Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 136 Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 11. 1. 2010

3.    Generel pražského zdravotnictví

4.    Grantové řízení v oblasti zdravotnictví – návrh kontrol pro rok 2010 (OMK,
   SOC), info o kontrolách v roce 2009

5.    GŘ 2010 – návrh na udělení grantů na základě jednání grantové komise

6.    Různé

Jednání výboru zahájila ve 14.38 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. M. Bartáková, přítomno 7 členů. Výbor je usnášeníschopný.

V úvodu jednání přivítala hosty, MUDr. A. Malinu z IPVZ a zástupce firmy Deloitte Ing Z. Veselíka a Ing. Karin Sachovou.

Jednání byla přítomna Ing. V. Šenarová, předsedkyně občanského sdružení Za naší budoucnost, se sídlem v Praze 8, V Holešovičkách 25, pan Čapek z ČTK a pan Běhounek z Mediafax.

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu se změnou pořadí projednávaných bodů bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byl navržen M. Mihálik.

Hlasování ve 14.39 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 11. 1. 2010

Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 11. 1. 2010 bez námitek.

Hlasování ve 14.40 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 3) Generel pražského zdravotnictví

Členové výboru obdrželi v předstihu rozsáhlý materiál „Studie alternativ rozvoje pražské zdravotní a sociální péče“ zpracovaný firmou Deloitte. V připravené prezentaci ředitel Ing. Z. Veselík seznámil přítomné se základními východisky, specifiky péče souvisejícími s umístěním mnoha fakultních (40 % pacientů je mimopražských) a superspecializovaných pracovišť na území města, SWOT analýzou i problémy s hodnocením získaných dat. Základním současným problémem je získávání relevantních dat, proto firma doporučuje zajistit cílený sběr strukturovaných dat a zajistit tak vhodnou základnu pro stanovení priorit, strategických záměrů a cílů, případně pro vyšší stupeň řízení zdravotní a sociální péče na území hl. m. Prahy. Dále doporučuje zpracovat podrobnou studii zaměřenou na problematiku seniorů a odpovídající kvantitu a kvalitu zdravotnických a sociálních služeb se zohledněním předpokládaného demografického vývoje a vlastních deklarovaných požadavků seniorů. Studie by měla být v pravidelných intervalech aktualizována. Také zjišťovat, analyzovat a predikovat potřeby obyvatelstva a návštěvníků v oblasti zdravotní a sociální péče a zajistit včasný a pravidelný monitoring relevantních trendů a jejich dopadů.

Závěrem prezentoval 4 varianty dalšího možného rozvoje zdravotně-sociální péče, včetně vyčíslení nezbytných nákladů. Pro zvolenou koncepci je nezbytné vytvořit odpovídající zázemí organizační, personální, materiální a finančně-rozpočtové v rámci MHMP.

Mgr. Halová považuje za potřebné, aby radní PhDr. Pešák posoudil a navrhnul variantu pro další jednání výboru. Radní PhDr. Pešák nepovažuje zužování možností na konci volebního období za možné.

ZV ZHMP bude jednat o navržení další strategie rozvoje zdravotně-sociální oblasti po podrobném prostudování prezentovaného materiálu „Studie alternativ rozvoje pražské zdravotní a sociální péče“ v březnu t.r.

ad 5) GŘ 2010 – návrh na udělení grantů na základě jednání grantové komise

Členové výboru obdrželi v předstihu písemně i elektronicky návrh na rozdělení dotací pro rok 2010 zpracovaný podle jednotlivých vyhlášených programů a podprogramů na základě stanoviska Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví ze dne 25. 1. 2010. Výsledkem je návrh rozdělení částky 81 organizacím pro 118 projektů, 13 projektům nebyl grant navržen, 2 projekty byly vyřazeny pro nesplnění formálních náležitostí.

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje rozdělení finančních prostředků pro rok 2010 v celkové výši 16 062 000 Kč dle stanoviska Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví s ponecháním rezervy ve výši 938 000 Kč.

Hlasování v 15.35 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 4) Grantové řízení v oblasti zdravotnictví – návrh kontrol pro rok 2010 (OMK, SOC), info o kontrolách v roce 2009

Pro kontrolu odborem mimořádných kontrol MHMP (OMK) v roce 2010 byly dle zadaných kritérií (5 % z počtu příjemců, 5 % z poskytnuté částky) navrženy subjekty ke kontrole – 7 projektů 4 organizací, celková poskytnutá finančních podpora v roce 2009 činila 1 550 000 Kč. Kontroly v roce 2009 (dotací pro rok 2008) byly provedeny odborem OMK také u čtyř subjektů.

Kontroly provedené v roce 2009 odborem SOC zahrnovaly 7 subjektů a 8 projektů. Nebylo zjištěno nehospodárné nebo neefektivní využití poskytnutých prostředků, finanční prostředky byly použity na účely stanovené v předloženém projektu a ve smlouvě o poskytnutí dotace. V roce 2010 proběhnou kontroly u 7 subjektů (18 projektů), celková výše poskytnutých finančních prostředků pro tyto projekty činila 3 011 000 Kč.

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje zprávu o provedených kontrolách dotací pro rok 2008 a schvaluje návrh kontrol dotací pro rok 2009, které budou provedeny v roce 2010.

Hlasování v 15.40 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 6) Různé

·    Poliklinika Jarov

Pan Ambrož opakovaně upozornil na problém s poskytováním zdravotní péče v oblasti Prahy 3 v souvislosti s privatizací polikliniky na Jarově soukromému subjektu. Nejistota se dotýká 26 registrovaných NZZ v budově a jejich pacientů.

Radní PhDr. Pešák poznamenal, že převod státního majetku v době jeho působení již nešlo ovlivnit, Ministerstvem financí nebyly shledány důvody pro změnu podmínek výběrového řízení a zájem MČ Praha 3 nebyl zohledněn.

·    V závěru jednání dostala slovo Ing. Šenarová, která uvedla, že občanské sdružení

„Za naší budoucnost“ je účastníkem řízení dopravního řešení v okolí Bulovky. Od roku 2006 se po odborné i politické linii snaží dosáhnout zlepšení životního prostředí v oblasti, jeho kvalita je však úzce spjata se stoupající dopravou a přetížeností centra města. Přesto se stále budují parkovací místa, podzemní i jiná parkoviště v centru, a tím dochází ke zvýšenému vjezdu vozidel do centra. V Evropě je již opačný trend. Proto požaduje cílenou intenzivní spolupráci jednotlivých odborů MHMP.

Radní PhDr. Pešák poznamenal, že odbory MHMP spolupracují, ale do řešení dopravní situace v kompetenci jiného odboru nelze zasahovat.

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.55 hodin.

 

 

 

 

    ..............................................

    MUDr. Michaela Bartáková

    předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

    ..............................................     ..............................................

    Miloslav Mihálik    Ing. Ilona Matulová

    člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP