Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135 Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 14. 12. 2009

3.    Olivova dětská léčebna, o.p.s. – ředitelka Ing. Věra Jechová

    Olivova nadace – předsedkyně správní rady Marie Adámková

4.    Zpráva o činnosti ZV ZHMP za rok 2009 - tisk Informace pro ZHMP

5.    Různé

Jednání výboru zahájila ve 14.35 hod. místopředsedkyně ZV ZHMP Mgr. Hana Halová, přítomni 4 členové. Výbor není usnášeníschopný

V úvodu jednání přivítala hosty: Ing. V. Jechovou, ředitelku Olivovy dětské léčebny, M. Adámkovou, předsedkyni správní rady Olivovy nadace, J. Srba, člena správní rady Olivovy nadace, a ředitele Olivovy nadace J. Bočka.

ad 3) Olivova dětská léčebna, o.p.s. – ředitelka Ing. Věra Jechová

V připravené prezentaci, kterou členové výboru obdrželi v písemné podobě na začátku jednání, seznámila paní ředitelka Ing. Jechová přítomné stručně s historií i současnými problémy Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (dále ODL).

K jednání se dostavil JUDr. Ing. M. Ludvík, výbor je usnášeníschopný.

Více než stoletá historie současné ODL je od prvopočátku úzce spojena s Olivovou nadací (původní název nadace byl Nadání dětského vychovávajícího ústavu Aloise a Luisy Olivových) a Magistrátem hlavního města Prahy. Po celou dobu své existence ústav sloužil dětem. V počátcích převažovaly služby sociální a v pozdějších letech zdravotní. ODL se řadí mezi nejstarší ústavy v českých zemích. V říjnu 1896 byla otevřena vychovatelna pro 120 dětí (80 dívek a 40 chlapců). V roce 1926 byla vychovatelna přeměněna na ozdravovnu pro oslabené děti z Pražské obce. V roce 1980 byl ústav reprofilován na léčebnu dětí s nespecifickým onemocněním horních cest dýchacích. V roce 1990 došlo k odstátnění léčebny, kterou začala opět provozovat Olivova nadace (dále OL). V roce 1998 v souvislosti se změnou legislativy, kdy ze zákona nemůže nadace provozovat zařízení typu léčebny, byla Olivovou nadací jako právnickou osobou a panem Josefem Srbem (který je současně členem správní rady nadace) jako fyzickou osobou zřízena obecně prospěšná společnost ODL, která převzala provoz celého zařízení.

V současnosti ODL zajišťuje zdravotní péči, sociální program, denní stacionář pro zdravotně oslabené děti, umožňuje ozdravné pobyty a odborné semináře, součástí zařízení je i pediatrická ambulance. Po nástupu do funkce ředitelky v roce 2007 usilovala Ing. Jechová o rozšíření zdravotní péče o další obory, to se podařilo v závěru roku 2008. Kromě původního zaměření na nemoci dýchacích cest jde tedy od roku 2009 nově o léčbu obezity a nemocí pohybového systému (zejména stavy po úrazech a ortopedických operacích).

Klienty jsou děti od 1 do 18 let, při hospitalizaci je možný doprovod pro děti do 6 let, děti do 3 let jsou hospitalizovány zásadně s doprovodem.

Financování je zajišťováno z prostředků veřejného zdravotního pojištění (VZP, OZP + 6 dalších), plateb samoplátců, regulačních poplatků, dotací sociálních programů, doléčovacích (MEDEVAC) a ozdravných pobytů (EUF), dotací, grantů apod. Od roku 2002 dochází ke každoročnímu poklesu počtu ošetřovacích dnů, 2x k výraznému (v roce 2008 i vlivem zavedení regulačních poplatků). Dochází k mírnému k poklesu počtu klientů, ale zejména byla výrazně zkrácena délka léčebného pobytu po zavedení regulačních poplatků v roce 2008.

Od konce roku 2008 počet pacientů opět mírně narůstá díky novým indikacím (25 % pacientů v roce 2009 v nových indikacích).

Současné personální obsazení přesně kopíruje počty požadované pojišťovnami.

V závěru prezentace se ředitelka Ing. Jechová věnovala budoucnosti ODL, jednak krizovému řešení pro období 2009 – 2011, jednak úvaze o krocích, které zajistí další rozvoj léčebny po roce 2010. Z jejího pohledu je nezbytné rozšíření zdravotní péče na další diagnózy (nyní připravuje žádost o rozšíření diagnóz o dětské urologické pacienty), rozšíření využití objektu, spolupráce s HMP v propagaci léčebny a v prezentaci možností ozdravných pobytů pro pražské mateřské školy, pokračování v programech sociálních i MEDEVAC, vyřešení nájemních vztahů a závazků mezi ODL a ON. ODL má se svým zřizovatelem ON uzavřenu podnájemní smlouvu, z níž plyne závazek platit úhradu nadaci ve výši mnoha set tisíc Kč. Na splácení tohoto závazku nemá ODL prostředky, navíc ON má objekt od HMP pronajmut za 12 Kč ročně. ODL zaplatila ON na podnájemném 11,5 mil. Kč.

