Přítomni: Alena Samková, Ing. Arch. Jan Winkler, RNDr. Lubomír Habrnál, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Zbyněk Richter, Ing. Petr Valenta, RNDr. Miloš Gregar

Omluveni: MUDr. Pavel Bém,  Daniel Hodek, Ing. Eva Tylová

Hosté: Ing. Jitka Cvetlerová

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Územně analytické podklady pro kraj Hlavní město Praha ( prezentace Ing. J. Cvetlerové)

 

3) Životní cyklus odpadu

 

4) Informace o činnosti Výboru životního prostředí za rok 2007

 

5) Různé

 

 

 

 

 

Jednání výboru zahájil a řídil pan Zbyněk Richter, který byl paní předsedkyní Samkovou pověřen k zahájení a vedení úvodu výboru. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany členů výboru žádná připomínka.

 

RNDr. Lubomír Habrnál vystoupil s návrhem na změnu pořadí projednávaných bodů tak, aby body programu číslo 3 a 4 byly projednávány v úvodu jednání. Tento návrh byl výborem přijat.

 

Ad 1)

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen RNDr. Lubomír Habrnál.

 

Ad  4)

V 2. bodu jednání byl po změně pořadí bodů programu výborem projednán materiál „Informace o činnosti Výboru životního prostředí za rok 2007“. K tomuto předloženému materiálu nebyla uplatněna žádná připomínka a byl doporučen k předložení zastupitelstvu HMP v sekci „Informace do zastupitelstva“.

 

Výbor přijal k tomuto bodu následující usnesení:

 

Výbor ŽP ZHMP bere na vědomí Informaci o činnosti výboru životního prostředí zastupitelstva hlavního města Prahy za rok 2007

 

Hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželo se 0

 

Toto usnesení bylo VŽP ZHMP přijato.

 

Ad 3)

V tomto bodě jednání požádal pan Richter tajemníka výboru Ing. Arch. Jana Winklera a Ing. Annu Vojtěchovou o úvodní slovo a prezentaci problematiky zpětného sběru, třídění a recyklace komunálního odpadu v hl. m. Praze.

 

Po krátkém úvodu seznámila Ing. Vojtěchová podrobně členy výboru s celým životním cyklem a zpracováním jednotlivých složek komunálního odpadu v Praze. Součástí prezentace byly i náklady z rozpočtu  hl. m. Prahy na systém sběru tohoto odpadu. Náklady na celý chod systému jsou snižovány částkou 90 mil. Kč ročně od firmy EKO-KOM, jako odměnou za využívání systému tříděného sběru.

 

Následně výbor přijal k tomuto bodu toto usnesení:

 

Výbor ŽP ZHMP bere na vědomí informace předložené v rámci bodu 3 „Životní cyklus odpadu“

 

Hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželo se 0

 

Toto usnesení bylo VŽP ZHMP přijato.

 

Ad  2)

V rámci tohoto bodu jednání vyzvala předsedkyně Samková Ing. Cvetlerovou, aby členům výboru představila dokumentÚzemně analytické podklady pro kraj Hlavní město Praha“.

Ing. Cvetlerová v úvodu uvedla, že tento dokument slouží jako podklad pro politiku územního rozvoje a územně plánovacích podkladů a následně pro rozhodování v území. Dokumentuje současný stav a vývoj v území, zjišťuje hodnoty v území a omezuje změny v území z důvodu ochrany veřejného zájmu. Dále tento dokument obsahuje zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určuje problémy v území, které jsou následně řešeny v územně plánovacích podkladech a dokumentacích.

 

Provádí se ve dvou vrstvách.

I. Územně analytické podklady pro kraj (měřítko 1. 100 000)

 

II. Územně analytické podklady pro město

 

Následně se ujal slova Mgr. Čtyřoký, který podrobně seznámil členy výboru se způsobem vypracování tohoto dokumentu.

V závěru svého vystoupení dodal, že tento dokument neprochází veřejným projednáním a jeho konečné znění schvaluje pouze zastupitelstvo ZHMP.

 

V diskusi vystoupil nejprve RNDr. Lubomír Habrnál, s otázkou na souvislost  mezi těmito podklady pro město Prahu a Středočeský kraj.

 

RNDr. Miloš Gregar vznesl dotaz na řešení zeleného pásu v tomto dokumentu a jeho návaznosti na Středočeský kraj.

Další dotaz směřoval na problematiku intenzivního zemědělského hospodaření na území Hl. m. Prahy a v kontaktních územích se Středočeským krajem.

 

Ing. Cvetlerová odpověděla na první dotaz s tím, že návaznost územních podkladů na Středočeský kraj a problematika intenzivního zemědělského hospodaření  je řešena v již vytvořeném dokumentu „Zásady územního rozvoje“.

Dále připomenula, že dokument Územně analytické podklady obsahuje převážně údaje. V Územně analytických podkladech jsou vazby území Středočeského kraje řešeny, protože právě údaje ze kterých zpracování obou dokumentů vychází jsou od stejného poskytovatele.

Je snaha se dohodnout na požadavcích Prahy, přičemž je zřejmé, že nastanou sporné momenty v některých oblastech územních dokumentů, které se budou muset vyřešit na úrovni Primátora Hl. m. Prahy a Hejtmana Středočeského kraje.

Odpověděla, že všechny problémy vzešlé z tohoto dokumentu (Územně analytické podklady) budou řešeny v Zásadách územního rozvoje. To bude také procházet i veřejným projednáváním a připomínkováním.

 

V závěru projednávání tohoto bodu obdrželi přítomní členové tento dokument „Územně analytické podklady pro kraj Hlavní město Praha“ v elektronické podobě na CD. V diskusi se členové výboru dohodli na opakovaném projednání tohoto bodu na příštím zasedání VŽP ZHMP.

 

 

Ad  5)

V bodu Různé oznámila paní předsedkyně termín dalšího zasedání výboru VŽP, který se uskuteční 16.1.2008 od 9 hodin opět v místnosti Nová Rada. Dále vyzvala členy výboru k zasílání námětů pro jednání výboru ŽP v 1.pololetí roku 2008.

 

 

Po uzavření posledního bodu ukončila paní Samková i jednání výboru a poděkovala přítomným za účast.


 

 

 

Alena Samková

předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

Ing. arch. Jan Winkler

tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

 

RNDr. Lubomír Habrnál

člen výboru ŽP ZHMP