Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135
Nové Radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1)    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2)    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 12. 3. 2007

3)    Investiční fond ZZS HMP-ÚSZS

4)    Zrušení dopravy nemocných a raněných (DNR) u ZZS HMP–ÚSZS,

    informace o tisku pro RHMP (předkladatel náměstek primátora Blažek)

5)    Koncepce LSPP – informace o dalším postupu (radní Pešák)

6)    Priority rozpočtu v oblasti zdravotnictví pro rok 2008

7)    Různé

·    informace o deratizaci

Zahájení jednání ve 14.30 hod., přítomno 8 členů.

Jednání výboru zahájila předsedkyně MUDr. Michaela Bartáková

 

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu bez námitek.

Hlasování ve 14.35 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 8 členů.

Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Pavel Žďárský.

Hlasování ve 14.36 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 8 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání dne 12. 3. 2007

Připomínky k zápisu z březnového jednání vznesl pan Žďárský – popis závěru k bodu „ad 6) Informace o činnosti a výsledku hospodaření příspěvkových organizací HMP“ není sepsán tak, jak bylo řečeno.

Nutno opravit znění na:

Pan Žďárský zdůraznil, že mu nebyla doručena žádná pozvánka a písemně zpracovaný harmonogram považuje za nedostatečné informování, požaduje osobní zvaní na všechna jednání prostřednictvím SMS nebo e-mailem. Ing. Petráková odpověděla, že nemá na pana Žďárského žádné spojení a že pozvánky na takováto jednání dosud nebylo zvykem posílat.

Radní Mgr. Pešák požádal, aby pro příště byly členům výboru zasílány pozvánky e-mailem a SMS nebo osobním obtelefonováním.

Hlasování ve 14.42 hod., přítomno 9 členů, pro hlasovalo 8 členů, 1 člen se hlasování zdržel.

 

ad 3) Investiční fond ZZS HMP-ÚSZS

Základní informaci poskytl radní Mgr. Pešák – materiál pro investiční vybavení ZZS HMP-ÚSZS – dokončení projektu GEMMA včetně testování na reálných datech, vybavení vozů RLP (rychlé lékařské pomoci) počítači a zobrazovacími jednotkami pro obousměrnou komunikaci s operačním střediskem, nákup sanitních vozidel, radiostanic a defibrilátorů schválila Rada HMP v únoru 2007. Další záměry využití finančních prostředků jsou upřesňovány vedením organizace.

Mgr. Halová považuje materiál za nedostatečný (předložen tisk s komentářem).

Pan Žďárský zdůraznil, že ZZS stojí před radikální investicí - vybudováním administrativně-technické budovy.

Usnesení:

ZV ZHMP bere informaci o využití investičního fondu ZZS HMP-ÚSZS na vědomí.

Hlasování ve 14.50 hod., přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů.

 

ad 4)    Zrušení dopravy nemocných a raněných (DNR) u ZZS HMP–ÚSZS,

    informace o tisku pro RHMP (předkladatel náměstek primátora Blažek)

Radní Mgr. Pešák podal informaci o plnění usnesení z minulého jednání ZV. Byl zpracován materiál k projednání Radou HMP, jehož předkladatelem je náměstek primátora Blažek.

Mgr. Halová upozornila, že v důvodové zprávě je odstavec, který zpochybňuje zrušení dopravy bez náhrady. Po diskusi bylo rozhodnuto, že odstavec bude vypuštěn.

Radní Mgr. Štěpánek namítá, že jde pouze o konstatování stavu. Je třeba se zajímat o nastíněné možné potíže a ne řešit, kdo je autorem napsaného.

MUDr. Brettschneiderová doplnila, že důvodová zpráva vychází z již předloženého a projednávaného materiálu o DNR.

ad 5) Koncepce LSPP – informace o dalším postupu (radní Pešák)

Informaci podal radní Mgr. Pešák, tisk o LSPP zatím nebyl Radě HMP předložen.

MUDr. Kouba upozorňuje, že materiál nedostal; k tomuto bodu jednání nebyl žádný materiál rozesílán. Radní Mgr. Pešák sdělil, že všichni tisk 3631 obdrží obratem elektronicky.

Pan Žďárský zdůraznil, že myšlenka je jen jedna, a to zajištění LSPP záchrannou službou.

ad 6) Priority rozpočtu v oblasti zdravotnictví pro rok 2008

Radní Mgr. Pešák za zásadní prioritu považuje především zpracování generelu pražského zdravotnictví. Komplexní zpracování koncepce zdravotnictví není v silách odboru SOC, nezbytné bude zajistit dostatek finančních prostředků.

Dalším úkolem je racionalizace a reorganizace LSPP a její organizační připojení k ZZS, záměr metropolitní nemocnice a podpora služeb zdravotně-sociálních.

MUDr. Bartáková upozornila na nutnou analýzu potřebnosti lůžek ošetřovatelských a lůžek sociálních.

Pan Žďárský podtrhl skutečnost, že nemocnice navrhovaná za metropolitní – FNB má obrovský investiční dluh, potřebné investice předpokládá 1,5 – 2 miliardy Kč.

Mgr. Halová za nejdůležitější pro rozhodování považuje záměry ministerstva s FNB, kde některé obory jsou s celostátní spádovostí, např. infekce.

Radní Mgr. Pešák tlumočí informaci, že s FNB se nepočítá jako s univerzitní nemocnicí.

Pan Ambrož doporučuje neusilovat o konkrétní nemocnici, ale na základě analýzy specifikovat potřeby a zapracovat do generelu.

Pan Žďárský též doporučuje konkretizaci až na základě postupných jednání s MZ a na základě získaných podkladů a informací.

 

 


 

ad 7) Různé

·    informace o deratizaci

Informační materiál o průběhu deratizace na území hlavního města Prahy v roce 2006 byl zpracován a předložen Radě HMP, deratizace i v roce 2007 bude prováděna v lokalitách vytipovaných Hygienickou stanicí hl. m. Prahy.

Členové výboru obdrží elektronicky přehled lokalit – zajistí Ing. Volný.

 

V závěru jednání upozornil pan Žďárský v souvislosti s problematikou deratizace na nebezpečí zkreslení informací sdělovacími prostředky. Doložil to nahrávkou rozhovoru pro Rádio Regina, kde z obsáhlého rozhovoru na různá témata místní správy a samosprávy redaktorka vybrala okrajovou problematiku v katastrálním území Kbely.

 

Jednání bylo ukončeno v 15.40 hodin.

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    Pavel Žďárský   Ing. Ilona Matulová

   člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP