Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 135  Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 14.30 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 11. 6. 2007

3.    Doplnění a schválení plánu činnosti pro 2. pololetí – MUDr. Bartáková

4.    Informace o činnosti výboru za 1. pololetí 2007 (info pro ZHMP)

5.    Informace o vyhlášení grantů - grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2008

6.    Koncepce LSPP – informace o dalším postupu (radní Pešák)

7.    Rozpočet pro rok 2008

8.    LSPP 4. čtvrtletí 2007 - informace radní Mgr. Pešák

9.    Různé – informace o tiscích pro RHMP (SOC MHMP)

 

Zahájení jednání ve 14.52 hod., přítomno 6 členů.

Jednání výboru zahájila předsedkyně MUDr. Michaela Bartáková.

 

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu bez námitek.

Hlasování ve 14.53 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

Ověřovatelem zápisu byl navržen Pavel Žďárský.

Hlasování ve 14.54 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání dne 11. 6. 2007

Schválení zápisu bez námitek.

Hlasování ve 14.55 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů.

ad 3) Doplnění a schválení plánu činnosti pro 2. pololetí

Předsedkyně výboru MUDr. Bartáková předložila k doplňujícímu projednání program činnosti schválený na jednání v červnu.

V diskusi JUDr. Ing. Ludvík navrhl k jednání informaci o záměru transformace Fakultní nemocnice Na Bulovce na městskou nemocnici. Radní Mgr. Pešák reagoval, že o otázce se bude konkrétněji jednat až v roce 2008. MUDr. Bartáková doplnila, že informace v tisku byly předčasné, vyjadřovaly jen osobní názory. Pan Žďárský připomněl, že na říjnovém jednání je třeba stanovit a schválit koncepci LSPP, aby ještě v říjnu 2007 mohla být předložena k projednání Radou a Zastupitelstvem. JUDr. Ing. Ludvík nedoporučuje zkracovat termín pro konečné projednání návrhu koncepce. Na jeho dotaz, kdy byl schvalován záměr zajištění LSPP (tisk 3631), bylo radním Mgr. Pešákem sděleno, že dosud nebyl.

MUDr. Kouba se v souvislosti s tvorbou koncepce pražského zdravotnictví dotázal, zda je nějaký zástupce za zastupitele hl. m. Prahy v komisi při Ministerstvu zdravotnictví, která tuto problematiku řeší. Zástupcem v komisi za hl. m. Prahu je předsedkyně ZV ZHMP MUDr. M. Bartáková.

Pan Ambrož doporučuje problematiku LSPP směrovat k definitivnímu řešení koncepce, neboť názory městských částí se různí a v terénu je velká nejistota. Doporučuje přijmout konečné stanovisko ke koncepci již v říjnu. V otázkách koncepce pražského zdravotnictví je třeba přijímat stanoviska a ta pak prezentovat při jednání ministerské komise.

Usnesení:

ZV ZHMP souhlasí s vypuštěním bodu č. 2) Zajištění a financování LSPP na rok 2008, postup změny koncepce z programu listopadového jednání výboru. Stanovisko Zdravotního výboru ZHMP k LSPP bude vydáno v měsíci říjnu po ukončení práce na změně koncepce LSPP.

Hlasování v 15.09 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 8 členů.

 

ad 4) Informace o činnosti výboru za 1. pololetí 2007 (info pro ZHMP)

Pan Žďárský žádá předsedkyni MUDr. Bartákovou o úpravu předloženého materiálu - vypuštění preambule a doplnění jednotlivých usnesení komentářem. Dále požaduje stažení tisku Z 233 a jeho předložení až na říjnovém jednání Zastupitelstva.

I ostatní členové souhlasí s navrženým - se stažením tisku a jeho předložením po úpravách Zastupitelstvu 29. 11. 2007.

 

ad 5) Informace o vyhlášení grantů - grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2008

Členové výboru obdrželi podklady k vyhlášení grantového řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2008, včetně usnesení RHMP a definitivní podoby unifikované žádosti, které byly včetně smlouvy projednány na minulém zasedání výboru.

Pan Žďárský přednesl výhrady k jednotlivým bodům Pravidel, zejména k bodu I/ 6., 12., 18, do článku VI. doporučuje doplnit odstavec o kontrolní skupině. Na základě diskuse požaduje předložení povolených změn v čerpání finančních prostředků za rok 2006.

Ředitelka SOC MHMP Ing. Matulová objasnila, že kontrolní podmínky jsou zakotveny ve smlouvě. Pan Ambrož požaduje i předem neohlášené kontroly.

Usnesení:

ZV ZHMP bere na vědomí informaci o vyhlášení grantového řízení hl. m. Prahy
v oblasti zdravotnictví pro rok 2008 a doporučuje připomínky zapracovat do pravidel pro příští grantové řízení.

Hlasování v 15.45 hod., přítomno 8 členů, pro hlasovalo 8 členů.

 

ad 6) Koncepce LSPP

Před jednáním obdrželi členové výboru v písemné podobě tisk 3631 „k záměru zajištění LSPP…“ připravený k projednání Radou HMP. Radní Mgr. Pešák stručně informoval o průběžných úpravách v tomto tisku.

Koncepční řešení LSPP by zahrnovalo 2 složky s centrální koordinací prostřednictvím Call centra. Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – územní středisko záchranné služby: dispečink (Call centrum) + návštěvní služba LSPP; 2 pevná ambulantní stanoviště s ordinacemi pro 3 obory, stomatologa, praktického lékaře pro dospělé i praktického lékaře pro děti a dorost, s omezenou ordinační dobou.

JUDr. Ing. Ludvík upozornil, že ve výchozím podkladovém materiálu ještě není uvažováno
o regulačních poplatcích a dosud chybí stanovisko 4 velkých pojišťoven pro hl. m. Prahu.

Pan Žďárský doporučuje uskutečnit cca za 14 dní mimořádné jednání výboru pouze k problematice koncepce LSPP, jemuž by předcházelo zpracování připomínek členů a dopracování materiálu pro tisk odborem SOC MHMP.

Pan Ambrož preferuje kvalitní službu v gesci hl. m. Prahy a doporučuje specifikovat jak náklady na složku v rámci ZZS HMP-ÚSZS, tak náklady pro pevná stanoviště.

Ředitelka odboru SOC MHMP Ing. Matulová doplnila sdělené o informaci, že pokud není provozování LSPP stanoveno zákonem, musí proběhnout výběrová řízení.

Radní Mgr. Pešák doporučuje elektronické zaslání připomínek a jejich následné zpracování pro mimořádné jednání výboru.

ZV ZHMP souhlasí s termínem pro zaslání připomínek v el. podobě na adresu vedoucí oddělení zdravotnictví Ing. Květuše Čelikovské do 18. 9. 2007 do 18. hodiny. Materiál k připomínkování bude členům rozeslán v el. podobě obratem.

ad 7) Rozpočet pro rok 2008

Ekonomicko-provozní oddělení SOC MHMP předložilo návrh rozpočtu kapitoly 05 na rok 2008 – zdravotnické příspěvkové organizace i běžné výdaje. Radní Mgr. Pešák doplnil informací o nutnosti investice pro Městskou nemocnici následné péče.

ad 8) LSPP 4. čtvrtletí 2007 - informace radní Mgr. Pešák

Radní Mgr. Pešák informoval přítomné o tom, že Rada HMP usnesením č. 1147 ze dne 14. 8. 2007 souhlasila s rozdělením rezervy ve výši ¼ plánované roční dotace městským částem na zajištění provozu LSPP v posledním čtvrtletí roku 2007. Návrh je připraven k projednání Zastupitelstvem na jeho zářijovém jednání.

ad 9) Různé

Nebyly předloženy žádné problémy k projednání navíc.

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16.20 hodin.

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

 

 

    ..................     ................

    Pavel Žďárský   Ing. Ilona Matulová

   člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP