Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 430
Nové Radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 14. 5. 2007

3.    Změna zřizovací listiny ZZS HMP – ÚSZS, tisk 3853

4.    Změna ÚPn vlna 07 - Ing. arch. O. Skálová (OUP MHMP)

5.    Schválení podkladů pro grantové řízení – materiál pro RHMP (SOC MHMP)

6.    Harmonogram tvorby koncepce pražského zdravotnictví (radní Pešák)

7.    Koncepce LSPP – informace o dalším postupu (radní Pešák)

8.    Plán činnosti na II. pololetí 2007

9.    Různé – informace o tiscích pro RHMP (SOC MHMP)

 

Zahájení jednání ve 14.40 hod., přítomno 7 členů.

Jednání výboru zahájila předsedkyně MUDr. Michaela Bartáková.

 

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu po doplnění bodu Změna zřizovací listiny ZZS HMP– ÚSZS, tisk 3853 jako bod 3 bez námitek.

Hlasování ve 14.41 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

Ověřovatelem zápisu byl navržen radní Mgr. Petr Štěpánek.

Hlasování ve 14.42 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání dne 14. 5. 2007

Schválení zápisu bez námitek.

Hlasování ve 14.45 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

ad 3) Změna zřizovací listiny ZZS HMP – ÚSZS, tisk 3853

Projednání tisku 3853 bylo zařazeno na žádost náměstka primátora Mgr. R. Blažka, který je jeho předkladatelem. Změna ve zřizovací listině Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy – územního střediska záchranné služby (ZZS HMP – ÚSZS) se týká zrušení provozu dopravy nemocných, raněných (DNR) a zrušení zajišťování přepravy pro plnění transplantačního programu.

Ředitel ZZS HMP – ÚSZS MUDr. Z. Schwarz vysvětlil ekonomické důvody požadované změny. Roční ztráta dopravy pro transplantační program představuje cca 1 mil. Kč, letos by byla nutná i investice pro nákup nového vozidla.

Pan Žďárský připomněl, že zrušení DNR je součástí postupu při reorganizaci LSPP i jiné kraje zrušily bez náhrady.

Mgr. H. Halová upozornila, že zrušení transplantačního programu je v rozporu s ustanovením § 2 odst.d) vyhlášky č. 434/1992 Sb, o zdravotnické záchranné službě.

Vyžaduje písemné doložení – právní výklad, odpověď dosud nedostala.

Pan Ambrož požaduje k předloženému materiálu doložit písemné vyjádření IKEM a stanovisko VZP.

MUDr. Schwarz objasnil, že se nejedná o jakékoliv omezování dopravy pacientů, ale o ukončení přepravy operačních týmů, což žádná legislativa neukládá a jiné kraje to také nedělají. Tyto aktivity by měly být financovány prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví v rámci transplantačního programu; ZZS HMP - ÚSZS na tyto aktivity nedostává žádné finance.

Radní Mgr. Pešák a pan Žďárský zdůraznili, že nelze očekávat souhlasné stanovisko IKEMu či pojišťoven, neboť není v jejich zájmu vzdát se dotace hl. m. Prahy na příslušné činnosti.

Usnesení:

ZV ZHMP podporuje návrhy na změny zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy – územního střediska záchranné služby zpracované v tisku 3853 v plném znění.

Hlasování v 14.55 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 5 členů, proti 2 členové.

Usnesení nebylo přijato.

 

ad 4) Změna ÚPn vlna 07 - Ing. arch. O. Skálová (OUP MHMP)

Ing. arch. O. Skálová uvedla projednávání změn, podrobnější informace k jednotlivým změnám podala Ing. J. Cvetlerová. Jedná se o změny účelu využití, 2 jsou změnou jiného určení na využití pro zdravotně-sociální účely, ostatní převážně změnami pro obytnou výstavbu.

Změna č Z 1558/07, k. ú. Dolní Chabry na žádost MČ Praha – Dolní Chabry je změnou sportovní plochy na plochu pro výstavbu domu seniorů.

Změna č. Z 1407/07, k. ú. Petrovice (MČ Praha – Petrovice) je rozšířením obytné zástavby se začleněním rezervní plochy pro sociální služby.

Změna č. Z 1592/07, k. ú. Malešice (MČ Praha 10) – cca 7 900 m2 původně veřejné vybavení – zdrav.- soc. (VVZ), nově bytová výstavba.

Změna č. Z 1627/07 – cca 2 940 m2, č. Z 1628 – cca 2 300 m2, č. Z 1629/07 – cca 1 690 m2, - původně VVZ, nově obytný dvojdům.

Změna č. Z 1916/07, k. ú. Čimice (MČ Praha 8) – cca 1 900 m2, původně VVZ, nově obytná zástavba.

Pan Ambrož vítá změny využití ve smyslu rozšíření pro účely zdravotně-sociální, ale nesouhlasí se změnami bez náhrady na účely obytné.

Mgr. H. Halová upozornila na demografickou situaci hl. m. Prahy, obyvatelstvo stárne, stále je nedostatek v počtu i struktruře ošetřovatelských lůžek, bude potřeba budovat malá zdravotně-sociální komunitní centra. Požaduje oddělené hlasování o změnách.

Ing. Cvetlerová upřesnila, že malá zařízení lze budovat i na plochách smíšených a obytných.

Pan Žďárský seznámil přítomné, že MČ Praha 19 chce budovat komunitní centra, a proto věří, že i ostatní městské části si ponechávají pozemky pro obdobný účel. S odděleným hlasováním souhlasí.

Usnesení:

ZV ZHMP projednal a souhlasí s navrženou změnou účelu využití č. Z 1558/07 a Z 1407/07.

Hlasování v 15.12 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 8 členů.

 

ZV ZHMP projednal a souhlasí s navrženou změnou účelu využití č. Z 1592/07, 1627/07, 1628/07, 1629/07 a 1916/07.

Hlasování v 15.13 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 6 členů, proti 2 členové.

Usnesení bylo přijato

 

Radní Janeček požádal o nové projednání bodu 3) Změna zřizovací listiny ZZS HMP – ÚSZS, tisk 3853. Z pracovních důvodů se nemohl účastnit jednání výboru od začátku.

Ředitel ZZS HMP – ÚSZS MUDr. Z. Schwarz vysvětlil, že i při zrušení DNR zůstane zajištění činnosti podle § 2 odst.c) i d) – tj. doprava raněných, nemocných a rodiček v podmínkách přednemocniční neodkladné péče mezi zdravotnickými zařízeními, doprava raněných a nemocných v podmínkách přednemocniční neodkladné péče ze zahraničí do České republiky.

Mgr. H. Halová opakovaně požaduje doplnit písemné vyjádření (právní výklad) k § 2 odst. d vyhl. č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Požaduje právní výklad Ministerstva zdravotnictví ČR, jako autora vyhlášky, zda lze zřizovací listinou omezit základní úkoly, taxativně vyjmenované v § 2 vyhlášky.

Stanovisko je nutné doložit před jednáním Zastupitelstva.

Pan Ambrož navíc požaduje písemné vyjádření VZP i IKEM vzhledem k tomu, že změna je plánována již k 1. 7. 2007 a s pojišťovnou již bylo jednáno.

Usnesení:

ZV ZHMP souhlasí s navrženým tiskem č. 3853 „k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy – územní středisko záchranné služby“ v plném znění.

Hlasování v 15.25 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 6 členů, proti 2 členové.

 

ad 5) Schválení podkladů pro grantové řízení – materiál pro RHMP (SOC MHMP)

Radní Mgr. Pešák uvedl, že podklady pro grantové řízení pro rok 2008 byly zpracovány na základě programů schválených usnesením zdravotního výboru.

Pan Ambrož doporučuje upravit termíny v harmonogramu o 1 měsíc dříve.

MUDr. Weberová, pracovnice odboru SOC MHMP, odůvodnila návrh termínů zkušeností s podpisováním doložek smluv v letošním roce. I v zájmu odboru je řízení neprotahovat.

Radní Mgr. Pešák přislíbil maximální urychlení procesu grantového řízení tak, aby bylo ukončeno o měsíc dříve.

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje podklady a pravidla pro vyhlášení grantového řízení hl. m. Prahy
v oblasti zdravotnictví pro rok 2008 a doporučuje radnímu Mgr. Pešákovi předložit materiál pro vyhlášení grantového řízení Radě HMP.

Hlasování v 15.30 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 8 členů.

 

ad 6) Harmonogram tvorby koncepce pražského zdravotnictví (radní Pešák)

Radní Mgr. Pešák podal stručnou informaci o rámcovém harmonogramu pro zpracování koncepce pražského zdravotnictví, v programovém prohlášení Rady je konečný termín stanoven na 31. 12. 2008.

Pan Žďárský doporučuje upřesnit harmonogram a MUDr. M. Bartáková konkretizovat jednotlivé úkoly.

Jednotlivé etapy budou doplněny i do plánu činnosti zdravotního výboru, o tématech se bude jednat v září, harmonogram bude průběžně aktualizován.

Usnesení:

ZV ZHMP bere na vědomí informaci o rámcovém harmonogramu tvorby koncepce pražského zdravotnictví.

Hlasování v 15.35 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 8 členů.

 

ad 7) Koncepce LSPP – informace o dalším postupu (radní Pešák)

Informaci o postupných jednáních podal radní Mgr. Pešák: původní materiál – tisk 3631 se pozastavil, již se zpracovává koncepce zajištění pro období od roku 2008, zdravotní pojišťovny souhlasí se změnou provozovatele, ale pro další jednání je potřeba usnesení Rady.

Pan Žďárský zdůraznil, že výbor musí dát signál městským částem, aby mohly vypovědět smlouvy se současnými provozovateli. Sdělil, že z jednání s primátorem vyplývá souhlas se záměrem zrušit současný systém. I v budoucnu mohou jednotlivé městské části provozovat či zabezpečovat vlastní LSPP, ale mimo dotovaný rámec hl. m. Prahou.

MUDr. M. Bartáková připomněla zájem MČ Praha 4 a 11 na dofinancování LSPP pro letošní rok.

Radní Mgr. Pešák doplnil, že pro rozdělení rezervy z plánované dotace pro LSPP pro rok 2007 bude zpracován materiál tak, aby finanční prostředky mohly být uvolněny na začátku posledního čtvrtletí. Usnesením Zastupitelstva HMP č. 5/34 ze dne 22. 3. 2007 bylo již poskytnuto 75 % finančních prostředků – účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem Praha 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 na zajištění lékařské služby první pomoci v roce 2007. Pro rok 2008 již nebude dotace na tuto službu městským částem poskytována. Městské části budou informovány oficiálním dopisem o rozdělení rezervy pro dotaci na provoz LSPP v roce 2007 i o koncepčním záměru pro rok 2008.

Usnesení:

ZV ZHMP doporučuje uvolnění finančních prostředků z rezervy účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP městským částem zajišťujícím provoz LSPP v roce 2007.

ZV ZHMP upozorňuje, že podle plánu přechodu LSPP pod ZZS HMP – ÚSZS nebude od 1. 1. 2008 poskytovat hl. m. Praha dotaci na tuto službu městským částem.

ZV ZHMP doporučuje městským částem vypovědět smlouvy se zdravotnickými zařízeními s tím, že tuto službu od 1. 1. 2008 převezme ZZS HMP – ÚSZS.

ZV ZHMP respektuje právo městských částí zachovat tuto službu podle místních podmínek, avšak na vlastní náklady.

Hlasování v 15.30 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 8 členů.

 

ad 8) Plán činnosti na II. pololetí 2007

K navrženému programu na 2. pololetí 2007 navrhl pan Ambrož zvolit některé podzimní jednání jako výjezdní zasedání s prohlídkou Psychiatrické léčebny Bohnice.

Radní Mgr. Štěpánek navrhl toto jednání jako mimořádné v podzimních měsících.

Mgr. H. Halová doporučuje doplnit program o témata dle harmonogramu koncepce pražského zdravotnictví.

Doplněný program bude přílohou k zápisu.

Usnesení:

ZV ZHMP schvaluje termíny a program pro jednání ZV ZHMP ve II. pololetí 2007.

Hlasování v 15.58 hod., přítomno 7 členů, pro hlasovalo 7 členů.

 

ad 9) Různé

·    informace o tiscích pro RHMP

Tisk 3631 „k záměru zajištění lékařské služby první pomoci pro dospělé a lékařské služby první pomoci pro děti a dorost na území hlavního města Prahy v rámci Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy - územního střediska záchranné služby“ – nebyl dosud podepsán a předložen k projednání.

Tisk 3853 „k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby“ – je připravován k projednání.

Ing. Petráková (SOC MHMP) informovala o dalším tisku pro RHMP – použití investičního fondu ZZS HMP – ÚSZS a navýšení neinvestičního příspěvku.

Radní Mgr. Štěpánek doporučil rozeslat tento tisk všem členům výboru.

 

Jednání bylo ukončeno v 16.00 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    Mgr. Petr Štěpánek Ing. Ilona Matulová

člen ZV ZHMP, radní HMP    tajemnice ZV ZHMP

 

 

 

 

 

Příloha: Plán činnosti ZV ZHMP na II. pololetí 2007