Přítomni: Alena Samková, Ing. Eva Tylová, Ing. Arch. Jan Winkler, RNDr. Miloš Gregar,

Ing. Viktor Pázler, Antonín Ptáček, Ing. Petr Valenta, Daniel Hodek, Zbyněk Richter

Omluveni: MUDr. Pavel Bém, RNDr. Lubomír Habrnál

Hosté: Mgr. Petr Štěpánek, Ing. Miroslav Paděvět, Ing. Ludvík Šajtar

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

    Program jednání výboru

 

1)    Úvod a schválení ověřovatele zápisu

2)    Plán práce VŽP na I. pololetí 2009

3)    Informace o průběhu stavby tunelu „Blanka“ ve Stromovce

4)    Různé

 

 

 


Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K minulému zápisu nebyla vznesena ze strany  členů výboru žádná připomínka.

 

Ad 1)

 

Ověřením zápisu byl pověřen a hlasováním schválen Ing.Viktor Pázler.

 

Ad 2)

 

Předsedkyně výboru ŽP zahájila 2. bod jednání, jímž byl Plán práce VŽP na I. pololetí 2009 a požádala o zapracování připomínek od pana Ing.Pázlera. Plán práce byl tedy rozšířen v měsíci dubnu specifikací bodu zeleň ve městě o vandalismus a úklid lesů V měsíci květnu byl pak bod Pořizování nového územního plánu rozšířen o bod – Klánovický les.

 

Výbor přijal k tomuto bodu následující usnesení: 

 

VŽP ZHMP schválil Plán práce VŽP ZHMP na I. pololetí roku 2009.

 

Hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželo se 0

 

Ad 3)

 

V tomto bodu jednání, předala paní předsedkyně slovo zástupcům společností SATRA s.r.o. panu řediteli Ing. Ludvíku Šajtarovi, koordinátoru staveb městského okruhu severozápadní části – Tunelového komplexu Blanka a panu Ing. Miroslavu Padevětovi ze společnosti Metrostav a.s., specielně odpovědnému za ražené objekty

Slova se ujal pan ředitel Šajtar a seznámil členy výboru se dvěma zásadními body stavby tunelového komplexu Blanka.

 

V té první seznámil členy výboru se stavem realizace celého tunelového komplexu ke dnešnímu dni a v druhé části představil předpokládané realizace v roce letošním.

 

Poté se ujal slova Ing. Padevět a vysvětlil členům věci týkající se specielně ražených objektů tzn. i prací, které se provádějí v současné době v parku  Stromovka.

Zdůraznil, že se od druhého propadu parku 12.10.2008 se v parku nepokračuje v ražení díky vyšetřování Policie ČR a Obvodního báňského úřadu. Dne 9.ledna 2009 obdrželi rozhodnutí od Obvodního báňského úřadu v Kladně, který udělil 12 podmínek pro obnovení ražby. Nakonec se pan Padevět zmínil, že předpokládá, že rozhodnutí báňského úřadu by měli být schopni splnit do týdne až 10 dnů.

 

V diskusi k tomuto tématu požádal jako první o slovo pan Ptáček, který spíše apeloval na oba zástupce s tím, že doufá, že mimo to, že bude park vrácen do původní podoby dá Metrostav ještě něco navíc. Nato mu bylo odpovězeno, že to už bude na dohodě s odborem OOP Hl.m.Prahy a vzhledem i k současné opravě Šlechtovy restaurace je možné jako jedna z možností vyrovnání i  následné mediální vylepšení obrazu zhotovitele i stavby jako takové.

 

K dotazu Ing. Pázlera ohledně možnosti použití metody zmrazování a dopadu na vegetaci parku bylo odpovězeno, že bude postupováno předně metodou tryskové injektáže.  Pokud by nestačila, bude prověřeno doplnění o chemickou injektáž, zde je však nebezpečí dopadu na spodní vody. Metoda zmrazování je krajní variantou, v ČR nebyla dosud použita.

 

Dále se slova ujal pan RNDr.Gregar se žádostí o seznámení s 12 podmínkami z rozhodnutí OBÚ v Kladně.

 

Podmínky jsou:

 

·    Při další ražbě učinit včas všechna preventivní opatření, které vyloučí ohrožení ražeb tunelu a ohrožení obecně chráněného zájmu.

 

·    Před obnovením ražeb musí být zajištěno nové posouzení a aktualizována projektová dokumentace., tak aby se zamezilo opakovanému vzniku obdobné mimořádné události

 

·    Na základě této aktualizované projektové dokumentace, musí být vypracován doplněk technologického postupu pro další ražby

 

·    S touto aktualizovanou dokumentací musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci na stavbě.

 

·    Musí být zajištěno zpevnění hornin v nadloží ražby tunelů a to od místa propadu až do (jednotlivé tunely a jejich staničení) včetně příslušných měření kvality provedeného zpevnění

 

·    V případě nouzových zálivů. Tyto opatření musí být s minimálním přesahem o ½ šířky nouzového zálivu, zpevnění musí být provedeno v celé délce zálivu a také v úseku 6metrů před začátkem a 6metrů po ukončení zálivu.

 

·    Jaká má být ochrana na povrchu – tzn. Nad každou čelbou ražby tunelu po dobu ražeb, ohradit minimálně 30 metrů na každou stranu od osy tunelu a 30 metrů před a za čelbou. Označit osoby kontrolující dodržování zákazu vstupu nepovoleným osobám a způsob provádění kontrol.

 

·    Do této nové aktualizované dokumentace se mají zapracovat připomínky ze dvou nezávislých odborných posudků

 

·    O zajištění bodů 1 – 8 písemně informovat OBÚ v Kladně do 2 týdnů po nabití právní moci tohoto rozhodnutí.

 

·    Neprodleně informovat OBÚ v Kladně o všech okolnostech, které by znemožnily dodržet jeden z výše uvedených bodů.

 

·    Nezbytná výše uvedená opatření budou plněna po dobu, kdy nadloží bez kvarteru nebude dosahovat minimálně dvojnásobku současného nadloží – určuje rozsah prací.

 

·    Po dobu stavby budou denně prováděny kontroly projektantem a geologem, kteří budou hodnotit aktuální změny geologických podmínek a provádět potřebné změny v projektové dokumentaci a o všech změnách budou informovat závodního.

 

·    Závěr – bez splnění těchto 12 bodů neleze znovu zahájit ražbu tunelu.

 

 

Ad 4)

 

Do bodu různé si pan Radní Štěpánek připravil pro ostatní členy výboru prezentaci  Akčního plánu EVVO 2009-2010 vycházejícího z Krajské koncepce a navazujícího na předešlé akční plány.

 

Pan radní představil jednotlivé body plánu a omluvil se za pozdní dodání podkladů na prostudování členům rady. Paní předsedkyně poprosila o ponechání času na prostudování.

Výbor byl seznámen a dohodl se, že veškeré případné připomínky k akčnímu plánu budou do 27.1.2009 zaslány v elektronické formě panu řediteli OOP MHMP Ing. arch. Winklerovi.

 

Po uzavření posledního bodu ukončila paní Samková i jednání výboru a poděkovala přítomným za účast

 

 

 

 


        Alena Samková

    Předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

        Ing.arch. Jan Winkler

    Tajemník výboru ŽP ZHMP

 

                        Ing. Viktor Pázler

     Člen výboru ŽP ZHMP