Olivova nadace (ON) – předsedkyně správní rady Marie Adámková

Předsedkyně paní Adámková prezentovala stanovisko ON k zápornému ekonomickému výsledku ODL. Čtyři jiné dětské léčebny, které navštívila v minulém roce, např. Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart, nejsou ve ztrátě. Proto se domnívá, že ani ODL by ve ztrátě být nemusela.

ON dlouhodobě investuje do oprav i zhodnocení majetku. Ředitel ON pan Boček doplnil, že nadace vložila v průběhu let do ODL cca 16 mil. Kč a další finanční prostředky do údržby areálu.

V následné diskusi upozornil JUDr. Ing. Ludvík na nesrovnatelné postavení ODL ve srovnání se zmíněnými dětskými léčebnami, kromě jiného jsou mzdové náklady v přípražském regionu vyšší a ODL spravuje obrovský majetek s minimální možností využití. Podmínkou existence léčebny z jeho pohledu jsou dotace i investiční náklady.

Radní PhDr. Pešák jako zástupce města v ON se domnívá, že jedinou důležitou činností nadace by měla být podpora ODL, neboť povinností HMP je pokračovat v původním záměru manželů Olivových, tj. financování zařízení pro děti. Město na základě smlouvy pronajímá ON areál za 12 Kč ročně, proto pronájem ODL za vyšší částku považuje za nepřijatelný. Potvrdil, že současné vztahy mezi ON jako zřizovatelem a ODL nejsou dobré, finanční podpora ODL je minimální, navíc ON odčerpává značné prostředky z ODL formou platby za nájemné. Dle jeho názoru by ON měla zejména podporovat chod léčebny.

Pan Srb vysvětlil, že ODL byla zřízena v důsledku legislativní změny, kdy nadace nemohly dále provozovat konkrétní služby, v souvislosti s tím byla uzavřena podnájemní smlouva mezi ON a ODL. ON je připravena jednat o změně stávající smlouvy s HMP, neboť ON má dnes i jiné úkoly.

PhDr. Pešák označil toto konstatování za deklaratorní, neboť ve skutečnosti ON navržený dodatek smlouvy odmítla a na výzvu odboru obchodních aktivit (OOA MHMP) žádné připomínky k textu dodatku nedala.

Mgr. Halová upozornila, že problémy léčebny nevyřešila ani opakovaná výměna ředitele a považuje za nezbytné nové posouzení vzájemných vztahů smlouvou upravených. S tímto postojem souhlasí i zastupitelé Ambrož a Mihálik, placení nájmu zařízením, tj. ODL, zřizovateli nepovažují za dobré.

Usnesení:

1.    ZV ZHMP bere na vědomí informaci o činnosti Olivovy dětské léčebny, o.p.s.

2.    ZV ZHMP považuje současný stav, kdy Olivova nadace má od HMP pronajatý areál Olivovy léčebny za 12 Kč ročně a současně jej dále pronajímá dalším subjektům bez jakéhokoliv finančního omezení, za nepřijatelný a žádá radního Pešáka a věcně příslušné odbory, aby v této věci sjednali nápravu.

    ZV žádá radního Pešáka, aby předložil analýzu právních vztahů s Olivovou nadací a varianty dalšího právního postupu do 31. 3. 2010.

Hlasování v 15.50 hod., přítomno 5 členů, pro hlasovalo 5 členů.

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu se změnou pořadí projednávaných bodů bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byl navržen M. Mihálik.

Hlasování ve 15.52 hod., přítomno 5 členů, pro hlasovalo 5 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 14. 12. 2009

Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 14. 12. 2009 bez námitek.

Hlasování ve 15.54 hod., přítomno 5 členů, pro hlasovalo 5 členů.

ad 4) Zpráva o činnosti ZV ZHMP za rok 2009 - tisk Informace pro ZHMP

Členové výboru obdrželi v předstihu návrh tisku Z-229 v písemné i elektronické podobě.

Žádné pozměňovací návrhy k podobě informačního materiálu „Zpráva o činnosti ZV ZHMP za rok 2009“ nebyly předloženy.

Tisk Z-229 bude předložen předsedkyní výboru MUDr. Bartákovou jako informace na lednovém jednání Zastupitelstva.

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje Zprávu o činnosti Zdravotního výboru ZHMP za rok 2009 a souhlasí s jejím předložením (tisk Z-229) Zastupitelstvu na jeho lednovém jednání.

Hlasování v 15.58 hod., přítomno 5 členů, pro hlasovalo 5 členů.

ad 5) Různé

Žádný problém nebyl k projednání navržen.

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.00 hodin.

 

 

 

 

       

    Mgr. Hana Halová

místopředsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    Miloslav Mihálik    Ing. Ilona Matulová

   člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP