Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 430
Nové Radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1)    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2)    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 16. 4. 2007

3)    Dopady znečištění prostředí na zdraví obyvatel – odborná přednáška
MUDr. Heleny Kazmarové (radní Štěpánek)

4)    Grantové řízení pro rok 2007 – souhrnná informace o rozdělení dotací

5)    Grantové řízení pro rok 2008 – záměr

6)    Koncepce LSPP – informace o dalším postupu (radní Pešák)

7)    Různé

Zahájení jednání ve 14.40 hod., přítomno 8 členů.

Jednání výboru zahájila předsedkyně MUDr. Michaela Bartáková, která přivítala hosty, zejména vrchního ředitele Úseku legislativního a právního MZ ČR Mgr. Martina Plíška a MUDr. Helenu Kazmarovou z Centra hygieny životního prostředí Státního zdravotního ústavu.

 

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu bez námitek.

Hlasování ve 14.45 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 8 členů.

Ověřovatelem zápisu byl navržen radní Mgr. Petr Štěpánek.

Hlasování ve 14.46 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 8 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání dne 16. 4. 2007

Schválení zápisu bez námitek.

Hlasování ve 14.47 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 8 členů.

 

ad 3) Dopady znečištění prostředí na zdraví obyvatel – odborná přednáška
    MUDr. Heleny Kazmarové

MUDr. Helena Kazmarová připravila přednášku ve spolupráci s radním Mgr. Štěpánkem i pro členy Výboru životního prostředí ZHMP. Své sdělení zaměřila především na problematiku ovzduší, neboť pracuje v odborné skupině hygieny ovzduší. Přítomné seznámila s hlavními znečišťujícími látkami v ovzduší, kritérii jejich sledování a grafickým přehledem znečištění území hl. m. Prahy. Dále zdůraznila rozdíl mezi prahovými a bezprahovými účinky látek na organismus a proměnlivost látek v prostředí a specifické postavení aerosolu. V závěru sdělení z grafů vyplynula i závislost některých typů onemocnění na kvalitě ovzduší.

 

ad 4)    Grantové řízení pro rok 2007 – souhrnná informace o rozdělení dotací

Radní Mgr. Pešák podal informaci o splnění harmonogramu grantového řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2007.

 

Usnesení:

ZV ZHMP bere na vědomí souhrnnou informaci o grantovém řízení a rozdělení dotací pro rok 2007 v oblasti zdravotnictví.

Hlasování v 15.40 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 5) Grantové řízení pro rok 2008 – záměr

Radní Mgr. Pešák vysvětlil navrhovanou strukturu programů pro grantové řízení pro rok 2008 vycházející z programového prohlášení Rady HMP i dosavadních zkušeností.

Radní Mgr. Štěpánek doporučuje ponechání prostoru pro možné inovativní projekty.

Radní Mgr. Pešák k tomu podal vysvětlující informaci - téma poradenství a prevence umožňuje zahrnout i nové projekty zaměřené na doplnění standardních zdravotních služeb.

Usnesení:

ZV ZHMP projednal a schválil 4 grantová témata pro vyhlášení grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2008:

·    podpora terénní zdravotní péče

·    podpora následné péče a hospicové péče

·    podpora specifických forem rehabilitace

·    podpora poradenství a prevence

a doporučuje radnímu Mgr. Pešákovi zpracovat materiál pro vyhlášení grantového řízení pro Radu HMP.

Hlasování v 15.45 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

 

ad 6) Koncepce LSPP – informace o dalším postupu (radní Pešák)

Informaci o postupných jednáních podal radní Mgr. Pešák, s VZP bylo jednáno dvakrát, jednou za přítomnosti MUDr. Schwarze. Tendence VZP je posunout termín zrušení DNR u ZZS HMP – ÚSZS. V jednání o financování LSPP nebylo dosud dosaženo konkrétního výsledku.

Radní Mgr. Pešák ve spolupráci s odborem SOC MHMP připravuje koncepci LSPP variantně v duchu navrženého záměru tak, aby vyhověla i očekávané zákonné úpravě – stacionární ambulance LSPP by mohly být dotovány příspěvkem ze státního rozpočtu.

Na dotaz MUDr. Kouby odpověděl radní Mgr. Pešák, že projednání nové legislativy se předpokládá na podzim tak, aby vstoupila v účinnost k 1. 1. 2008.

 

 

 

ad 7) Různé

 

·    Předsedkyně výboru MUDr. Bartáková informovala o odborné lékařské konferenci

„Lékař, pacient a zdravotní systémy v rámci integrované Evropy“, která se uskuteční ve čtvrtek 17. 5. 2007 v konferenčním sálu společnosti Olympus C&S s.r.o., Evropská 176, Praha 6 od 15.00 hod. Na konferenci se svými příspěvky vystoupí MUDr. Milan Cabrnoch (téma „Informovaný pacient v centru evropského zdravotnictví“), poslanec Evropského parlamentu Dr. Jorgo Chatzimarkakis (téma „Evropské farmaceutické fórum a informovaný pacient“). Účast v následné panelové diskusi přislíbil i ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, místopředseda zdravotního výboru PS Boris Šťastný a další.

 

·    V závěru jednání se dotázal JUDr. Ing. Ludvík, zda byl záměr převodu Fakultní

nemocnice Na Bulovce na město již projednán Radou HMP. Radní Mgr. Pešák sdělil, že záměr je součástí programového prohlášení Rady HMP s termínem konec r. 2008 a žádné další materiály s tématem související zatím Radou projednávány nebyly.

 

Jednání bylo ukončeno v 16.10 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    Mgr. Petr Štěpánek Ing. Ilona Matulová

člen ZV ZHMP, radní HMP    tajemnice ZV ZHMP