Přítomni: Alena Samková, Ing. Arch. Jan Winkler, RNDr. Lubomír Habrnál, Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Zbyněk Richter, Ing. Petr Valenta, RNDr. Miloš Gregar, Ing. Eva Tylová

Omluveni: MUDr. Pavel Bém,  Daniel Hodek

Hosté: Ing. Jitka Cvetlerová, Ing. Arch. Karel Ondroušek

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

Program jednání výboru

 

1) Úvod a schválení ověřovatele zápisu

 

2) Územně analytické podklady - pro ZUR - host ing. Jitka Cvetlerová, ředitelka OUP MHMP

 

3) Rekonstrukce parku Na Cibulce (prezentace)

 

4) Návrh plánu činnosti VŽP na 1. pololetí 2008

 

5) Různé

 


 

Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany členů výboru žádná připomínka.

 

Ad 1)

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen Ing. Petr Valenta.

 

Ad  2)

V tomto bodu jednání vyzvala předsedkyně Samková Ing. Cvetlerovou, aby krátce zopakovala základní informace a význam dokumentuÚzemně analytické podklady pro kraj Hlavní město Praha“.

Ing. Cvetlerová zopakovala, že tento dokument slouží jako podklad pro politiku územního rozvoje a územně plánovacích podkladů a následně pro rozhodování v území. Dokumentuje současný stav a vývoj v území, zjišťuje hodnoty v území a omezuje změny v území z důvodu ochrany veřejného zájmu. Dále tento dokument obsahuje zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určuje problémy v území, které jsou následně řešeny v územně plánovacích podkladech a dokumentacích.

Slouží především jako podklad pro zpracování Zásad územního rozvoje.

 

Provádí se ve dvou vrstvách.

I. Územně analytické podklady pro kraj (měřítko 1. 100 000)

 

II. Územně analytické podklady pro město

 

Tento souhrn všech znalostí o území se obnovuje každé 2 roky a předkládá se zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení.

V diskusi požádal o možnost vystoupení host  Ing. Kovařík. Poté, kdy mu bylo uděleno slovo, vyjádřil nespokojenost s se stavem dokumentu v části analyzující charakter využití území. V ÚAP by viděl jako zásadní definovat oblasti, kde se mění charakter oblasti, tzn. kde dochází ke změně charakteru bydlení, zástavby a života.

Mgr. Čtyřoký v odpovědi uvedl, že tyto připomínky mohou být doplněny přímo do závěrečné kapitoly dokumentu ÚAP.

Ing. Cvetlerová poukázala na to, že Praha zbytečně zpracovává dva územní podklady. Připomínky shromážděné od jednotlivých výborů ZHMP předloží Radě hl.m. Prahy a poté obce při zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy mohou zaujmout k tomuto dokumentu svá stanoviska.

 

Radní Mgr. Štěpánek vznesl dotaz, jakým způsobem se při zpracování ÚAP vycházelo ze schváleného Strategického pánu. V dalším dotazu poukázal na chybějící projednání ÚAP se starosty jednotlivých MČ.

Mgr. Čtyřoký uvedl, že metodicky i obsahově vznikají oba dokumenty po jedné linii. 

Na druhý dotaz odpověděla Ing. Cvetlerová, která uvedla, že URM konzultovala možnost projednání ÚAP v radě obcí s ministerstvem pro místní rozvoj. Ze stanoviska MMR vyplynulo, že Praha Radu obcí nemá a proto má URM předložit dokument rovnou do Zastupitelstva hl. m. Prahy.

 

RNDr. Habrnál vznesl připomínku, jakým způsobem se rozhoduje o změnách a úpravách ÚP, kdy na ukázce konkrétního případu došlo k zásadní změně v malé městské části proti jednomyslné vůli zastupitelstva této MČ. V tomto případě se jedná o změnu ÚP ve velikosti a rozsahu zástavby.  Jaké budou kompetence jednotlivých orgánů v územním řízení.

Ing. Cvetlerová uvedla, že toto nebylo pravděpodobně provedeno změnou ÚP, ale úpravou směrné části ÚP, to znamená tzv. „navýšením koeficientu zastavěnosti“. V případě, kdy URM obdrží požadavek od stavebníka, obešle dle charakteru návrhu příslušné účastníky řízení  Na základě vyjádření těchto orgánů je vydáno buď souhlasné nebo nesouhlasné rozhodnutí. V případě, že je některé stanovisko nesouhlasné zasedá k tomuto gremiální porada, na které se rozhodne jestli bude úprava povolena nebo ne. Stavební zákon toto dodnes ukládá do plné kompetence pořizovatele. Do budoucna budou v ÚP jen tzv. závazné věci, tzn. že všechny další požadavky budou probíhat „změnami ÚP“.

 

RNDr. Gregar navrhl možnost projednání ÚAP v institutu „sněmu starostů“ jednotlivých MČ.

 

Ing. Tylová vyjádřila nespokojenost se způsobem schvalování úprav, kdy přes odpor zastupitelstva obce dochází ke změně na základě úpravy „ koeficientu zastavěnosti území“. Zpracovatelem by mělo být bráno v úvahu stanovisko zastupitelstva MČ.

 

 

 

Výbor přijal k tomuto bodu následující usnesení:

 

VŽP ZHMP bere na vědomí předložený dokument „Územně analytické podklady pro kraj Hlavní město Praha“.

 

Hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdrželo se 0

 

Toto usnesení bylo VŽP ZHMP přijato.

 

 

Ad 3)

Ve třetím bodě jednání požádal pan tajemník výboru Ing. arch. Jan Winkler Ing. architekta Karla Ondrouška o prezentaci problematiky rekonstrukce a obnovy parku „Cibulka“. Ing. Ondroušek seznámil členy se základními informacemi a daty. Mimo jiné uvedl, že se jedná o významný přírodní prvek v těsném sousedství centra města s plochou převyšující 25 ha, z nichž více jak 90% dnes tvoří lesní porosty s různými typy přírodních biotopů od dubo-habrových společenstev až po potoční olšiny. V další části se zaměřil na specifické problémy v tomto území a informoval o budoucí zamýšlené úpravě a údržbě parku.

 

Uvedl, že před plánovanou rekonstrukcí byl zadán a vypracován biologický průzkum lokality, ze kterého vyplynuly často velice vzácné fenomény v tomto území. Dále byla zadána studie o navrácení území do podoby romantického parku.

Toto řešení, které by vyžadovalo značnou redukci lesního porostu, se setkalo s negativní odezvou hlavně u veřejnosti a u některých organizací.

 

V parku jsou tedy realizovány následující konečné úpravy:

  • Rekonstrukce historické podoby byly tedy realizovány pouze na jedné ploše (obnova historického sadu)
  • Těžební zásahy v lesních porostech jsou omezené na minimum (hlavně v nepůvodních dřevinách – červený dub, akát, atp..)
  • Zásahy v porostech budou rozloženy do 10 – 15 let
  • Stavební zásahy – rekonstrukce romantických parkových staveb, rekonstrukce sochařské výzdoby parku
  • Po dohodě se soukromým majitelem – možnost vykoupení stávajícího objektu bývalé usedlosti a její využití např. jako středisko ekologické výchovy v této oblasti (v rámci sítě pražských SEV)

Finanční náročnost celého projektu je vyčíslena na 50-60 mil. Kč na období následujících 10 let.

 

V diskusi k tomuto tématu vystoupily postupně Ing. Tylová, která zdůraznila změnu významu souvislé zeleně oproti 19.století. Vyzdvihla zachycení znečišťujících a zdraví poškozujících látek v ovzduší, tvorbu příznivějšího mikroklimatu v oblasti a rekreační potenciál. Z těchto důvodů se vyslovuje k ponechání souvislejší rozlohy porostů.

Zbyněk Richter zdůraznil nutnost kontaktu s veřejností a osvětu při rekonstrukci i provozu parku.

Ing. Pázler se vyslovil pro jednání s majiteli přilehlého bývalého vojenského prostoru o jeho odkoupení.

RNDr. Habrnál upozornil na velice významnou možnost rekonstrukce historických památek (sochy, objekty) formou firemního sponzoringu. Jedná se o osvědčený způsob jak rychle a efektivně zlepšit stav této výzdoby. Dále požádal o předložení koncepčního materiálu týkajícího se pražských lesů a parků s časovým vymezením zásahů a prioritních investic.

 

Výbor přijal tato usnesení:

 

I. Výbor ŽP ZHMP bere na vědomí informace předložené v rámci bodu 3 „Rekonstrukce parku Na Cibulce“. Žádá OOP MHMP aby vešel do jednání s vlastníkem přilehlého bývalého vojenského prostoru a do jednání se soukromým majitelem usedlosti v prostorách parku.

 

Hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdrželo se 0

 

Toto usnesení bylo VŽP ZHMP přijato.

 

 

II. Výbor ŽP ZHMP žádá radního Mgr. Petra Štěpánka o předložení koncepčního materiálu s informacemi o připravovaných projektech a investicích v oblasti pražských parků a lesů, včetně časového harmonogramu a prioritních investic.

 

Pro 8

Proti 0

Zdrželo se 0

 

Toto usnesení bylo VŽP ZHMP přijato.

 

 

Ad  4)

V bodu Plán práce navrhl RNDr. Habrnál zařadit opět téma Centrální čistírna odpadních vod.

Z diskuse vyplynul harmonogram projednání doplněných bodů plánu práce v tomto pořadí:

  • Únor – problematika velkokapacitních kontejnerů
  • Březen - Centrální čistírna odpadních vod

 

Ad  5)

V bodu Různé oznámila paní předsedkyně termín dalšího zasedání výboru VŽP, který se uskuteční 13.2.2008 od 9 hodin opět v místnosti Nová Rada.

RNDr. Habrnál informoval o průběhu grantového řízení a o jednání Grantové komise hl. m. Prahy.

 

Po uzavření posledního bodu ukončila paní Samková i jednání výboru a poděkovala přítomným za účast.


 

 

 

 

Alena Samková

předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

Ing. arch. Jan Winkler

tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

Ing. Petr Valenta

člen výboru ŽP ZHMP