Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 136 Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 8. 2. 2010

3.    Projednání návrhů změn ÚPn vlny 07

4.    Generel pražského zdravotnictví

5.    Vyhodnocení LSPP za rok 2009

6.    Informace o činnosti a výsledku hospodaření příspěvkových organizací
    HMP za rok 2009

7.    Grantové řízení pro rok 2011 – záměr

8.    Různé

Jednání výboru zahájila ve 14.34 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. M. Bartáková, přítomno 5 členů. Výbor je usnášeníschopný.

V úvodu jednání přivítala hosty - ředitele KP VZP Praha Ing. J. Maláta, MUDr. A. Malinu z IPVZ, Ing Z. Veselíka z firmy Deloitte a pracovníky odboru OUP MHMP.

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu s doplněním bodu 3 - Projednání návrhů změn ÚPn vlny 07 bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byl navržen radní PhDr. M. Pešák.

Hlasování ve 14.35 hod., přítomno 5 členů, pro hlasovalo 5 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 8. 2. 2010

Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 8. 2. 2010 bez námitek.

Hlasování ve 14.36 hod., přítomno 5 členů, pro hlasovalo 5 členů.

ad 3) Projednání návrhů změn ÚPn vlny 07

Ředitelka odboru územního plánu Ing. J. Cvetlerová seznámila přítomné s projednáváním změn a zejména s těmi, které se dotýkají území pro zdravotně-sociální určení. Pro jednání výboru byly vytipovány čtyři změny, které jsou uvedeny v příl. č. 2 (změny doporučené ke schválení) a týkají se sociálně-zdravotnické problematiky. Jedná se o čísla změn: 1558, 1592, 1656, 1916.

Z 1558/07 v MČ Praha – Dolní Chabry je změnou funkčního využití z funkce sport na funkci veřejné vybavení – pro výstavbu domu seniorů.

Z 1592/07 v MČ Praha 10 (kat. území Malešice) je změna z funkce veřejné vybavení na funkci čistě obytnou – pro bytovou výstavbu.

Z 1656/07 v MČ Praha 22 (kat. území Uhříněves) je změnou využití z funkce oddechu na funkci všeobecně obytnou (a lesní porosty) – dům s pečovatelskou službou.

Z 1919/07 v MČ Praha 8 (kat. území Čimice) vyjmutí malé funkční plochy pro veřejné vybavení z plochy všeobecně smíšené, tím zrušení veřejně prospěšné stavby – zdravotně-sociální centrum. Pouze obytná výstavba – s možností uvolnění některého podlaží pro ordinace lékařů.

Pan Ambrož se zeptal na důvod nedoporučení návrhu na prodloužení tramvajové trati v úseku „Pankrác – Budějovická“ - změna 1875 (MČ Praha 4). Návrh změny byl projednán a změnu nelze vydat pro nesouhlas dotčeného orgánu, Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Zdravotní výbor bere předložené změny na vědomí.

ad 4) Generel pražského zdravotnictví

Rozsáhlý materiál „Studie alternativ rozvoje pražské zdravotní a sociální péče“ zpracovaný firmou Deloitte představil při únorovém jednání výboru ředitel Ing. Z. Veselík. Návrhem jsou  4 varianty dalšího možného rozvoje zdravotně-sociální péče, včetně vyčíslení nezbytných nákladů.

V diskusi vystoupil pan Ambrož a vyslovil nesouhlas s variantou D, která předpokládá zřízení Metropolitní nemocnice převzetím části nebo celého provozu Fakultní nemocnice Na Bulovce. Radní PhDr. M. Pešák nepovažuje zjednodušení návrhu a omezování počtu variant na konci volebního období za možné.

Ing. Z. Veselík zdůraznil, že studie nemohla analyzovat všechna potřebná data, neboť některá jsou nedostupná, jiná nebyla systematicky sledována, proto se pouze vymezují budoucí možnosti. Návrh dalšího postupu musí reflektovat nezbytné doplňující studie včetně studia rizik jednotlivých variant.

Mgr. H. Halová se dotázala, který z návrhů bude projednávat Rada, jaké jsou preference radního PhDr. M. Pešáka. Ten zopakoval, že počet variant není možno nyní zužovat, a proto bude materiál Radě předložen jako celek.

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje „Studii alternativ rozvoje pražské zdravotní a sociální péče“ a doporučuje radnímu Pešákovi její předložení Radě HMP.

Hlasování v 14.45 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 6 členů, zdržel se 1 člen.

ad 5) Vyhodnocení LSPP za rok 2009

Členové výboru obdrželi v předstihu písemně i elektronicky vyhodnocení LSPP za rok 2009. Radní PhDr. M Pešák informoval přítomné, že systém poskytování lékařské služby první pomoci (LSPP) funguje bezproblémově.

LSPP je na území hl. m. Prahy zajištěna v 5 fakultních nemocnicích a Městské poliklinice Praha, z celkového počtu cca 41,5 tisíc ošetřených dospělých pacientů bylo 69 % Pražanů, 16 % Středočechů, z celkového počtu cca 41,3 tisíc dětí bylo 74 % Pražanů a 22 % Středočechů. Největší podíl cizinců je mezi ošetřenými na zubních pohotovostech (7 % z celkového počtu cca 33 tisíc pacientů).

Mgr. P. Štěpánek se zeptal, jaké osoby zahrnuje kategorie cizinec, zda pojištěné či nepojištěné, turisty či žijící v Praze. Radní PhDr. Pešák vysvětlil, že by muselo být zavedeno jiné vykazování, aby se dali odlišit turisté od cizinců s trvalým pobytem.

Ředitel KP VZP Praha Ing. J. Malát doplnil sdělením, že v hl. m. Praze je 87 tisíc cizinců účastníků zdravotního pojištění. Turisté z EU jsou ošetřeni za stejných podmínek jako naši občané. Kategorii cizinec by šlo možná lépe specifikovat.

Zdravotní výbor bere informaci o fungování LSPP v roce 2009 na vědomí.

ad 6) Informace o činnosti a výsledku hospodaření příspěvkových organizací

Projednávání výsledků hospodaření příspěvkových organizací v působnosti SOC MHMP za rok 2009 proběhlo od 23. 2. do 5. 3. 2010 v souladu s „Rozpisem projednávání výsledků hospodaření za rok 2009 organizací v působnosti SOC MHMP“, který členové výboru obdrželi v předstihu. Denně byly projednány výsledky pěti příspěvkových organizací (PO). Projednávání se účastnili zástupci příslušné PO (zpravidla ředitel, ekonom, účetní), zástupci odboru SOC MHMP (oddělení ekonomiky sociálních služeb a zdravotnictví, sociálního oddělení, oddělení zdravotnictví), zástupci ROZ MHMP. Radní PhDr. M. Pešák se zúčastnil projednávání výsledků zdravotnických organizací 5. 3. 2010. Písemné materiály (zpracované rozbory hospodaření jednotlivých PO a stanoviska SOC MHMP, ROZ MHMP a UCT MHMP) jsou k dispozici, k případnému nahlédnutí, na odboru SOC MHMP.

Zdravotnické organizace kromě Městské nemocnice následné péče ukončily hospodaření v hlavní činnosti za rok 2009 vyrovnaným hospodářským výsledkem nebo úsporou neinvestičního příspěvku. Ředitelka SOC MHMP Ing. I. Matulová podala vysvětlení k zápornému hospodářskému výsledku Městské nemocnice následné péče v hlavní činnosti – v nemocnici probíhala po sektorech rekonstrukce stoupaček, z toho důvodu poklesla obložnost i úhrada z veřejného zdravotního pojištění.

Zdravotní výbor bere informaci o projednávání výsledků hospodaření příspěvkových organizací v působnosti SOC MHMP v roce 2009 na vědomí.

ad 7) Grantové řízení pro rok 2011 – záměr

Radní PhDr. Pešák v úvodu uvedl, že není nutné upravovat strukturu programů, které jsou v souladu s prioritami hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví a sociální péče a jsou navrženy obdobně jako pro rok 2009 i 2010, navíc přijímání změn na konci volebního období nepovažuje za vhodné.

MUDr. M. Bartáková ocenila široké spektrum podporovaných služeb a činností, které zlepšují dostupnost zdravotní péče i aktivit na podporu osob se zdravotním postižením, chronicky nemocných a seniorů.

Radní PhDr. M. Pešák informoval přítomné, že Rada projednala a schválila udělení grantů do 200 tisíc Kč pro rok 2010, granty nad 200 tisíc Kč a granty příspěvkovým organizacím MČ projedná Zastupitelstvo dne 25. 3. 2010 (tisk Z-298).

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje záměr grantového řízení pro rok 2011.

Hlasování v 15.00 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.05 hodin.

 

 

 

    ..............................................

    MUDr. Michaela Bartáková

    předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

    ..............................................     ..............................................

    PhDr. Milan Pešák    Ing. Ilona Matulová

    radní HMP, člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP