Přítomni: Alena Samková, Ing. Eva Tylová, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, Ing. Arch. Jan Winkler, RNDr. Lubomír Habrnál, Ing. Petr Valenta, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Zbyněk Richter

Omluveni: RNDr. Miloš Gregar,  MUDr. Pavel Bém

Hosté: Mgr. Petr Štěpánek, Ing. Václava Čermáková (OOP), Ing. Dan Frantík (OOP), Mgr. Tomáš Müller (OOP)

 

Program jednání výboru:

 

1. Zahájení a představení členů výboru

 

2. Rozpočet odboru ochrany prostředí (OOP) na rok 2007

 

3. Diskuse

 

 

 

Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková.

Ověřením zápisu byla pověřena paní místopředsedkyně výboru Ing. Eva Tylová.

 

Přítomní členové výboru hlasováním schválili navržený program jednání.

 

Ad 1,

V úvodu jednání se postupně představili všichni členové výboru ŽP a ve zkratce uvedli části svého profesního životopisu související s prací v oblasti  životního prostředí.

Mimo členů výboru se představil také pan radní Mgr. Petr Štěpánek, který bude stálým hostem jednání výboru ŽP ZHMP.

 

Ad  2,

Tajemník výboru Ing. arch. Jan Winkler představil hosty jednání, kterými byli pracovníci OOP MHMP. Jmenovitě Mgr. Tomáš Müller (vedoucí oddělení provozního a ekonomického), Ing. Dan Frantík (vedoucí oddělení městských organizací) a Ing. Václava Čermáková ( správa zahrad a parků). Vyzval následně Mgr. Müllera, aby podrobněji seznámil členy výboru s jednotlivými kapitolami schváleného rozpočtu OOP na rok 2007. Vedoucí ekonomického oddělení pak postupně seznámil s jednotlivými položkami (v materiálu označeno paragrafy) jak v oblasti běžných, tak i kapitálových výdajů rozpočtu.

 

Po tomto shrnujícím přehledu vyzvala paní předsedkyně zúčastněné zastupitele k jakýmkoliv připomínkám k jednotlivým bodům výdajové stránky rozpočtu.

RNDr. Habrnál vznesl připomínku týkající se nejasné částky, kterou město obdrží v průběhu roku od společnosti Ekokom a uvedl pochybnosti o následném účelném vynaložení těchto specifických příjmových prostředků. Přítomní pracovníci OOP ujistili pana Habrnála, že se jedná o účelové příjmy, které jsou opět vynakládány na odpadové hospodářství.

 

Ing. Tylová upozornila na vysoké položky za nakládání s komunálním odpadem. Občané platí za svoz a odstranění směsného komunálního odpadu, který odloží do své sběrné nádoby přímo svozové společnosti. Tříděný sběr je financován z položky 3727 Prevence vzniku odpadů a to ve výši 225 810 tis. Kč. Není tedy zřejmé, jaké náklady obsahují položky 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů ve výši 455 551,7 tis. Kč a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ve výši 327 249,20 tis. Kč. Ing. Eva Tylová požádala o rozbor nákladů v těchto dvou položkách, což jí bylo na příští jednání výboru Ing. Winklerem přislíbeno. Další zastupitelé vyjádřili přání, aby OOP připravil rozbor potřeb a plánovaných investic v oblasti nakládání s odpady, což jim bylo též přislíbeno.

Dále požádala o podrobnější rozpis položek u schváleného rozpočtu OOP v části běžných výdajů v bodu 3713 a 3719, které se týkají opatření na ochranu ovzduší.

 

Ad 3,

V diskusi paní předsedkyně vyzvala k připomínkám k navrženým termínům jednání výboru ŽP MHMP v 1. pololetí 2007. V tomto bodě se nedošlo ke shodě. Tento bod byl přeřazen na program příštího jednání výboru.

 

Paní Samková v závěru vyzvala členy VŽP, aby své návrhy do plánu činnosti výboru zasílali elektronickou poštou tajemníkovi výboru. Po sumarizaci návrhů bude sestaven plán práce. Lze je však také uvést při jednání výboru, kdy budou automaticky zařazeny do zápisu z jednání.

 

 

Příspěvky do plánu programu

 

RNDr. Lubomír Habrnál

· Průběžné informování o vývoji a nových skutečnostech týkajících se plánované výstavby čistírny odpadních vod

· Vytvoření společného podniku botanické a zoologické zahrady - zařazení do programu jednání

 

Ing. Eva Tylová

· Rekreační oblast Radotín

 

 

 

 

 

Alena Samková

předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

Ing. arch. Jan Winkler

tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

Ing. Eva Tylová

místopředsedkyně výboru ŽP ZHMP