................     ................

    Mgr. Petr Štěpánek Ing. Ilona Matulová

člen ZV ZHMP, radní HMP    tajemnice ZV ZHMP