Zasedání se uskutečnilo jako výjezdní v Gerontologickém centru v Praze 8, Šimůnkova 1600. Společný odjezd členů Zdravotního výboru od budovy Nové radnice se uskutečnil ve 14.00.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 8. 3. 2010

3.    Informace o zařízení, problematika gerontologické péče

4.    Různé

Jednání výboru bylo zahájeno prohlídkou pracoviště v Benákově 1100 v Praze 8. Po přejezdu a prohlídce pracoviště v Šimůnkově 1600 došlo k projednávání jednotlivých bodů programu. Přítomni 4 členové, výbor není usnášeníschopný.

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl navržen P. Ambrož.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 8. 2. 2010

Schválení zápisu bude projednáno na květnovém zasedání.

ad 3) Informace o zařízení, problematika gerontologické péče

Prohlídku zařízení i obsáhlé informace pro členy výboru připravila ředitelka zařízení Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., a její zástupce P. Procházka.

Gerontologické centrum v Praze 8 - Kobylisích je příspěvkovou organizací Městské části Praha 8, sídlí v Šimůnkově ulici 1600 v budově bývalých jeslí. Gerontologické centrum vzniklo v roce 1992 a postupně rozšiřovalo jednotlivé služby a aktivity pro seniory. Reprezentuje typ zařízení komunitní péče poskytujícího zdravotní péči, sociální a další služby seniorům, zejména občanům MČ Praha 8. Nejvýznamnějším rozšířením služeb bylo otevření nového rehabilitačního pavilonu v roce 2005 v budově bývalé mateřské školy v Benákově ulici 1100.

Cílem Gerontologického centra je zejména poskytování služeb jako komplex zdravotně-sociálních služeb pro seniory, včetně seniorů s demencí. Stanovením individuálních rehabilitačních plánů a cíleným plánováním návazné péče a služeb lze klientům napomoci k dosažení maxima možné soběstačnosti.

Mezi další významné aktivity zařízení patří také vzdělávání a výzkum v oblasti gerontologie.

Lůžkovou část Gerontologického centra tvoří celkem 46 lůžek odborného léčebného ústavu geriatrického, kam jsou přijímáni pacienti na základě doporučení lékaře buď z domácí péče nebo překladem z nemocnic (nejčastěji z Fakultní nemocnice Na Bulovce). Jedná se o pacienty, kteří vyžadují rehabilitaci, ošetřovatelskou péči a léčbu v rámci specifického geriatrického režimu. Doba hospitalizace na lůžkovém oddělení je cca 30 dní, průměrný věk pacientů je nad 80 let. Lůžková část Benákova je doléčovacím a rehabilitačním oddělením, v Šimůnkově ulici je specializované lůžkové oddělení následné péče pro pacienty s demencí. Zdravotnické zařízení umožňuje pobyt hrazený ze zdravotního pojištění, dohrazovaný z rozpočtu MČ a darů klientů (doporučená výše 250 Kč/den) nebo sociální pobyt na zdravotnickém lůžku, kdy klient hradí 20 tis. za měsíc a dle předpisu MZ léky a zdravotnické pomůcky. Geriatrická poradna a ambulance v prostorách Gerontologického centra Šimůnkova se zaměřuje zejména na problematiku pacientů postižených demencí.

Stanice domácí péče zajišťuje domácí ošetřovatelskou péči geriatrickým pacientům na základě doporučení ošetřujícího lékaře.

Jako sociální služba je v budově v Šimůnkově ulici provozován denní stacionář, který je určen pro pacienty postižené demencí a pro seniory postižené či ohrožené ztrátou soběstačnosti, dále terénní služby osobní asistence pro seniory žijící v Městské části Praha 8. Doplňujícími službami je stravování pro seniory, internetová kavárna (provozuje občanské sdružení GEMA, které dále organizuje například výlety a zájezdy pro seniory, taneční kurzy pro seniory) a nouzové volání (provozováno Českou alzheimerovskou společností). Spolupracují i s jinými zařízeními sociálních služeb pro seniory na území MČ Praha 8.

Závažnost demence v seniorském věku zdůraznila Doc. Holmerová sdělením, že podle sledování trpí nejméně ½ lidí v domovech pro seniory demencí různého stupně. Zvládání demencí je zejména otázkou přístupu a práce s pacientem, aplikací správného přístupu lze dosáhnout snížení medikace a lepšího chování a prožívání klientů. Demence je nevratný stav, který je možno pouze usměrňovat a zpomalovat léky a vhodným přístupem, včetně ergoterapie, reminiscenční a taneční terapie.

Gerontologické centrum má v současné době akreditován kurz sanitáře a pracovníka v sociálních službách, podílí se na vzdělávacích programech v oblasti péče o osoby s demencí, geriatrie a medicíny dlouhodobé péče. Areál v Benákově ulici je moderní a vyhovuje účelům odborného léčebného geriatrického zařízení. Areál v Šimůnkově ulici dosud neprošel celkovou rekonstrukcí, budova bývalých jeslí slouží účelu Gerontologického centra pouze po dílčích změnách, proto v současné době vyžaduje rekonstrukci, zejména z důvodů energetických a provozních.

Doc. Holmerová informovala přítomné členy výboru o tom, že vizí zařízení je vytvoření vzdělávacího a školicího centra (teorie i praxe) v problematice demencí, gerontologie a zdravotně-sociální péče, které by mohlo sloužit ostatním pražským zařízením sociálních služeb a dalším poskytovatelům zdravotně-sociálních služeb. Jsou tu pracovníci s potřebnou kvalifikací i praktickou zkušeností. Nutnou podmínkou by však byla investiční akce – rozšíření stávající budovy v Šimůnkově ulici pro účely služeb i školicího centra. Doc. Holmerová dále sdělila, že v současné době zařízení zvažuje možnosti ucházet se o dotační tituly v rámci systému transformace sociálních služeb a k tomuto záměru by uvítalo podporu ze strany výboru.

ad 6) Různé

Informace o situaci v Olivově dětské léčebně, o.p.s., a Olivově nadaci jsou k dispozici u radního PhDr. Pešáka. Návrh dalšího řešení, včetně řešení smluvních vztahů, bude předložen k projednání Radě HMP.

 

 

Jednání bylo ukončeno návratem k budově Nové radnice v 16.30 hodin.

 

 

 

    ..............................................

    MUDr. Michaela Bartáková

    předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

    ..............................................     ..............................................

    Pavel Ambrož    Ing. Ilona Matulová

    člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP