Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135 Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 12. 10. 2009

3.    Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou – prezentace činnosti, host
   
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, náměstek ředitele pro léčebnou péči

4.    Grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2010 - ústní informace
   
o příjmu žádostí

5.    Rozpočet – informace

6.    Různé

Jednání výboru zahájila ve 14.35 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. Michaela Bartáková, přítomno 5 členů.

V úvodu jednání přivítala hosta MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA, náměstka pro léčebnou péči Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou.

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byl navržen radní PhDr. Milan Pešák.

Hlasování ve 14.37 hod., přítomno 5 členů, pro hlasovalo 5 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 12. 10. 2009

Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 12. 10. 2009 bez námitek.

Hlasování ve 14.39 hod., přítomno 5 členů, pro hlasovalo 5 členů.

ad 3) Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou – prezentace činnosti,
    host MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, náměstek ředitele pro léčebnou péči

MUDr. T. Philipp předal členům Zdravotního výboru výroční zprávu za rok 2008 a seznámil je se základními informacemi o fakultní nemocnici.

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou (FTNsP) disponuje cca 1 000 lůžek pro akutní péči a 250 lůžky pro následnou péči, geriatrii. Vykazuje cca 44 tisíc hospitalizací a 450 tisíc ambulantních ošetření za rok. Je zapojena do systému postgraduálního i pregraduálního vzdělávání, i když není přímo svázána s jednou fakultou, zajišťuje výuku pro 1. a 3. lékařskou fakultu. Ve spolupráci s HMP zajišťuje LSPP pro dospělé, děti a dorost i nově zubní. Pohotovostní služba je doplněna i nepřetržitým provozem lékárny.

V diskusi se Mgr. Halová zeptala na odměňování lékařů a na zavazování k povinnému odpracování dalších let v souvislosti s umožněním postgraduálního vzdělávání. Náměstek MUDr. Philipp odpověděl, že FTNsP zajišťuje jako akreditované pracoviště výuku jednak svých pracovníků, jednak výuku pro jiná zdravotnická zařízení.Mladí lékaři absolvují základní praxi a dále specializační stáže v daném oboru. Mohou či nemusí podepsat stabilizační dohodu s FTNsP.

JUDr. Ing. Ludvík se zmínil o relativně nízkých odpisech, které signalizují možnou zastaralost některého vybavení.

Ředitelka odboru SOC MHMP Ing. Matulová se dotázala na situaci v předpokládaném očkování zaměstnanců proti Pandemické chřipce  H1N1 (tzv. prasečí). Ve FTNsP stanovuje postup pro případnou epidemii krizový pandemický výbor pro celé zdravotnické zařízení. Rozhodnutí o očkování je věcí jednotlivých zaměstnanců, některá oddělení se nechají očkovat kompletně.

Po odchodu předsedkyně výboru MUDr. M. Bartákové v 15,00 se řízení jednání ujala místopředsedkyně Mgr. H. Halová.

Pan Ambrož se zeptal na budoucnost nemocnice, stanovisko k projektu univerzitních nemocnic a vztah FTNsP a IKEMu.

Náměstek MUDr. T. Philipp konstatoval, že struktura zdravotnického zařízení je vzhledem ke spádové oblasti vyhovující, rušení žádného oboru se neplánuje, pouze dochází v souvislosti s pokrokem v terapiích k přesunu některé péče na ambulantní a následkem toho pak dochází k rušení lůžek v daném oboru.

Spolupráce s IKEMem byla dříve dána přímou prostorovou provázaností obou zařízení, po oddělení do nové nemocnice chybí FTNsP některé specializované interní obory (např. kardiologie, nefrologie, diabetologie). Akutní péči v kardiologii pro spádovou oblast poskytuje primárně IKEM. O slučování se v současné době neuvažuje.

Projekt univerzitních nemocnic a zákon o nich se nedopracoval, FTNsP průběžně zákon připomínkovala.

Radní PhDr. Pešák ocenil úroveň spolupráce mezi FTN a HMP. Kladně hodnotil provozování LSPP, kterou nemocnice zajišťuje dodavatelským způsobem. Za zdroj současného podfinancování označil dobře míněnou snahu tohoto i předchozích managementů nemocnici nezadlužit. Popřál nemocnici i jejímu managementu hodně úspěchů v budoucích letech.

 

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

ad 4) Grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2010 - ústní informace o příjmu
    žádostí

Stručnou informaci přítomným o počtu přijatých žádostí a požadované výši finančních prostředků podala pracovnice odboru SOC MHMP MUDr. Weberová.

Ve 4 vyhlášených programech podalo 93 organizací 133 žádostí (projektů) a požadováno je cca 44,2 milionů Kč.

Radní PhDr. Pešák doplnil, že převis požadavků nad možnostmi danými rozpočtem na granty se pro rok 2010 zmenší. Požadavek pro rok 2009 byl cca 56,5 milionů Kč.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

ad 5) Rozpočet – informace

Členové výboru obdrželi materiál v písemné podobě před jednáním. Rozpočet je postupně upravován a balancován.

Radní PhDr. Pešák v úvodním slově zdůraznil, že pro LSPP je zajištěna podpora v nezměněné výši.

JUDr. Ing. Ludvík navrhnul přesun prostředků plánovaných na zpracování generelu do potřebnější oblasti. Generel zdravotnictví HMP musí vycházet z generelu pro ČR, který dosud zpracován není.

K rozpočtu pro Městskou nemocnici následné péče poznamenal, že navržená výše nemusí stačit na povinné navýšení platů. Ředitelka Ing. Matulová sdělila, že organizace má přebytek z hospodaření za uplynulá léta, kterým zvýšené náklady případně pokryjí.

Radní Mgr. Štěpánek požadoval zdůvodnění navýšení částky pro Městskou polikliniku Praha. Ředitelka Ing. Matulová sdělila, že důvodem jsou nutné investice, údržba budovy a nutnost do rozpočtu zahrnout odpisy ceny budovy následující po uskutečněném převodu majetku na HMP.

Mgr. Halová se zajímala o důvod financování Olivovy dětské léčebny Říčany. Radní PhDr. Pešák vysvětlil, že budovy jsou HMP, v poslední době dochází k restrukturalizaci péče a spolupráce se Středočeským krajem je zatím omezená. Financovat léčebnu by však měly především zdravotní pojišťovny. Radní PhDr. Pešák na přímý dotaz Mgr. Halové popsal rozpory mezi hlavním městem a Olivovou nadací, které jsou dány jednak nedostatečnou podporou léčebny ze strany nadace, jednak odčerpáváním omezených finančních zdrojů léčebny jejím zřizovatelem, Olivovou nadací, a to formou plateb za podnájem v řádu statisíců, ačkoli nadace má celý objekt od HMP pronajat za 12 Kč ročně.

JUDr. Ing. Ludvík upozornil, že rozpočet ZZS HMP – ÚSZS by měl být součástí rozpočtu pro oblast zdravotnictví. Rozpočtově ZZS zařazena v kapitole zdravotnictví je, ale je řízena v rámci IZS náměstkem Blažkem.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

ad 6) Různé

 

·    situace poliklinických zařízení v MČ Praha 3

Pan Ambrož upozornil na probíhající převod polikliniky Vinohradská na město. Stále však trvá problém majetku polikliniky Jarov, která má poměrně velkou spádovou oblast.
Dle sdělení ředitelky odboru SOC MHMP Ing. Matulové bude situace prověřena.

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.30 hodin.

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

    ..................     ................

   PhDr. Milan Pešák    Ing. Ilona Matulová

radní HMP, člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP