Zasedání se uskutečnilo jako výjezdní od 14.30 v Centru léčebné rehabilitace v Praze 4, Horáčkova 1096/2.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 10. 5. 2010

3.    Informace o zařízení, problematika léčebné rehabilitace

4.    Plán činnosti ZV ZHMP

5.    Různé

Jednání výboru bylo zahájeno PhDr. M. Pešákem ve 14.35.

Přítomni 4 členové, výbor není usnášeníschopný.

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu je PhDr. M. Pešák.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 10. 5. 2010

Schválení zápisu bude projednáno na zářijovém zasedání.

ad 3) Informace o zařízení, problematika léčebné rehabilitace

Prohlídku zařízení i obsáhlé informace pro členy výboru připravila zástupkyně ředitele PaeDr. Dana Herbichová.

Centrum léčebné rehabilitace (CLR) je příspěvkovou organizací hl. m. Prahy, sídlí v objektu Městské části Praha 4, v budově bývalých jeslí. Centrum vzniklo v roce 1992 pod vedením prof. MUDr. V. Vojty, který žil po r. 1968 v emigraci v Německu, a zpočátku neslo jeho jméno. Je zařízením poskytujícím specializovanou fyzioterapeutickou péči zejména dětem, a to již kojencům s různými neurologickými diagnózami. Hlavní terapeutickou metodou je reflexní lokomoce podle dr. Vojty, kombinací s dalšími metodami a dostatečnou intenzitou, včetně pravidelného domácího cvičení, se daří dosahovat žádoucího efektu v psychomotorickém vývoji dětí. V posledních letech klesá podíl dětí s dětskou mozkovou obrnou (DMO), naopak stoupá počet nedonošených s nízkou porodní váhou. Cílem je umožnit dětem prostřednictvím fyzioterapie co nejzdravější rozvoj funkcí pohybového systému. Nedílnou součástí péče je edukace a motivace rodičů, zajištění správného domácího cvičení se dosahuje mimo jiné vyšší frekvencí návštěv v době prvotního nácviku (až 3x týdně). Další skupinou jsou děti s ortopedickými diagnózami – skoliózy, poúrazové stavy, v poslední době i děti s následky nepřiměřeného sportovního tréninku. Doplňkově je poskytována i fyzikální terapie (magnetoterapie, lymfodrenáž) a fyzioterapie dospělým pacientům. Klienty jsou často i cizinci se svými dětmi.

Doba poskytování péče je u kojenců cca do 1 roku věku, u těžších postižení většinou až do dospělosti, v případě diagnózy DMO je pravidelná fyzioterapie potřebná celoživotně.

CLR spolupracuje při poskytování péče  s fakultními nemocnicemi (FNM, FTNsP), pediatry i ambulantními specialisty. Ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze působí jako výukové pracoviště pro 3. ročník bakalářského studia fyzioterapie. V rámci postgraduálního vzdělávání poskytuje individuální stáže a konzultace lékařům i fyzioterapeutům. V dřívějších letech se uskutečnila i školení pro pediatry vedená neuroložkou zařízení, v současnosti pro to nejsou personální podmínky ani časové možnosti.

Odborní pracovníci CLR mají buď vysokoškolské vzdělání, nebo jsou terapeuty s dlouholetou praxí v rehabilitaci na neurofyziologickém základu.

CLR má uzavřené smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění se všemi zdravotními pojišťovnami.

Současným problémem je investiční zanedbanost budovy (majetek svěřený MČ Praha 4), zejména dosluhující okna, neoznačená parkovací místa dříve vyhrazená pro CLR, zajištění jazykových kurzů pro pracovníky (stále častější je péče poskytovaná cizincům). K podstatnému zlepšení práce i spolupráce fyzioterapeutů by přispěla počítačová síť, důležitým úkolem je také postupná obnova rehabilitačních stolů. Internetové stránky CLR mohou být administrovány ve spolupráci s MHMP.

CLR bylo doporučeno podat písemný požadavek na finanční prostředky potřebné k pokrytí výše uvedených požadavků.

ad 4) Plán činnosti ZV ZHMP

Členové výboru obdrželi návrh termínů a programu jednání písemně v předstihu.

Jediným navrženým termínem pro 2. pololetí je 13. 9., neboť poslední jednání Zastupitelstva ve volebním období se uskuteční 16. 9. 2010.

K navrženému termínu a programu nebyly připomínky.

ad 5) Různé

 

Radní PhDr. M. Pešák informoval přítomné o Protonovém centru:

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 0721 ze dne 16.5.2006 se týkalo pozemku - smlouvy o výpůjčce a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy nájemní se společností Proton Therapy Center Czech s.r.o.

V areálu Fakultní nemocnice Na Bulovce začala v roce 2009 stavba ozařovacího střediska pro léčbu nemocných rakovinou – protonového centra. Pracoviště vybavené špičkovou belgickou technologií bude první svého druhu ve střední a východní Evropě.

Léčba rakoviny bude v protonovém centru zahájena již v polovině roku 2012, kdy bude zprovozněna první ze čtyř plánovaných ozařoven. Plný provoz pražského střediska lze očekávat v polovině roku 2013.

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.30 hodin.

 

 

 

 

    ..............................................

    MUDr. Michaela Bartáková

    předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

    ..............................................     ..............................................

    PhDr. Milan Pešák    Ing. Ilona Matulová

    radní HMP, člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP