Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135 Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2 od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 8. 3. a 12. 4. 2010

3.    Info o Fakultní nemocnici Na Bulovce, ředitelka MUDr. Kateřina Toběrná

4.    GŘ 2010 – souhrnná informace

5.    Grantové řízení pro rok 2011 – tisk pro schválení RHMP

6.    Příprava rozpočtu v oblasti běžných výdajů a investičních akcí (záměry)

    na rok 2011

7.    Různé

Jednání výboru zahájila ve 14.40 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. M. Bartáková, přítomno 5 členů. Výbor je usnášeníschopný.

Jednání byl přítomen redaktor ČTK K. Čapek.

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byl navržen Pavel Ambrož.

Hlasování ve 14.42 hod., přítomno 5 členů, pro hlasovalo 5 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 8. 3. a 12. 4. 2010

Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 8. 3. 2010 bez námitek.

Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 12. 4. 2010 bez námitek.

Hlasování ve 14.45 hod., přítomno 5 členů, pro hlasovalo 5 členů.

ad 3) Info o Fakultní nemocnici Na Bulovce, ředitelka MUDr. Kateřina Toběrná

V připravené prezentaci seznámila paní ředitelka MUDr. Toběrná přítomné se základními informacemi o Fakultní nemocnici Na Bulovce (FNB) i změnami, které nastaly v posledním roce poté, co nastoupila do funkce ředitelky.

FNB patří mezi zdravotnická zařízení, která svým rozsahem a zaměřením patří k nejvýznamnějším v České republice. Léčebně-preventivní péče je poskytována nejen občanům hlavního města Prahy a blízkého okolí, ale v některých oborech jde o péči vysoce specializovanou s celostátní působností, jde zejména o Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Ústav radiační onkologie, Ortopedickou kliniku. Celkově je ve FNB 10 klinik, 11 oddělení, komplement. V působnosti FNB je Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou. V nemocnici je umístěna Protialkoholní záchytná stanice. FNB provozuje slatinné lázně Toušeň.

V průběhu roku 2009 byla přijata opatření k regulaci nákladů a výnosů a jejich postupné naplňování vedlo na konci roku k vyrovnané bilanci, za 12 měsíců došlo k poklesu celkových závazků o 1/3. Došlo k personálním změnám ve vrcholovém managementu. FNB zahájila v roce 2009 přípravu na akreditaci zdravotnického zařízení. Byla zřízena funkce náměstka pro akreditaci, kvalitu a infekční problematiku, který koordinuje a řídí procesy vedoucí k nezbytné akreditaci nemocnice. Změnou struktury oddělení kvality byl vytvořen tým, který se zabývá kvalitou poskytované péče. V rámci proškolování pracovníků FNB byl kladen důraz na komunikaci s pacienty i jejich rodinami. Výsledkem bylo značné zlepšení v hodnocení nemocnice ve výzkumu spokojenosti pacientů.

V roce 2009 se stala součástí Komplexního onkologického centra sdružujícího FNB, Všeobecnou fakultní nemocnici a Fakultní Thomayerovu nemocnici, přičemž FNB má postavení centrální.

Infekční klinika má nadregionální charakter, zahrnuje i AIDS centrum, v civilním sektoru není zatím žádné oddělení pro vysoce nebezpečné infekce typu SARS, EBOLA apod. Probíhá postupná rekonstrukce, v roce 2010 dojde k rekonstrukci střední části pro chirurgický sektor. Ortopedie ztratila statut traumacentra kromě jiného i kvůli chybění centrálního příjmu. Koncem roku 2009 byla zahájena rekonstrukce příjmové části ARO s předpokládanou návazností na vytvoření Centrálního urgentního příjmu. Neurologie vyvíjí snahu o získání statutu iktového centra 2. stupně.

HMP je vlastníkem cca 70 % majetku, ve spolupráci je rekonstruován provoz LSPP, dojde k rozšíření prostor i pro LSPP pro děti a dorost.

 

V následné diskusi JUDr. Ing. Ludvík připomněl výstavbu protonového centra na pozemcích hl. m. Prahy (v areálu FNB) soukromým investorem. Předpokládá, že po vybudování bude centrum poskytovat kromě ozařování, tj. protonové terapie, také diagnostické služby, např. magnetickou rezonanci a CT, a proto bude odčerpávat z veřejného zdravotního pojištění nemalé prostředky.

Ředitelka MUDr. Toběrná doplnila, že FNB v minulosti uzavřela s tímto subjektem nevýhodnou smlouvu o spolupráci.

Mgr. Štěpánek navrhnul, aby byl výbor se zmíněnou stavbou podrobněji seznámen na příštím jednání. Radní PhDr. Pešák podání informace přislíbil.

ad 4) GŘ 2010 – souhrnná informace

Radní PhDr. M. Pešák shrnul grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2010, o jehož průběhu byl výbor průběžně informován. Celkem bylo podpořeno dotacemi 81 organizací a jejich 118 projektů, z toho 21 organizací obdrželo dotaci na více projektů. Smlouvy s organizacemi jsou uzavřeny a dotace vyplaceny.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci o průběhu grantového řízení na vědomí.

ad 5) Grantové řízení pro rok 2011 – tisk pro schválení RHMP

Radní PhDr. Pešák informoval přítomné, že na základě schváleného záměru grantového řízení byl zpracován tisk R-1541, který bude předložen Radě HMP k projednání. Na základě usnesení Rady HMP pak dojde k vyhlášení grantového řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2011.

V následné diskusi vyslovili členové výboru souhlas se zpracováním pravidel a dalších podkladů k vyhlášení grantů a též požadavek na navýšení finančních prostředků pro grantovou oblast na 30 mil. Kč. Zdravotní výbor konstatuje, že původní požadavek pro rok 2010 (tj. 30 mil. Kč) byl uspokojen pouze z cca 57 %.

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje Pravidla grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2011.

ZV ZHMP požaduje pro grantové řízení v oblasti zdravotnictví na rok 2011 v rozpočtu HMP alokovat částku 30 mil. Kč, neboť prostřednictvím podporovaných služeb je zajišťován jinak nedostupný rozsah zdravotní péče a služeb.

Hlasování v 15.30 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

 

ad 6) Příprava rozpočtu v oblasti běžných výdajů a investičních akcí (záměry)
    na rok 2011

Radní PhDr. Pešák nepředpokládá v připravovaném rozpočtu žádné strukturální změny. Bude nárokovat rezervu pro případné zrušení regulačních poplatků, pro zajištění LSPP navrhuje 25 mil. Kč (v rozpočtu 2010 je 20 mil. Kč), pro granty bude požadováno opakovaně 30 mil. Kč, předpokládá zachování položky pro partnerství, pro možnou podporu konferencí apod.

Investice budou zejména pro MNNP.

JUDr. Ing. Ludvík navrhnul investice pro rekonstrukce ve FNB, zejména pro interní oddělení, jejichž rozvoj je vedle rozvoje následné péče nezbytný pro zajištění péče o stárnoucí pražskou populaci.

Pan Ambrož se domnívá, že by se spolupořadatelství mohlo řešit v rámci rozpočtu pro kongresovou turistiku a ne z rozpočtu pro zdravotnictví.

Na dotaz JUDr. Ing. Ludvíka týkající se rozpočtu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy – ÚSZS bylo sděleno, že celý rozpočet pro tuto příspěvkovou organizaci HMP je pod odborem krizového řízení.

ad 7) Různé

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.45 hodin.

 

 

 

 

    ..............................................

    MUDr. Michaela Bartáková

    předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

    ..............................................     ..............................................

    Pavel Ambrož    Ing. Ilona Matulová

    člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP