Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135 Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 14. 9. 2009

3.    LSPP – informace a vyhodnocení za 1. pololetí 2009

4.    Rozpočet – informace

5.    Informace o průběhu grantového řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2010

6.    Různé

Jednání výboru zahájila ve 14.40 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. Michaela Bartáková, přítomno 6 členů. Po rezignaci pana Žďárského dne 17. 9. 2009 má výbor 9 členů

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byl navržen JUDr. Ing. Miloslav Ludvík.

Hlasování ve 14.44 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 14. 9. 2009

Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 14. 9. 2009 bez námitek.

Hlasování ve 14.45 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 3) LSPP – informace a vyhodnocení za 1. pololetí 2009

Členové výboru obdrželi v písemné podobě souhrnnou informaci obsahující přílohy s počty pacientů ošetřených LSPP v 1. pololetí 2009 podle jednotlivých zařízení, srovnávající návštěvnost jednotlivých typů LSPP podle měsíců, porovnání počtu pacientů ošetřených LSPP v letech 2008 a 2009, podíl pacientů ošetřených LSPP v prvním pololetí 2009 dle místa jejich trvalého bydliště i přehled vybraných regulačních poplatků.

Radní PhDr. M. Pešák doplnil předložený materiál sdělením, že počáteční efekt regulačních poplatků na snížení návštěvnosti pominul. Dále informoval přítomné, že obdržel žádost o zařazení zubní pohotovostní služby ve FTNsP do systému. V souvislosti s možnou epidemií prasečí chřipky je připraveno navýšení finančních prostředků pro jednotlivá stanoviště na zabezpečení posílených služeb.

JUDr. Ing. Ludvík potvrdil, že regulační funkce poplatků pominula a že nárůst pacientů na zubní LSPP je způsoben nedostatkem ambulantních zubních lékařů. V případě vyhlášené epidemie považuje za vhodné posílení hlídek Městské policie, zejména v nočních hodinách.

Ředitelka odboru SOC MHMP sdělila, že o zvýšeném dohledu se jedná ve spolupráci s krizovým štábem i v souvislosti s otevřením vakcinačních míst v nemocnicích.

Lze konstatovat, že systém LSPP zajišťovaný a financovaný hlavním městem Prahou se za dobu svého fungování velmi dobře osvědčil a pro obyvatele i návštěvníky hlavního města Prahy je v případě potřeby akutního ošetření mimo běžné ordinační hodiny praktických a zubních lékařů zajištěna vysoce kvalitní a dostupná zdravotní péče s přímou návazností na další specializovanou péči ve fakultních nemocnicích.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

ad 4) Rozpočet – informace

Radní PhDr. M. Pešák upozornil na nutnost vybalancování rozpočtu na zdravotní a sociální oblast, zejména v oblasti grantové. Ve financování příspěvkových organizací nepředpokládá změny, problém by mohlo přinést pouze zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví.

Pan Ambrož se dotázal na důvod zvýšení provozní dotace pro Dětský domov Charlotty Masarykové. Důvodem je dlouhodobé podfinancování a opakovaná potřeba v předchozích letech navyšovat rozpočet v průběhu roku.

Radní J. Janeček informoval přítomné o situaci s provozem zdravotně-sociálního centra pro bezdomovce v Bolzanově ulici (buňky), které provozuje NADĚJE o.s. Povolení bylo na základě memoranda dotčených městských částí vydáno na dobu určitou, do května roku 2010. NADĚJE o.s. jedná s městskými částmi o novém možném působišti.

Ředitelka odboru SOC MHMP poznamenala, že lokalita Bolzanova je ideální, bez stížností je zde poskytován komplex zdravotně-sociálních služeb, které jsou pozitivně hodnoceny i kurátory. Centrum je umístěno v místě přirozené koncentrace klientely.

Radní J. Janeček doplnil, že službu neruší město a v případě potřeby je možno zdravotnické zařízení přemístit na loď Hermes, kterou spravuje Centrum sociálních služeb Praha.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

ad 5) Informace o průběhu grantového řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2010

Členové výboru obdrželi písemnou informaci o vyhlášení grantového řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2010 a návrh hodnotitelů se stručným CV. Pro grantové řízení byly vyhlášeny ve 4 programech s podprogramy, příjem žádostí byl do 10. 10. 2009. Odbor SOC MHMP předpokládá opět meziroční nárůst počtu žádostí i finančních požadavků.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

ad 6) Různé

 

Předsedkyně MUDr. Michaela Bartáková informovala, že na prosincové jednání výboru je pozván ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., aby výbor seznámil s činností tohoto zařízení.

Radní PhDr. M. Pešák informoval, že na listopadové jednání je pozván MUDr. Tom Philipp, náměstek ředitele pro léčebnou péči, který výbor seznámí s činností Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou.

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.10 hodin.

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    JUDr. Ing. Miloslav Ludvík    Ing. Ilona Matulová

   člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP