Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135
Nové Radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1)    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2)    Schválení zápisu z předchozího jednání ZV ZHMP

3)    Koncepce LSPP – postup v projednávání s MČ, výsledky za rok 2006

4)    Problematika DNR (doprava nemocných, raněných)

5)    Granty - návrh organizací pro kontrolu realizace projektu a čerpání grantu

     na základě vyúčtování r. 2006

6)    Informace o činnosti a výsledku hospodaření

    příspěvkových organizací HMP

7)    Různé

 

Zahájení jednání ve 14.45 hod., přítomno 7 členů.

 

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Jednání výboru zahájila předsedkyně MUDr. Michaela Bartáková, přítomným představila hosta MUDr. Toma Philippa, náměstka LPP z Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN).

Schválení programu bez námitek.

Hlasování ve 14.48 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Miloslav Mihálik.

Hlasování ve 14.50 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání dne 12. 2. 2007

Zápis schválen bez připomínek.

Hlasování ve 14.52 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

 

ad 3) LSPP

Radní Mgr. Pešák na úvod do problematiky zrekapituloval minulé jednání výboru, jeho usnesení o přijetí záměru – záměr ředitele ZZS HMP MUDr. Zdeňka Schwarze na poskytování LSPP v Praze pouze návštěvní službou ZZS.
Tento záměr byl doplněn a připraven k projednání Radou. Členům výboru byla předložena písemná podoba tohoto rozšířeného záměru. Hlavní prioritou záměru je zkvalitnění služby pro nejvíce potřebné občany, a tedy nasměrování financování pro návštěvní službu, dále snaha o racionalizaci a následnou úsporu finančních prostředků, v současnosti je dofinancování HMP a MČ cca 55 milionů Kč. Rozsah a budoucí fungování je otázkou dalšího rozpracování koncepce, některé městské části si prozatím chtějí vlastní provozy udržet.

Členům výboru byla spolu s pozvánkou a dalšími materiály předem zaslána analýza zpracovaná odborem SOC, doplněná o údaje roku 2006, a grafy s počty dětských a dospělých pacientů dle MČ (10 stanovišť), kde se provozuje LSPP ve srovnatelném rozsahu po redukci provozů v minulých letech.

JUDr. Ing. Ludvík žádá pozastavení materiálu pro Radu, neboť Ministerstvo zdravotnictví zpracovává nový zákon o ZZS, kde by měla být zahrnuta i LSPP. Dále negativně hodnotí poměr poskytovaných dotací pro různé oblasti veřejného zájmu – sport, kultura oproti relativně malé dotaci na LSPP. Konstatuje též, že služba se dle jeho zkušenosti ředitele FNM přesouvá právě do fakultních nemocnic, pokles pacientů vyhledávajících LSPP je tedy jen relativní.

Radní Mgr. Pešák odpověděl, že ve zdravotní péči je situace jiná než ve zmíněných oblastech, neboť zdravotní péče je především hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. ZZS je kompetentní k poskytování LSPP, proto se i připravuje změna právních předpisů v tomto smyslu.

Pan Žďárský vyjádřil svou pochybnost o současné úrovni LSPP. Pokud ZZS nezvládne službu LSPP, je určité nebezpečí přetížení nemocnic.

JUDr. Ing. Ludvík též připomněl potřebu poskytovat péči praktickými lékaři, kterými v současnosti ZZS nedisponuje, neboť jinak pojišťovny úhradu neprovádějí.

MUDr. Schwarz, ředitel ZZS HMP – ÚSZS, doplnil svůj návrh o 1 centrální ambulanci (jako některé ze současných stanovišť) v místě s možností parkování. Sdělil, že původní záměr bude dle potřeby dopracován. Dostatečná dostupnost a odbornost služby zabezpečí spokojenost občanů. LSPP vznikne jako samostatný útvar v rámci ZZS, odměna pro lékaře – praktiky je předpokládána 350 Kč/hod. (tj. cca 470 Kč mzdových nákladů). Po zrušení DNR lze stávající vozidla použít pro návštěvní LSPP.

MUDr. Philipp na vyzvání předsedkyně výboru MUDr. Bartákové tlumočil členům výboru pohled FTN na poskytování LSPP a zkušenosti z vlastních specializovaných oddělení, kam nyní docházejí pacienti aniž projdou LSPP bez doporučení. Možnost LSPP v rámci FTN by potřebným způsobem zajistila standardní péči LSPP i možnou následnou potřebu specializovaného ošetření na příslušném oddělení. Bez průchodu přes ambulance LSPP hrozí přetížení specializovaných oddělení a někdy též nemožnost komplexního nadhledu. V současnosti velká část pacientů chodí i s banalitami rovnou do nemocnic na specializovaná oddělení, čemuž při svobodné volbě lékaře nelze bránit. FTN se opakovaně uchází o možnost zajištění LSPP při vlastním zařízení, po zavedení pouze návštěvní služby se obává velkého náporu klientů přímo na jednotlivá oddělení.

MUDr. Bartáková zmínila 2 základní problémy -  možnost přesné diagnózy a její potřebnost a otázku větší důvěry pacientů v péči poskytnutou v nemocnici.

JUDr. Ing. Ludvík požaduje, aby si ZV ZHMP vyžádal aktuální stanovisko všech starostů jednotlivých městských částí Praha 1 – 22 ke způsobu provozování LSPP. Jde i o spokojenost městských částí.

Radní Mgr. Pešák vysvětlil, že koncepční řešení LSPP nelze odkládat, MČ mají určitou výpovědní dobu stávajících smluvních provozů LSPP, a proto je třeba jednat rychle.

Za dvě největší negativa současného stavu lze považovat:

·    LSPP neposkytuje péči, pro kterou je zřízena,

·    ambulance v nemocnicích jsou zatěžovány řešením odkladných stavů - běžných (banálních) diagnóz.

 

Pan Ambrož se dotázal, jak by bylo organizačně zabezpečeno poskytování péče LSPP v nemocnicích v době virových epidemií. Též se domnívá, že pokles vyhledávaných ošetření na LSPP je dán nízkou kvalitou péče tam poskytované. Kapacita 6 sanitek pro návštěvní službu v rámci ZZS se mu zdá nedostatečná, za jedině možný považuje plný noční provoz této služby.

Pan Žďárský řekl, že čekat na nový zákon nelze, je potřeba hledat koncepční řešení. V případě, že zákon řešení stanoví, projekt hl. m. Prahy se mu přizpůsobí.

Radní Mgr. Pešák informuje o tom, že záměr zajištění v rámci ZZS HMP projednali a schválili starostové na jednání v lednu 2007 (Usnesení ze dne 19. 1. 2007 – III. podporují koncepci zajištění LSPP v souladu s předloženým návrhem ředitele ZZS HMP – ÚSZS MUDr. Zdeňkem Schwarzem).

MUDr. Schwarz poznamenal, že zavedením jednotného čísla se zabezpečí dostatečné informace a též správné vytřídění pacientů pro určitý typ péče. Lze předpokládat, že tím dojde i k redukci počtu osob, které by jinak LSPP vyhledaly.

JUDr. Ing. Ludvík oponoval, že se pacienti jen přesunou do nemocnic a celkově se nic neušetří.

MUDr. Kouba zmínil vlastní zkušenost z MČ P12, kde došlo k redukci v rozsahu poskytování LSPP pouze na denní dobu ve volných dnech a tato redukce se neměla negativní dopad na spokojenost občanů.

Obsáhlá diskuse byla ukončena bez přijetí dalšího nového usnesení k problematice.

Členové výboru obdrželi materiál „Zajištění lékařské služby první pomoci na území hlavního města Prahy v letech 2006 a 2007“, údaje o LSPP cca od r. 2003 zpracované odborem SOC a doplněné o údaje roku 2006 (i pro r. 2007), a grafy s počty dětských a dospělých pacientů dle MČ (10 stanovišť), kde se provozuje LSPP ve srovnatelném rozsahu po redukci provozů v minulých letech.

ad 4) Problematika DNR (doprava nemocných, raněných)

Stanovisko odboru zpracovala MUDr. Hřebíková, vedoucí oddělení státní správy ve zdravotnictví. Záměr zrušení DNR provozované ZZS HMP – ÚSZS je nutné projednat se zdravotními pojišťovnami, které zajišťují tento druh služeb, resp. uzavírají smlouvy o úhradě těchto služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Pan Ambrož se domnívá, že nelze rušit smlouvy, pokud nebude zajištěna adekvátní náhrada.

MUDr. Hřebíková doplnila, že s pojišťovnami již bylo v této věci jednáno, opakovaně s VZP, která hledá kapacitu pro zajištění místních převozů pacientů.

MUDr. Schwarz, ředitel ZZS –ÚSZS se domnívá, že VZP musí být schopna přimět ostatní dopravce plnit smluvní podmínky nepřetržitého provozu a dvoučlenných posádek, a to např. kontrolou provozu. Zrušení DNR by bylo optimální od 1. 7. 2007.

JUDr. Ing. Ludvík souhlasí s navrženým záměrem redukce DNR v rámci ZZS HMP – ÚSZS.

Radní Mgr. Štěpánek záměr nevidí jako problém města, spíše jako problém pojišťoven.

Mgr. Pešák navrhnul usnesení.

Usnesení:

ZV ZHMP souhlasí se záměrem zrušení zajištění dopravy nemocných a raněných ZZS HMP-ÚSZS k nejbližšímu možnému datu.

Hlasování v 16.15 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 7 členů, proti 1 člen.

 

ad 5) Granty - návrh organizací pro kontrolu realizace projektu a čerpání grantu

     na základě vyúčtování r. 2006

Členové výboru byli seznámeni s problematikou kontrol v rámci grantového řízení HMP a návrhem vybraných organizací a projektů realizovaných v roce 2006.

Usnesení:

ZV ZHMP vyslechl souhrnnou informaci o kontrolách poskytnutých finančních prostředků pro realizaci projektů v oblasti zdravotnictví a souhlasí s provedením kontrol hospodaření s finančními prostředky poskytnutými formou grantu z rozpočtu HMP v roce 2006 u navržených subjektů v průběhu roku 2007.

Hlasování v 16.18 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

 

 

ad 6) Informace o činnosti a výsledku hospodaření příspěvkových organizací HMP

Souhrnnou informaci o proběhlém jednání s příspěvkovými organizacemi zpracovanou ekonomicko-provozním oddělením SOC MHMP obdrželi členové výboru předem v písemné podobě.

Písemné materiály (zpracované rozbory hospodaření jednotlivých PO a stanoviska SOC MHMP, ROZ MHMP a UCT MHMP) jsou k dispozici, k případnému nahlédnutí, na odboru SOC MHMP, ekonomicko-provozní oddělení.

Rozbory se uskutečnily dle harmonogramu (usnesení RHMP č. 99 ze dne 23.1.2007, B. organizační opatření, bod 2.), se kterým byli členové písemně seznámeni na únorovém jednání. Ing. Petráková vyslovila lítost nad tím, že se nikdo z členů výboru projednávání rozboru hospodaření příspěvkových organizací nezúčastnil.

Pan Žďárský zdůraznil, že mu nebyla doručena žádná pozvánka a písemně zpracovaný harmonogram považuje za nedostatečný, požaduje osobní zvaní na všechna jednání prostřednictvím sms. Ing. Petráková odpověděla, že pozvánky na takováto jednání dosud nebylo zvykem posílat.

Radní Mgr. Pešák požádal, aby pro příště byly členům výboru zasílány pozvánky e-mailem a sms nebo osobním obtelefonováním.

 

Usnesení:

ZV ZHMP vyslechl závěrečnou informaci z projednávání hospodaření příspěvkových organizací HMP v působnosti SOC MHMP – v oblasti zdravotnictví za rok 2006 a tuto zprávu bere na vědomí.

Hlasování v 16.23 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 7) Různé

 

Pan Ambrož požaduje předkládání zásadních materiálů pro jednání v předstihu, ne přímo k jednání. Radní Mgr. Pešák vysvětlil, že jím předložený materiál přímo k jednání byl k dispozici až dnes, tj. 12. 3.

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.30 hodin.

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    Miloslav Mihálik    Ing. Ilona Matulová

   člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP