Přítomni: Alena Samková, Antonín Ptáček,  Zbyněk Richter,

RNDr. Miloš Gregar, Ing. Petr Valenta, Ing. Viktor Pázler, RNDr. Lubomír Habrnál,

Ing. Eva Tylová,

Omluveni: Ing. Arch. Jan Winkler, Daniel Hodek, MUDr. Pavel Bém

Hosté: Ing. Dan Frantík,

Veřejnost: viz prezenční listina, která je připojena k originálu zápisu

 

 

    Program jednání výboru

 

1)   Informace o činnosti výboru životního prostředí ZHMP za rok 2009   

 

2)   Výsadba nových pražských lesů (zejména v letech 2006-2009)

 

3)    MČ Praha 12 – ÚS Belárie

 

4)   Různé

 

 

 

 

 


Jednání výboru zahájila a řídila paní Alena Samková. K zápisu z 10. jednání vžp nebyla vznesena ze strany  členů výboru žádná připomínka.

 

 

Ad 1)

 

Ověřením zápisu byl pověřen pan RNDr. Lubomír Habrnál

 

Ad 2)

 

Výboru byla předložena Zpráva o činnosti výboru životního prostředí ZHMP za rok 2009. Ke zprávě nebyly žádné připomínky.

 

Výbor žp ZHMP přijal k tomuto bodu následující usnesení:

 

Výbor životního prostředí schvaluje Zprávu o činnosti výboru životního prostředí ZHMP za rok 2009. Tato zpráva bude předložena na příštím ZHMP.

 

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

 

Ad 3)

 

Paní předsedkyně Alena Samková přivítala hosty a předala slovo panu Ing. Danu Frantíkovi, který přišel členům výboru představit prezentaci na téma - Výsadba nových pražských lesů (zejména v letech 2006-2009).

 

Ve své prezentaci členy výboru informoval o tom, že podle aktuálních údajů Katastru nemovitostí má Hl.m.Praha více než 5021ha lesa. Zdůraznil , že v majetku Hl.m.Prahy je přibližně 53%, zhruba 1/3 spadá pod Lesy ČR a zbytek patří soukromým vlastníkům.

 

V prezentaci mimo jiné promluvil jak o historii zalesňování tak i  o současném stavu. Na jednotlivých mapách potom členům ukázal jak se původně téměř nezalesněné Hl.m.Praha postupně zalesňovalo.  Ve stručnosti potom promluvil i o změnách vlastnictví po roce 1989, kdy došlo k tomu, že se pozemky, které byly dřív zestátněny a mělo je k užívání Hl.m.Praha, vrátily restituentům.

 

Další významnou změnou o které promluvil jsou i výkupy lesních pozemků. Do dnešního dne bylo vykoupeno 209 ha. Z toho asi nejvýznamnější a největší je Miličovský les(komplex 80ha lesa).

 

Poté promluvil o základních problémech a případných limitech. Těmi nejdůležitějšími faktory, které ovlivňují možnost výsadeb v Hl.m. Praze jsou jednak vlastnické stavy, ale také územní plán. Mezi další limity patří například i vedení inženýrských sítí, ale i výběr dřevin či omezení z hlediska zákona č.114.

 

Jako další bod presentace představil členům výboru 2 největší akce výsadeb v Hl.m.Praze. za poslední 4 roky.Jako první zmínil Lesopark Vinice(34 ha) a Lesopark Letňany(36 ha).

 

Nakonec členům představil letošní plány výsadeb na které už má Hl.m.Praha vydaná územní rozhodnutí.

 

  1. Les okolo Hrnčířských luk (cca 15ha)
  2. Rozšíření lesa na Čihadlech (území jižně od Černého mostu cca 3 ha)
  3. Les v Satalicích  - letošní asi největší akce
  4. Lesy Hloubětínské Bažantice
  5. Benice – zalesnění a revitalizace starého sadu

 

Celkově  vychází na letošek na zalesňováni cca 30 ha. Všechny plány už jsou připravené a čeká se v podstatě jen až roztaje sníh. Takže nejpozději  v dubnu by se mělo začít.

 

Paní předsedkyně Alena Samková poděkovala panu Ing. Danu Frantíkovi za presentaci a otevřela následnou diskusi.

 

 

 

 

 

 

 

Jako první se o slovo přihlásil pan RNDr. Lubomír Habrnál a vznesl hned několik dotazů. Jako první se zeptal na nadzemní vedení inženýrských sítí. Zajímalo ho, jestli OOP MHMP vznesl dotaz na správce těchto sítí, zda-li by bylo možné v rámci modernizace tyto sítě vyměnit za dnes již zcela běžnou metodu zavedení do země a tím podstatně zmenšit rozdíl ochranných pásem. Následný dotaz se týkal vykoupení lesů v Praze Hostivaři od soukromých vlastníků a jejich následné ucelení.

 

Pan Ing. Dan Frantík potvrdil, že rozdíl ochranných pásem je skutečně veliký. Uvedl, že jednání se správci o tom, zad-li by bylo možné v některých územích umístit tyto sítě do země v minulosti již několikrát proběhla, ale bohužel vždy se stejným a neúspěšným výsledkem z důvodu velké finanční náročnosti.

 

Jako další  se slova ujal pan starosta Zbyněk Richter, který se před časem podílel na výsadbě v okolí Dolních Počernic a poděkoval za velmi dobrou spolupráci OOP MHMP s MČ Dolní Počernice.

 

Následně se slova ujal pan RNDr. Miloš Gregar, který členy výboru seznámil s počátkem zalesňování v Hl.m Praze. Jak zmínil tato myšlenka vznikla v roce 2002-3. Jako první krok byl vznik analýzy vlastnických vztahu k pozemkům, které by připadaly v úvahu zejména v okrajových částech Hl.m. Prahy. Jako další krok byl proces jednáni se starosty MČ. Po tomto jednaní se ukázalo, že mnoho starostů je této myšlence velice nakloněno. Následně byl podán návrh na změnu územního plánu, v těch lokalitach, které splňovaly 2 základní podmínky. Tou první podmínkou byl souhlas městských částí se zalesněním a vyřešené vlastnické vztahy Hl.m.Praze či MČ.

 

Výbor vzal na vědomí informaci o výsadbách.

 

VZP doporučuje OOP MHMP prověřit možnost vysazování rychle rostoucích dřevin na zemědělských pozemcích.

 

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

 

 

Jako druhý bod měla být prezentace ÚRM MČ Prahy 12 - US Belárie. Z důvodu neúčasti zástupců MC Praha 12 byl tento bod přesunut na dubnové jednání VŽP.

 

OOP MHMP připraví předběžné vyjádřeni jak se staví k problematice tohoto projektu z hlediska krajinného rázu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 4 Různé )

 

V bodu různé se ujal slova pan RNDr. Miloš Gregar a promluvil o spolupráci Hl.m.Prahy a VŠCHT. V roce 2005 byla uzavřena rámcová smlouva mezi MHMP s VŠCHT, která měla za účel zhodnotit některé aktivity Hl.m. Prahy z hlediska jejich efektu a účelnosti. Zejména Ochrana vody na vodárenské nádrži Švihov a stanovení postupu při správném vyhodnocení technologie pro novou ÚČOV,ale i celá řada dalších oblastí. Jak zmínil, tato smlouva byla v následujících 5 letech naplněna, zprávy byly předávány. Následně zdůraznil, že by bylo dobré na některý z příštích výborů přizvat zástupce VŠCHT s jejich presentací a zároveň zástupce MHMP, který by naopak o této smlouvě promluvil za stranu Hl.m. Prahy.  

 

 

V závěru poděkovala paní předsedkyně Alena Samková všem přítomným za účast a pozvala členy výboru na příští zasedání VŽP ZHMP, které se uskuteční dne 17.3.2010 od 9. hodin opět v místnosti Nová rada.

 

 

 

 

 

 


   

 

 

Alena Samková

    Předsedkyně výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

        Ing. Arch. Jan Winkler

     Tajemník výboru ŽP ZHMP

 

 

 

 

       RNDr. Lubomír Habrnál

        Člen výboru ŽP ZHMP