Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135 Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 9. 11. 2009

3.    Ústav hematologie a krevní tranfuze v Praze – prezentace činnosti,
   host ředitel Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

4.    Pandemic H1N1 – informace HS HMP, MUDr. Zdena Jágrová

5.    Plán činnosti ZV ZHMP na 1. pololetí 2010

6.    Různé – host Ing. Jiří Malát, ředitel KP VZP Praha

 

Jednání výboru zahájila ve 14.37 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. Michaela Bartáková, přítomni 4 členové. Výbor není usnášeníschopný

V úvodu jednání přivítala hosty: MUDr. Z. Jágrovou (Hygienická stanice hl. m. Prahy),
prof. MUDr. M. Trněného (Ústav hematologie a krevní tranfuze v Praze) a Ing. J. Maláta (Krajská pobočka VZP Praha).

ad 3) Ústav hematologie a krevní tranfuze v Praze – prezentace činnosti,
    ředitel Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Prof. Trněný předal členům Zdravotního výboru výroční zprávu za rok 2008 a seznámil je prostřednictvím připravené PP prezentace se základními informacemi o Ústavu hematologie a krevní tranfuze v Praze (dále jen ústav), který je jedinečným zdravotnickým zařízením spojujícím v sobě činnosti vědeckovýzkumné a léčebné.

Ústav byl založen v roce 1952 jako výzkumný společně s řadou dalších rezortních výzkumných ústavů ministerstva zdravotnictví a dnes představuje unikátní spojení výzkumu (hrazen prostřednictvím vědeckých grantů) s klinikou a s vysoce nadstandardní specializovanou transfuziologickou částí. V oblasti léčebně-preventivní péče plní úlohu vysoce specializovaného léčebného zařízení a superkonsiliárního pracoviště. Ústav se také významně podílí na vzdělávací činnosti, kromě výuky magisterského studia ve spolupráci s 1. LF UK je školícím pracovištěm profesního postgraduálního vzdělávání ve spolupráci s IPVZ a VŠCHT a významným podílem přispívá k vědecké postgraduální výchově. Dále plní kontrolní funkce v transfuzní službě a DNA diagnostice, zajišťuje postgraduální výuku v hematologii, transfuzním lékařství a molekulární diagnostice.

Úsek klinický se dělí na hematoonkologii a nenádorovou hematologii, stávající počet 50 lůžek je nedostatečný (optimem by bylo 70 lůžek). Od roku 2000 se zdvojnásobil počet pacientů, kteří kromě lůžkové péče využívají i péče ambulantní a v denním stacionáři. Nárůst pacientů je dán zejména delší dobou přežití po zavedení moderní léčby (oproti konci minulého století, kdy přežití 4 roky bylo u cca 50 % pacientů, je dnes u cca 95 %).

Úsek transfuziologický zajišťuje národní referenční laboratoř, léčebné očišťovací metody, banku pupečníkové krve a krvetvorné banky.

Ústav je od roku 2007 držitelem mezinárodní akreditace.

Pro budoucí období je důležité definovat strategii rozvoje ústavu, jehož spádová oblast představuje cca 3,5 mil. obyvatel. Je možné uvažovat i o zřízení oddělení poskytujícího paliativní péči, což ale nesníží potřebu pro lůžkovou akutní péči.

K jednání se dostavil Mgr. P. Štěpánek a JUDr. Ing. M. Ludvík, výbor je usnášeníschopný.

V diskusi prof. Trněný objasnil důvod nárůstu počtu pacientů, zejména ambulantních a tím i nárůst požadavků na laboratorní vyšetření, i optimální lůžkovou potřebu. Ústav již nemá prostory pro rozšíření lůžkové kapacity, proto musí některé pacienty předávat do péče jiných lůžkových zdravotnických zařízení, případně jiných hematoonkologických center.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

ad 4) Pandemic H1N1 – informace HS HMP, MUDr. Zdena Jágrová

 

Informaci o epidemiologické situaci včetně písemného materiálu přítomným podala
MUDr. Z. Jágrová, vedoucí protiepidemického odboru Hygienické stanice hl. m. Prahy. Již druhý týden na území hl. m. Prahy klesá nemocnost, tato situace je obdobná v celé ČR i v Evropě.

Laboratorní vyšetření se nyní provádí jen u osob  se závažným chronickým onemocněním, se závažným průběhem chřipky a u hospitalizovaných jedinců. Výsledky laboratorního vyšetření jsou v 90 % potvrzena pandemic A/H1N1/ a v 10 % sezónní chřipka. Celkem na území hl. města Prahy diagnostikováno 437 pacientů s pandemic A/H1N1/, hospitalizováno cca 270 pacientů. Evidence úmrtí zahrnuje pouze laboratorně potvrzené případy, v ČR je do 14. 12. 09 evidováno pouze 35 případů úmrtí zdravotně kompromitovaných osob ve stáří 19 až 72 let, z toho 5 obyvatel Prahy. Nejčastější příčinou je primární virová pneumonie.

Epidemie má časově odlišný průběh proti sezónní chřipce – první vlna nastoupila o několik týdnů dříve než to bývalo obvyklé u sezónní chřipky, v posledních 2 týdnech je stagnace počtu hlášených onemocnění a mírný pokles, předpokládá se však druhá vlna patrně někdy koncem ledna s trváním do cca března 2010.

Dosud bylo očkováno 5 – 10 % zdravotnického personálu, dále probíhá očkování chronicky nemocných. U osob kritické infrastruktury zatím očkování nebylo zahájeno (pokyn Ministerstva zdravotnictví).

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci na vědomí.

ad 6) Různé

 

·    informace ředitele KP VZP Praha Ing. Jiřího Maláta

Krajská pobočka pro Hlavní město Prahu poskytuje své služby 65 % obyvatel Prahy, vysoce specializovaná péče je zajištěna v pěti fakultních nemocnicích a dalších sedmi velkých nemocnicích. Podle schváleného zdravotně-pojistného plánu bude peněz pro rok 2010 méně, úhrada vykazované péče bude odpovídat referenčnímu období roku 2008.

JUDr. Ing. M. Ludvík v diskusi poznamenal, že na účtu VZP je přebytek ve výši cca 11 miliard Kč a že v důsledku fixování plateb na úroveň roku 2008 dojde k poklesu péče o cca 7 %. Dále upozornil na nedostatečný čas pro zpracování přílohy č. 2 (personální a věcné vybavení), podklady VZP poskytla na přelomu III. a IV. čtvrtletí a termín odevzdání je do 31. 12. 2009. Bez odevzdání této přílohy nebudou platit cenové dodatky, a tím může být ohrožena zdravotní péče v hl. m. Praze.

Radní PhDr. M. Pešák zdůraznil potřebu spolupráce na úrovni města kvůli zajištění pražského zdravotnictví.

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byl navržen radní PhDr. Milan Pešák.

Hlasování ve 15.30 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 12. 10. 2009

Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 12. 10. 2009 bez námitek.

Hlasování ve 15.32 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 5) Plán činnosti ZV ZHMP na 1. pololetí 2010

Návrh plánu činnosti výboru byl projednán s tím, že bude aktuálně doplňován.

 

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje termíny a program jednání v 1. pololetí roku 2010 dle harmonogramu, který je nedílnou součástí zápisu.

Hlasování v 15.35 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.40 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

   PhDr. Milan Pešák    Ing. Ilona Matulová

radní HMP, člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP