Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti č. 430  Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2  od 16,00 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha)

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 10. 9. 2007

3.    Zadání Zásad územního rozvoje pro hl. m. Prahu – odbor OUP MHMP

4.    Připravovaná legislativa MZ, informace o koncepci zdravotnictví HMP

5.    Informace o činnosti výboru za 1. pololetí 2007
(info pro ZHMP, tisk Z 233, MUDr. M. Bartáková)

6.    Koncepce LSPP

7.    Rozpočet (informace radní Mgr. Pešák)

8.    Grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2008, návrh hodnotitelů
a výše odměny

9.    Různé

Zahájení jednání ve 16,20 hod., přítomno 10 členů.

Jednání výboru zahájila předsedkyně MUDr. Michaela Bartáková, která přivítala hosta
MUDr. Borise Šťastného, místopředsedu Výboru pro zdravotnictví PS Parlamentu ČR, a zástupce tisku.

ad 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Schválení programu bez námitek.

Hlasování ve 16.21 hod., přítomno 10 členů, pro hlasovalo 10 členů.

Ověřovatelem zápisu byl navržen Miloslav Mihálik.

Hlasování ve 16.22 hod., přítomno 10 členů, pro hlasovalo 10 členů.

ad 2) Schválení zápisu z jednání dne 10. 9. 2007

Schválení zápisu bez námitek.

Hlasování ve 16.24 hod., přítomno 10 členů, pro hlasovalo 10 členů.

ad 3) Zadání Zásad územního rozvoje pro hl. m. Prahu – odbor OUP MHMP

Členové výboru obdrželi podklady zpracované OUP MHMP. Zásady územního rozvoje (ZUR) se pořizují pro celé území kraje a vydávají se formou opatření obecné povahy podle stavebního řádu. ZUR jsou závazné (nadřazené) pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. ZUR řeší hospodárné uspořádání území kraje, vymezení ploch a koridorů nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití. Zejména určují rozvojové plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšná opatření (VPO). Součástí ZUR je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Radní Mgr. Štěpánek doplnil o informaci, že opatření zohlední i dopady na veřejné zdraví, neboť budou stanoveny limity znečištění závazné pro investiční rozvoj jednotlivých oblastí.

ZV ZHMP bere předložený materiál na vědomí.

ad 4) Připravovaná legislativa MZ, informace o koncepci zdravotnictví HMP

Předsedkyně výboru MUDr. Bartáková omluvila pozvaného hosta – Mgr. Martina Plíška, vrchního ředitele Úseku legislativního a právního MZ ČR, který se jednání výboru v přeloženém termínu nemůže zúčastnit. Téma se proto přesunuje na listopad.

ad 5) Informace o činnosti výboru za 1. pololetí 2007 (info pro ZHMP)

Předsedkyně výboru MUDr. Bartáková seznámila členy výboru se stažením tisku a s tím, že zprávu o činnosti předloží Zastupitelstvu jako roční – v lednu 2008.

ad 6) Koncepce LSPP

Radní Mgr. Pešák stručně seznámil přítomné s předloženou koncepcí lékařské služby první pomoci (LSPP). Základem systému bude centrální dispečink a návštěvní služba realizovaná v rámci samostatného střediska příspěvkové organizace hl. m. Prahy, Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy – územního střediska záchranné služby (ZZS), možnost odborné lékařské konzultace prostřednictvím dispečinku sníží nutnost výjezdů a tím i náklady na službu. Od začátku tvorby nové koncepce se počítalo se zachováním 2 stávajících ordinací stomatologické LSPP, v jejichž sídle by bylo ekonomické i provozování ambulance pro dospělé i ambulance pro děti a dorost.

Při minulém jednání byli členové vyzváni k připomínkování tohoto návrhu,
jediné stanovisko zaslal pan Ambrož.

Navrhl 3 varianty řešení plně hrazené městem a pojišťovnami, nikoliv městskými částmi:

A: 5 míst, ale ne v nemocnicích, vždy se 2 ambulancemi, středové místo i se zubní ambulancí a non-stop lékárnou;

B: 1 místo s ambulancemi (včetně 1 zubní) a non-stop lékárnou a návštěvnický systém u pacientů s možností okamžitého odvozu do zdravotnického zařízení; 1 zubní ambulance

C: 1 místo s ambulancemi (včetně 1 zubní) a non-stop lékárnou a návštěvnický systém u pacientů s možností odvozu do zdravotnického zařízení následně přivolanou sanitkou).

Nyní předkládaná koncepce rámcově odpovídá variantě B kromě rozsahu ordinačních hodin.

Pro původní termín jednání výboru byla zpracována kalkulace a rozeslána členům. Zároveň vznesla ZZS finanční požadavky navíc – na provoz dispečinku. Tím se zvedly kalkulované náklady a bylo tedy projednáváno možné snížení nákladů prostřednictvím omezení ordinační doby, a tím snížení nejvyšší nákladové položky - osobních nákladů.

V následující diskusi JUDr. Ing. Ludvík připomněl nález ústavního soudu – kraje jsou zodpovědné za zajištění i financování LSPP, při poskytování péče nelze odmítnout návštěvu pro nebezpečí nesprávné diagnózy. Plánované nasazení 4 posádek je podhodnocením služby s ohledem na možné potřeby. Navrhuje proto 8 posádek pro dospělé a 4 pro děti, noční hodiny nelze nechat bez služby, není sice statisticky moc případů, ale přesto jsou to v  hl. m. Praze stovky. Dále se domnívá, že nabízená hodinová odměna se nekryje s požadavky lékařů. Za vážný nedostatek považuje i nezajištění stomatologické pohotovosti pro děti, neboť v praxi zubní LSPP lékaři děti ošetřovat moc nechtějí. Doporučuje též ponechat alespoň 2 stanoviště, na každém břehu Vltavy, pro zabránění kolapsu systému.

Mgr. Halová vznesla několik připomínek:

1)    v tisku není nikde termín, který by zajistil spuštění systému k 1. 1. 2008,

2)    je-li úspora po zrušení DNR provozované ZZS cca 14 mil. Kč, proč je další požadavek na 11,5 mil. Kč,

3)    jsou-li již zajištěni lékaři pro včasné zahájení nového systému,

4)    kde je zajištěna záložní ambulance pro případné epidemie.

Ředitel ZZS MUDr. Schwarz vysvětlil, že koncepci zpracoval podle zadání požadavků na snížení nákladů a redukci provozu. Pacienty v nočních hodinách je schopna ošetřovat přímo ZZS, již dnes zabezpečuje péči o pacienty z oblastí zrušených LSPP. Systém je potřeba spustit a po určité době vyhodnotit a upravit. Očekává se pokles požadavků na 1/3. Stomatologická péče je zajištěna, 1 ordinace v centru splňuje právní požadavek. Otázkou je hrazení stomatologické péče o děti ve FNM.

ZZS má již kontakty na praktické lékaře pro uvažovanou službu.

Radní Mgr. Pešák doplnil, že uvažování o dopadu regulačních poplatků na poptávku po službě LSPP je čistě spekulativní. Od začátku prosazoval pevné ambulance jako součást systému, neboť jejich fungování umožní odkazovat po telefonické konzultaci pacienty k ošetření do konkrétní ordinace. Nelze též podléhat tlaku jednotlivých lékařů, že ve zkrácené ordinační době se sloužit nevyplatí, podle odborného stanoviska Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP stačí LSPP do 22 hodin („ … statisticky prokazatelně je po 22 hodině minimální počet ošetření a neodkladné stavy jsou v této době plně indikovány pro ZZS …“). O počtech stomatologických intervencí u dětí v rámci FNM nejsou k dispozici údaje, neboť dětská pohotovost kliniky není zařazena do současného systému sledovaného MHMP. V době epidemií lze navýšit počet lékařů, v záloze jsou i ordinace praktických lékařů ve Studentském zdravotním ústavu Praha, kde je již nyní zabezpečena žurnální služba praktického lékaře pro dospělé každý všední den od 15.30 do 18.30 hodin.

Náměstek primátora Mgr. Blažek doplnil, že Praha jako poslední kraj provozovala DNR prostřednictvím ZZS, ZZS je trvale podfinancována, propad dotuje hl. m. Praha, s novými pravidly Zákoníku práce nastal i problém se zabezpečením služeb. Ušetřené peníze za zrušenou DNR budou použity pro vlastní ZZS.

MUDr. Boris Šťastný doplnil, že zabezpečení služby LSPP nebylo dosud koncepční. Ministerstvo zdravotnictví připravuje zákon o ZZS, v němž bude jako součást poskytování péče zahrnuta i LSPP, a o zdravotnických zařízeních. Poskytováním této zdravotní péče v rámci ZZS se zlepší identifikace problému a řešení vzniklého stavu. Protože většina MČ stávající LSPP (8 plně provozovaných, 3 redukovaně) nezruší, doporučuje jejich provázání prostřednictvím dispečinku s koncepčně řízeným systémem hl. m. Prahy. Ministerstvo též zvažuje doporučení pro péči praktických lékařů o registrované pacienty v rozsahu 07 – 19 hodin.

Radní Mgr. Štěpánek doporučuje rozšířit ordinační hodiny služby do 06 hodin ráno, neboť je rezerva v rozpočtu.

Pan Žďárský zrekapituloval jednotlivé kroky jednání o nové koncepci LSPP a navrhl provoz systému do 06 hodin ráno.

Radní Janeček navrhl, zda by nebylo lépe nejprve redukovat a pak případně znovu rozšířit. Další možností by bylo zřídit stanice LSPP při fakultních nemocnicích.

Radní Mgr. Pešák doplňuje, že v systému se počítá i se zdravotní péčí nemocnic v rámci ústavní pohotovostní služby.

Mgr. Halová se domnívá, že prioritou by mělo být dokonalé fungování ZZS, nelze ji tedy zatížit provozem LSPP.

Usnesení:

Zdravotní výbor ZHMP schvaluje tisk 3631 "Návrh zajištění lékařské služby první pomoci na území hlavního města Prahy v součinnosti se Zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy - územním střediskem záchranné služby a Městskou částí Praha 1 od 1. 1. 2008" a doporučuje radnímu Pešákovi předložit Radě HMP s tím, že po dobu zkušební provozní lhůty - rok 2008 - se prodlužuje ordinační doba systému do 06,00 ve všedních dnech a nepřetržitě ve volných dnech. Systém bude průběžně vyhodnocován a operativně přizpůsobován požadavkům terénu.

Hlasování v 18.05 hod., přítomno 10 členů, pro hlasovalo 7 členů, proti 2, zdržel se 1 člen

ad 7) Rozpočet

Radní Mgr. Pešák informoval o stavu rozpočtu po 2. čtení.

MUDr. Kouba se dotázal, zda jsou již v rozpočtu zohledněny požadavky na financování nového systému LSPP.

Radní Mgr. Pešák vysvětlil, že další úpravy rozpočtu jsou možné, z plánovaných investic vypadla nová budova pro ZZS, nelze totiž zbylé investice čerpat z evropských fondů.

Studentský zdravotní ústav Praha požadoval investici pro pořízení RTG přístroje, kterou nelze uspokojit.

Mgr. Halová se zajímala o stádium jednání o převod budovy SZÚ do majetku města, minulé Zastupitelstvo nesouhlasilo s předloženým odhadem a jednání se zastavilo.

Radní Mgr. Pešák vysvětlil, že je stále v jednání možnost bezúplatného převodu.

Usnesení:

Zdravotní výbor ZHMP bere na vědomí předložený rozpočet (stav po 2. čtení).

Hlasování v 18.15 hod., přítomno 6 členů, pro hlasovalo 6 členů

ad 8) Grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2008, návrh hodnotitelů
    a výše odměny

Radní Mgr. Pešák informoval přítomné o návrhu 6 hodnotitelů – odborníků pro hodnocení projektů v grantovém řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2008. Hodnotitelé byli vybráni tak, aby nebylo pochyb o jejich nezaujatosti.

Pracovnice odboru SOC MHMP MUDr. Weberová zodpověděla otázku MUDr. Kouby o zabezpečení nepodjatosti zaměstnanců CODUM, s.r.o., tak, že při obsazování komisí musí být vyloučen střet zájmů a osobní zainteresovanost na posuzované žádosti. Členové komise podepisují čestné prohlášení o mlčenlivosti a nepodjatosti. Při obsazování komisí je kladen důraz na odbornou způsobilost kandidátů. Složení komisí musí zaručovat, že bude zachována nezávislost členů komise i jejich anonymita.

Usnesení:

Zdravotní výbor ZHMP schvaluje navržené odborné hodnotitele pro grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2008 ve složení PhDr. Václav Filec, PhDr. Ludmila Vostřáková, MUDr. Eva Vlková, Václava Malá, MUDr. Michal Jaroš, MUDr. Jiří Med a návrh finanční odměny za hodnocení projektu jednomu hodnotiteli 500 Kč.

Hlasování v 18.18 hod., přítomno 9 členů, pro hlasovalo 9 členů

ad 9) Různé

Radní Mgr. Pešák pozval přítomné na konferenci k problematice reformy zdravotnictví ČR „Zdravotní reforma a legislativní plán MZ ČR“, která se uskuteční 22. 10. 2007 od 14 hodin v budově Nové radnice. Konference se zúčastní zástupci MZ ČR, Poslanecké sněmovny PČR a za hlavní město Prahu primátor MUDr. P. Bém.

 

Jednání bylo ukončeno v 18.20 hodin.

 

 

 

       

    MUDr. Michaela Bartáková

předsedkyně ZV ZHMP

 

 

 

 

    ..................     ................

    Miloslav Mihálik    Ing. Ilona Matulová

   člen ZV ZHMP    tajemnice ZV ZHMP