Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135 Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 10. 5. a 14. 6. 2010

3.    Informace o Fakultní nemocnici v Motole, ředitel JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA

4.    Informace o přípravě rozpočtu

5.    GŘ – informace o vyhlášení, hodnotitelé

6.    LSPP – informace a vyhodnocení za 1. pololetí 2010

7.    Zpráva o činnosti ZV ZHMP v roce 2010

8.    Různé

Jednání výboru zahájila ve 14.40 hod. předsedkyně ZV ZHMP MUDr. M. Bartáková, přítomno 5 členů. Výbor je usnášeníschopný.

Jednání byli přítomni Ing. V. Šenarová, zástupkyně občanské iniciativy Za naši budoucnost, se sídlem v Praze 8, V Holešovičkách 25, a redaktor ČTK K. Čapek.

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu s posunutím bodu 3 z provozně-technických důvodů na konec jednání bez námitek.

Ověřovatelem zápisu byl navržen JUDr. Ing. M. Ludvík.

Hlasování ve 14.42 hod., přítomno 5 členů, pro hlasovalo 5 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 10. 5. a 14. 6. 2010

Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 10. 5. a 14. 6. 2010 bez námitek.

Hlasování ve 14.43 hod., přítomno 5 členů, pro hlasovalo 5 členů.

ad 4) Informace o přípravě rozpočtu

Ředitelka odboru SOC MHMP Ing. I. Matulová seznámila přítomné s projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2011, který je předán odboru rozpočtu MHMP a následně bude projednán orgány města. Investice se plánují pro MPP na zateplení budovy v programu „Zelená úsporám“ a pro MNNP na rekonstrukci stoupaček a solární kolektory.

Pro vytvoření hospicových lůžek je rozpočtována investice ve výši 20 mil. Kč a pro MČ Praha 4 (v rozpočtu OMI MHMP) pro lůžka následné péče 150 mil. Kč.

Neinvestiční příspěvek pro zdravotnické příspěvkové organizace v kompetenci odboru SOC počítá s inflačním nárůstem o cca 2,5 %, pouze u MNNP dojde k navýšení o cca 3,5 milionů Kč proti roku 2010.

Pro grantovou oblast je rozpočtováno 17 mil. Kč, pro LSPP 22 mil. Kč, pro oblast partnerství 10 mil. Kč, pro CKI PLB 2 mil. Kč, rozpočtová rezerva pro případnou další infekční epidemii tvoří 5 mil. Kč, v návrhu je navýšení neinvestičního rozpočtu odboru na znaleckou činnost.

Pan Ambrož považuje částku 17 mil. Kč pro zdravotní granty za nedostatečnou, navrhuje 20, případně 30 mil. Kč podle usnesení výboru ze dne 10. 5. 2010. Na jeho dotaz, zda v roce 2011 ZZS HMP - ÚSZS plánuje stavbu nového centra, odpověděla ředitelka Ing. I. Matulová, že v rozpočtu nejsou žádné investiční záměry.  K dotazu týkajícímu se navýšení rozpočtu pro LSPP sdělila, že je jednak rezervou pro případné rušení regulačních poplatků, jednak je podporováno další stanoviště zubní pohotovosti - ve FTNsP.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci o rozpočtu na vědomí.

ad 5) GŘ – informace o vyhlášení, hodnotitelé

Členové výboru obdrželi v předstihu písemně i elektronicky informaci o probíhajícím grantovém řízení pro rok 2011. Výbor projednal předloženou informaci včetně návrhu hodnotitelů a výše odměny za hodnocení projektů beze změny.

Zdravotní výbor ZHMP bere předloženou informaci na vědomí.

ad 6) Vyhodnocení LSPP za 1. pololetí 2010

Členové výboru obdrželi v předstihu písemně i elektronicky vyhodnocení LSPP za první pololetí 2010.

LSPP je na území hl. m. Prahy zajištěna v 5 fakultních nemocnicích a Městské poliklinice Praha, z celkového počtu cca 54,8 tisíc ošetřených osob bylo 18,6 tisíc dospělých pacientů, 18,9 tisíc dětí a 17,2 tisíc pacientů zubního lékařství. Pražané reprezentují 65 % pacientů pro všeobecné praktické lékařství, 70 % pro dětské a 56 % pro zubní lékařství. Středočeši tvoří 19 – 25 - 22 % pacientů. Podíl cizinců je dle stejných oborů 5 %, 2 % a 7 %.

Lze konstatovat, že tento systém LSPP se velmi dobře osvědčil. V případě potřeby akutního ošetření mimo běžné ordinační hodiny praktických a zubních lékařů je zajištěna vysoce kvalitní a dostupná zdravotní péče s přímou návazností na další specializovanou péči ve fakultních nemocnicích.

Zdravotní výbor ZHMP bere informaci o fungování LSPP v roce 2010 na vědomí.

ad 7) Zpráva o činnosti ZV ZHMP v roce 2010

Členové výboru obdrželi v předstihu písemně i elektronicky návrh textu závěrečné zprávy o činnosti za rok 2010. Výbor návrh projednal bez připomínek s tím, že zpráva o činnosti bude aktualizována doplněním výsledků zářijového jednání výboru a bude předložena na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 16. 9. 2010 jako tisk Z-714.

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje Zprávu o činnosti Zdravotního výboru ZHMP za rok 2010 a souhlasí s jejím předložením (tisk Z-714) Zastupitelstvu na jeho zářijovém jednání.

Hlasování v 15.00 hod., přítomno 5 členů, pro hlasovalo 5 členů.

ad 3) Informace o Fakultní nemocnici v Motole, ředitel JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole (FNM) JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, seznámil přítomné se základními údaji o zařízení prostřednictvím videoprezentace.

FNM je jedna z největších nemocnic v ČR i v Evropě. Poskytuje spektrum služeb od základní péče až po vysoce specializovanou zdravotní péči v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy nemocným z celé České republiky, od prenatálního období až po období vysokého stáří.

Stavebně ji tvoří 2 propojené monobloky a několik samostatných pavilonů - má 2 410 lůžek, ročně ošetří ambulantně cca 900 tisíc pacientů, na lůžku cca 72 tisíc pacientů.

Základní rozdělení je na část pro děti, část pro dospělé, společné vyšetřovací a léčebné složky, včetně transplantačního centra a centra péče o cizince, a společná pracoviště dětské a dospělé části, včetně spinální jednotky.

 

FNM zaměstnává 1 100 lékařů (celkem 840 úvazků), 2 100 zdravotních sester a 620 technicko-hospodářských pracovníků.

Ročně se uskuteční cca 25 800 operací dospělých a 7 700 operací dětských pacientů, 3 400 porodů a 250 tis. vyšetření zobrazovacími metodami.

V rámci rekonstrukce dětského monobloku se buduje heliport na jeho střeše s přímou návazností a přístupem na operační sály.

FNM je výukovou základnou 2. lékařské fakulty UK v Praze.

V diskusi ředitel JUDr. Ing. M. Ludvík uvedl, že stanice metra pro plánované prodloužení trasy A bude mít výstup přímo k hlavnímu vchodu do budovy ředitelství, která spojuje oba monobloky.

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15.20 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

    ..............................................

    MUDr. Michaela Bartáková

    předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

    ..............................................     ..............................................

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA    Ing. Ilona Matulová

    člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP